Η πολιτισμοκεντρική οπτική για την αειφόρο ανάπτυξη: Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA culture-centered perspective for the sustainable development: The case of the Region of Attica.
Η πολιτισμοκεντρική οπτική για την αειφόρο ανάπτυξη: Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής.

ΤΡΟΥΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

tables, charts, photos
Η αειφόρος αστική και περιφερειακή ανάπτυξη συντελεί στην διατήρηση οικολογικής ισορροπίας, την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ενδυνάμωσης, παράλληλα με την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας κάθε τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, η αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο. Οι τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες με προσανατολισμό τον πολιτισμό μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Η επιλογή της Περιφέρειας Αττικής, ως μελέτη περίπτωσης, δεν είναι τυχαία, αφού πρόκειται για την μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας με πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο πολιτιστικό απόθεμα, αλλά παράλληλα και μια περιφέρεια με έντονες κοινωνικές ανισότητες και χωρικές διαφορές. Μέσα από την εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης, επιδιώκεται ο εντοπισμός του ρόλου του πολιτισμού, ώστε να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, βάσει των αρχών της αειφορίας. Παράλληλα να αναδειχθεί η σημασία του ως ένας αυτοτελής τομέας δραστηριοτήτων και συνάμα διαχεόμενος στους υπόλοιπους κύκλους της δράσης ενός οργανισμού, για την κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση.
Sustainable urban and regional development contributes to the preservation of ecological balance, the achievement of social justice and economic empowerment, along with the highlighting, promotion and exploitation of the cultural heritage and contemporary cultural creation of each place. In this context, sub-national government is called upon to take on an enhanced role. Local and regional, culture-oriented initiatives can make a decisive contribution to growth, employment, innovation and competitiveness. The selection of the Attica Region as a case study is not a random choice, since it is the largest region of Greece with a rich and internationally recognized cultural reserve but also a region with strong social inequalities and spatial differences. Through the examination of this case, the role of culture is sought to be exploited as a lever of development based on the principles of sustainability. At the same time, its importance should be emphasized as an autonomous sector of activities and at the same time disseminated in the rest of the organization's activities, social, economic, environmental and cultural revitalization.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βιώσιμη αναπτυξη
αειφορία
περιφερειακή ανάπτυξη
Περιφέρεια Αττικής


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T10:36:31Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

143
1
29*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.