Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου (2011 κ.εξ.)∙ διερεύνηση: α) του τρόπου αναπλαισίωσής του από τις/τους φιλολόγους, β) της συμβολής του στις μετατοπίσεις γλωσσοδιδακτικών λόγων και στην ανακατασκευή καθηγητικών ταυτοτήτων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe new Curriculum for the Greek Language Teaching in the first Grade of senior high-school/ Lyceum (since 2011): Study of a) recontextualisation of the curriculum by language teachers b) the effects of the curriculum on the shifts of language teaching discourses and the re-construction of the teacher’s identities.
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου (2011 κ.εξ.)∙ διερεύνηση: α) του τρόπου αναπλαισίωσής του από τις/τους φιλολόγους, β) της συμβολής του στις μετατοπίσεις γλωσσοδιδακτικών λόγων και στην ανακατασκευή καθηγητικών ταυτοτήτων.

Καναβούρα, Μαρία

Ντίνας, Κωνσταντίντος
Ξυδόπουλος, Γεώργιος
Ντίνας, Κωνσταντίνος

Διπλωματική Εργασία
Since school year 2011-2012, a new curriculum for the Greek Language Teaching is being applied in the first grade of senior high school studies (Lyceum), which draws from the discourse of critical literacy and aims to reform the language teaching towards a more democratic education, while responding to multiple modern challenges. Given that a factor of utmost importance for the success of each reform effort is the teachers required to implement it, the present work aimed at exploring the manner of re-contextualization of the new curriculum by language teachers and at the same time detecting the kinds of shifts of language teaching discourses, as well as the extent of the corresponding re-construction of the teacher's identities that have been achieved. I used conceptual tools of Critical Discourse Analysis, while maintaining the central concepts of discourse and identity, because this approach takes into account the role of agency along with the role of multilevel factors and competitive forces that shape the educational and language teaching realities, thus demonstrating the magnitude of the challenge to rebuild it. As a methodology tool I used semi-structured interviews of thirteen language teachers from five high schools in Pieria. Analysis shows that the discourse of critical literacy has been assimilated by dominant discourse, in a manner that does not allow it to weaken the influential perceptions of literacy embedded in traditional literacy teaching. However, at the same time, the new curriculum achieved to strengthen individual elements of progressive pedagogy and to mobilize even limited reconstruction of identities at the level of teaching practices. Conclusions can serve as indicators of the focus and as well as the range for reforming interventions to bring about substantial changes.
Από το σχολικό έτος 2011-2012 ισχύει για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αντλεί από τον λόγο του κριτικού γραμματισμού και στοχεύει στην αναμόρφωση του γλωσσικού μαθήματος προς την κατεύθυνση μιας πιο δημοκρατικής παιδείας, η οποία παράλληλα να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές σύγχρονες προκλήσεις. Με δεδομένο ότι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να την υλοποιήσουν, η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο να διερευνήσει τον τρόπο αναπλαισίωσης του νέου Προγράμματος Σπουδών από τις/τους φιλολόγους και παράλληλα να ανιχνεύσει το είδος των μετατοπίσεων που προκάλεσε η εισαγωγή του στους γλωσσοδιδακτικούς λόγους απ’ τους οποίους αυτές/οί αντλούν καθώς και την έκταση των αντίστοιχων ταυτοτικών ανακατασκευών. Αξιοποίησα για την ανάλυση εννοιολογικά εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, με κεντρικές τις έννοιες ‘λόγοι’ και ‘ταυτότητες’, γιατί μ’ αυτή την προσέγγιση συνεξετάζεται ο ρόλος της ατομικής πρωτοβουλίας με τον ρόλο πολυεπίπεδων παράγοντων και ανταγωνιστικών δυνάμεων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική και γλωσσοδιδακτική πραγματικότητα και έτσι καταδεικνύεται το μέγεθος της πρόκλησης που συνιστά η προσπάθεια ανακατασκευής της. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποίησα ημιδομημένες συνεντεύξεις δεκατριών φιλολόγων από πέντε λύκεια του νομού Πιερίας. Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο λόγος του κριτικού γραμματισμού αφομοιώθηκε από τον ισχύοντα λόγο, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να αποδυναμώσει τα κυρίαρχα στοιχεία του παραδοσιακού λόγου σε επίπεδο γραμματισμών• παράλληλα όμως το νέο Πρόγραμμα κατάφερε να ενισχύσει επιμέρους στοιχεία της προοδευτικής παιδαγωγικής και να κινητοποιήσει έστω και περιορισμένες ταυτοτικές ανακατασκευές σε επίπεδο διδακτικών πρακτικών. Τα συμπεράσματα μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες για την εστίαση αλλά και το εύρος που πρέπει να έχουν οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, για να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αναπλαισίωση/recontextualisation
εκπαιδευτική αλλαγή/educational change
κριτικός γραμματισμός/citical literacy
Πρόγραμμα Σπουδών Α΄Λυκείου/curriculum first grade Lyceum
γλωσσοδιδακτικοί λόγοι/language teaching discourses
ταυτότητες/identities


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:29:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
49
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.