Διερεύνηση της σχέσης φύλου και στάσεων των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου απέναντι στη Φυσική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της σχέσης φύλου και στάσεων των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου απέναντι στη Φυσική

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

Ψυχάρης, Σαράντος
Κατσης , Αθανάσιος

Οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) είναι ένας βασικός τομέας της επιστημονικής γνώσης και ταυτόχρονα ένα πεδίο απασχόλησης πολλών ανθρώπων. Παρατηρείται μία υποαντιπροσώπευση των γυναικών στις περισσότερες περιοχές των Φ.Ε. παγκόσμια και ειδικότερα στη Φυσική .To ίδιο φαινόμενο ισχύει και στην Ελλάδα. Αυτή η υποαντιπροσώπευση ξεκινά από τα μαθητικά χρόνια και έχει ως κύρια αιτία τις στάσεις των μαθητών απέναντι σε αυτή και ειδικότερα των κοριτσιών. H μελέτη της σχέσης φύλου και στάσεων των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και ειδικότερα στη Φυσική έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 1970. Εδώ και σαράντα χρόνια οι περισσότερες διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι τα κορίτσια έχουν αρνητική στάση απέναντι στη Φυσική. Ενδιαφέρονται λιγότερο γι΄αυτή σε σχέση με τα αγόρια, τη θεωρούν δύσκολη ακόμα και αν έχουν καλή βαθμολογία σε αυτή, δεν επιθυμούν να την επιλέξουν ως μάθημα επιλογής στο Λύκειο και δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτή ως το μελλοντικό επάγγελμα τους. Σε αρκετές έρευνες έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Φυσική είναι «αντρική» υπόθεση. Τα ίδια ισχύουν και στην Ελλάδα. Λιγότερα κορίτσια επιλέγουν θετική κατεύθυνση σε σχέση με τα αγόρια. Τα περισσότερα επιλέγουν τη θεωρητική κατεύθυνση. Η στάση αυτή των κοριτσιών οφείλεται σε διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι αρκετά κορίτσια δεν συνδέουν τη Φυσική με τη προσωπική τους ζωή, τα μαθήματα αποτυγχάνουν να κινήσουν το ενδιαφέρον τους, η άποψη των κοριτσιών για τους επιστήμονες είναι αρνητική μια και έχουν ελάχιστα θετικά θηλυκά πρότυπα , ο ρόλος της γυναίκας στη κοινωνία. Επιπρόσθετο στοιχείο για το ρόλο της γυναίκας στη κοινωνία είναι το ότι οι εμπειρίες σχετικά με τη Φυσική δεν είναι ίδιες για τα αγόρια και τα κορίτσια όταν είναι παιδιά ή έφηβοι. Με βάση αυτά τα δεδομένα και την έλλειψη ii σχετικών ερευνών στην Ελλάδα προέκυψε η ανάγκη διερεύνησης της σχέση φύλου και στάσεων των μαθητών και μαθητριών απέναντι στη Φυσική. Η παρούσα έρευνα λοιπόν διερευνά ακριβώς αυτό. Στο πλαίσιο της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 30 κλειστές ερωτήσεις . Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 144 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου (72 αγόρια και 72 κορίτσια) οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές και μαθήτριες φοιτούν σε 3 Γυμνάσια στις Αχαρνές Ανατολικής Αττικής. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση φύλου σε σχέση με το ενδιαφέρον για τη Φυσική. Και τα αγόρια και τα κορίτσια θεωρούν τη Φυσική δύσκολο μάθημα. Τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική σε σχέση με τα αγόρια. Τα κορίτσια είναι πιο αρνητικά διακείμενα στη μελλοντική συμμετοχή στη Φυσική είτε αυτή αφορά επιλογή μαθήματος στο Λύκειο είτε ακόμα και τη καριέρα σε αυτή. Δεν υπάρχουν φυλετικά στερεότυπα και τα αγόρια και τα κορίτσια πιστεύουν ότι η Φυσική δεν είναι «αντρική» υπόθεση. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι και τα δύο φύλα θεωρούν ότι το μάθημα της Φυσικής όταν γίνεται στο σχολικό εργαστήριο είναι ενδιαφέρον. Αυτό το στοιχείο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο τρόπο διδασκαλίας στην Ελλάδα.
Natural Sciences (N.S.) are an essential part of scientific knowledge and at the same time a field of employment for many people today. It has been observed worldwide that women are underrepresented in most fields of N.S. and mostly in Physics. This is also true in Greece. This underrepresentation begins in school years, its main cause being students’ attitude-especially girls’- towards it. The possible connection between gender and students’ attitudes towards Natural Sciences-especially Physics- has been studied since the 1970s. Most studies which have been conducted in the last forty years have indicated that girls are negatively disposed towards Physics. They are less interested in it than boys, they consider it to be difficult, even if they achieve good grades in it, they are not willing to opt for it in Senior High School and they do not wish to engage in it professionally. Quite a few studies have reached the conclusion that Physics is a ‘’men’s business’’. Greece is no exception to that. Fewer girls select the science direction compared to boys. Most of them select the theoretical direction. There are many reasons which can explain this attitude. The most important ones are that girls do not associate Physics with their personal life, lessons fail to motivate them, they do not think highly of scientists as they have very few female role models. An additional fact about women’s role in society is that girls do not have the same experiences related to Physics as boys when they are children or adolescents. The need to study the possible connection between gender and students’ attitude towards Physics arose from the facts mentioned before as well as the lack of relevant studies in Greece. This is exactly what this study is trying to investigate. A questionnaire with 30 closed-type questions was therefore drawn iv up to serve the purposes of this study. 144 students (72 boys and 72 girls), who are in the third grade of Junior High School, were the participants in this study and were asked to answer this questionnaire. These male and female students attend three different Junior High Schools in Acharnes, Eastern Attica. The analysis of the answers has indicated that there is no connection between students’ gender and their interest in Physics. Both boys and girls think that Physics is a difficult subject. Girls have a better performance in Physics compared to boys. Girls are more negatively disposed towards a future involvement in Physics whether it is an optional subject in Senior High School or making a career in that field. There are no gender stereotypes and neither boys nor girls believe that Physics is a ‘’men’s business’’. An important conclusion drawn in the study was that both genders believe that Physics is more interesting when it is taught in the school science laboratory. This fact must be seriously taken into consideration when drawing up the National Curriculum or applying teaching methods in Greece.
Υπάρχουν πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φύλο , ενδιαφέρον για τη Φυσική, δυσκολία Φυσικής, επίδοση στη Φυσική, φυλετικά στερεότυπα, σχολικό εργαστήριο Φυσικής


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:49:43Z
2017-09-28


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
68
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.