δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
INFORMATION SYSTEM FOR MANAGEMENT OF LAND REGISTRY DATA

ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΑΣΣΑΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Περιέχει: πίνακες, εικόνες
Cadastre is a process of systematic management of land information registration and update aiming in using this information in various contexts for specific benefits. It involves, apart from the core cadastral information as such, also roles and business rules. The users of this process are interested citizens, legal entities, governmental bodies and municipalities and also land management professionals. A core component of Cadastre is its data. Thus, systematic and consistent modeling of data and management of information are of paramount importance for the success of the institution. Common spatial and legal entities exist among all Cadastral systems worldwide. Nevertheless, due to varying factors, operations and specific entities may differ among those systems. As a result, creating a globally acceptable cadastral system for all countries is not possible. Aiming in the creation of a unified Domain Model for Land Administration (LADM), the ISO 19152 was created in 2012. The wider objective of the Thesis is the creation of a pilot Information System, which will demonstrate the core entities of cadastral systems and the most common operations on them, using the example of typical Use Cases of Greek Cadastre. An additional core objective of the Thesis, with a potentially significant value for the quality of cadastral information, is the usage of structured domain knowledge for the aforementioned Use Cases, as well as the augmentation of core data model, in order to encompass additional levels of information. To better serve the above objectives, the prototype uses a real legal and spatial dataset of a Greek territory area, where the scenario is executed during the first day of operation of Cadastre in this area. As a last scope component, ISO 19152 will also be presented in brief, followed by a comparison of the ISO Domain Model with the corresponding one of Greek Cadastre.
Το Κτηματολόγιο είναι μία διαδικασία συστηματικής καταγραφής και ενημέρωσης πληροφοριών γης, που έχει στόχο την αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών προς όφελος διαφόρων επιχειρησιακών στόχων. Ως διαδικασία εμπλέκει, εκτός από τις πληροφορίες καθαυτές, επίσης ρόλους και επιχειρησιακούς κανόνες. Οι χρήστες του είναι πολίτες και νομικά πρόσωπα, φορείς της κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες γης κλπ. Δομικό στοιχείο ενός Κτηματολογίου είναι, προφανώς, τα δεδομένα του. Επομένως η τήρηση των δεδομένων αυτών με τρόπο συνεπή και αποτελεσματικό είναι ιδιαίτερα σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του θεσμού. Νομικές και χωρικές έννοιες υπάρχουν κοινές σε όλα τα Κτηματολόγια διεθνώς. Ωστόσο, ανάλογα με ποικίλους παράγοντες, οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν, όπως και κάποιες οντότητες. Επομένως, η δημιουργία ενός κοινού, διεθνώς αποδεκτού, Συστήματος Πληροφορικής Κτηματολογίου, δεν είναι εφικτή. Στις προσπάθειες τυποποίησης ενός Πεδίου Προβλήματος για τη Διαχείριση Γης (Land Adminstration Domain Model - LADM) εντάσσεται το πρότυπο ISO 19152:2012. Ο ευρύτερος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα παρουσιάζονται οι βασικές οντότητες των κτηματολογικών δεδομένων καθώς και οι συνήθεις βασικές λειτουργίες επί αυτών, με παραδείγματα τυπικών Περιπτώσεων Χρήσης του Ελληνικού Κτηματολογίου. Επιπλέον βασικός στόχος της εργασίας, με μεγάλη δυνητικά επιχειρησιακή αξία για την ποιότητα της πληροφορίας ενός Κτηματολογίου, είναι η χρήση κωδικοποιημένης νομικής γνώσης για τις παραπάνω Περιπτώσεις Χρήσης, καθώς και η επέκταση του βασικού μοντέλου δεδομένων με συνοδευτικά επίπεδα πληροφορίας. Για την ανάδειξη των παραπάνω στόχων, το πρωτότυπο περιλαμβάνει πραγματικά περιγραφικά και χωρικά δεδομένα μίας περιοχής της Ελληνικής Επικράτειας, η οποία εντάσσεται στη διαδικασία λειτουργίας του Κτηματολογίου. Ως τελευταίο δομικό μέρος, θα παρουσιαστεί εν συντομία το πρότυπο ISO 19152 και θα γίνει σύγκριση του σχετικού Μοντέλου Πεδίου με αυτό του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:46:04Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

297
15
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.