ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
COMPARATIVE VIEWS OF GREEK EDUCATORS FOR THE PRACTICAL PRACTICE USED IN THEIR CLASS
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

Mπιλάλης, Ιωάννης

ΤΖΕΚΑΚΗ, ΜΑΡΙΆΝΝΑ
ΚΟΛΕΖΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ

0
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να συμβάλλει στην ευρύτερη συζήτηση που πραγματοποιείται στη μαθηματική εκπαίδευση με στόχο να διερευνήσει τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών και αν αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη που διδάσκουν. Ο στόχος αναλύεται στα ακόλουθα ερωτήματα: α) Ποιες διδακτικές πρακτικές δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι χρησιμοποιούν στις μικρές τάξεις, κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών; β) Ποιες διδακτικές πρακτικές δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι χρησιμοποιούν στις μεγάλες τάξεις, κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών; γ) Σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών που διδάσκουν. Η έρευνά μας είναι ποιοτικού τύπου στοχεύοντας να αναδείξει σκέψεις, συναισθήματα, αξίες και απόψεις οι οποίες δεν αποτυπώνονται μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Το δείγμα μας ήταν 13 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με κύριο χαρακτηριστικό να έχουν διδάξει σε όλες τις τάξεις του δημοτικού ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Όπως διαπιστώθηκε οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είναι γνώστες των σύγχρονων διδακτικών πρακτικών και τις χρησιμοποιούν αρκετά συχνά στις τάξεις τους. Οι επικρατέστεροι λόγοι για τις διδακτικές πρακτικές τους είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών και η ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Τέλος, από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, η διδασκαλία τους στο μάθημα των μαθηματικών δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα
The purpose of this research is to contribute to the wider discussion of mathematical education aimed at exploring the teaching practices used by primary school teachers in the teaching of mathematics and whether they are differentiated according to the class they teach. The goal is analyzed in the following questions: a) what teaching practices did teachers teach that they use in small classes when teaching mathematics? b) What teaching methods do teachers use in older classes when they teach mathematics? c) To what extent did teachers' teaching practices differ, when teaching mathematics, according to the characteristics of their students? Our research is of a qualitative type aiming to highlight thoughts, feelings, values and opinions that are captured by completing a questionnaire. Our sample was 13 primary school teachers with the main feature of having taught in all grades in the classroom to draw safe conclusions. As noted, participating teachers are aware of modern teaching practices and use them quite often in their classrooms. The main reasons for their teaching practices are the development of critical thinking, the linking of mathematics to everyday life, the active participation of pupils and the development of a cooperative approach. Finally, from the statements of the teachers of the sample, their teaching in the mathematics course is not very different

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διδακτικές πρακτικές στα μαθηματικά, νοεροί υπολογισμοί, επίλυση προβλήματος, νέες τεχνολογίες, ρόλος του εκπαιδευτικού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:28:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

34
2
104*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.