Συγκριτική αξιολόγηση του προτύπου ISO 14001:2004 με την πρόσφατα αναθεωρημένη έκδοση ISO 14001:2015. Η μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο πρότυπο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Comparing the 2004 version of the ISO 14001 standard with the recently revised version of 2015 (ISO 14001:2015). The transition of the Greek companies to the new revised standard
Συγκριτική αξιολόγηση του προτύπου ISO 14001:2004 με την πρόσφατα αναθεωρημένη έκδοση ISO 14001:2015. Η μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο πρότυπο

Παπασούλη, Βασιλική

Ψωμάς , Ευάγγελος
Παπαδάκης , Ιωάννης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της νέας αναθεωρημένης έκδοσης του προτύπου ISO 14001:2015 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με την προηγούμενη έκδοση ISO 14001:2004. Επίσης εκτιμάται ο βαθμός συμμόρφωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου για την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2018. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε έρευνα με κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο σε δείγμα 33 επιχειρήσεων απ’ όλη την Ελλάδα. Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων έγινε με περιγραφική στατιστική και ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των συντελεστών. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα Minitab. Ευρήματα: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων του νέου αναθεωρημένου προτύπου ISO 14001:2015. Περιορισμοί της έρευνας: Στη συγκεκριμένη έρευνα υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, όπως ο μικρός αριθμός επιχειρήσεων που συμμετείχαν και ο περιορισμένος χρόνος ολοκλήρωσης της έρευνας. Πρωτοτυπία: Η περίοδος μετάβασης για την πλήρη εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 έχει ξεκινήσει ήδη και δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Η παρούσα εργασία προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του νέου αναθεωρημένου προτύπου και το βαθμό συμμόρφωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων ως προς αυτές. Λέξεις κλειδιά: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αξιολόγηση, ISO 14001:2004, ISO 14001:2015, Ελληνικές επιχειρήσεις, μετάβαση Τύπος εργασίας: Ερευνητική εργασία
Purpose: The purpose of this paper is to present a comparative evaluation between the new revised version ISO 14001:2015 on Environmental Management Systems (EMS) and the previous one (ISO 14001:2004). Also it is estimated the degree of compliance of Greek companies to the demands of the new revised standard ISO 14001: 2015, in order to ensure the timely renewal of their certificates before the end of the transitional period which is on September 15th , 2018. Methology: A research study was carried out with an appropriately structured questionnaire in a sample of 33 Greek enterprises from all over Greece. Data analysis and processing was made by tools such as descriptive statistics and correlation analysis between coefficients. The results were processed with the Minitab program. Findings: The analysis of the data showed that Greek companies are highly integrated to the requirements of the new revised standard ISO 14001: 2015. Research limitations: There were some constraints in this research, such as the small number of companies involved and the limited time to complete the survey. Originality value: The transition period for the full implementation of ISO 14001:2015 has already started and there is not much information on the degree of readiness of Greek companies which are certified by ISO 14001:2004 to the requirements of the new revised version ISO 14001:2015. This paper gives information on the demands of the new revised standard and the degree of compliance of Greek companies towards them. Key words: Environmental Management System, evaluation, ISO 14001:2004, ISO 14001:2015, Greek companies, transition Paper type: Research paper
Περιέχει 9 πίνακες, 12 γραφήματα, 6 σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:34:38Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
4
86*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.