Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ένα ψηφιακό μάθημα της γαλλικής γλώσσας μέσω LAMS.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Les TIC dans l’enseignement du primaire. Concevoir et appliquer un cours numérique de FLE à travers LAMS
Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ένα ψηφιακό μάθημα της γαλλικής γλώσσας μέσω LAMS.

Τριανταφύλλου, Λεμονιά

Γαλάνη, Μαρία - Ελευθερία

Le développement technologique et l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (siglé TIC) à l’école primaire favorisent l’élaboration de nouvelles pratiques pour l’enseignement du Français Langue Étrangère (siglé FLE), dans l’école actuelle. Ce mémoire traite de l’élaboration d’un scenario, d’un cours numérique, via LAMS, en tant qu'outil d'apprentissage complémentaire du manuel didactique de FLE. Le système de gestion de l'apprentissage LAMS est un outil en ligne pour créer et gérer des activités d'apprentissage afin de soutenir le processus d'apprentissage actuel. La théorie et les activités composant ce cours s’adressent aux élèves de 6ème classe de la 1ère école primaire de Messolongi. Le cours numérique conçu a été mis à l’épreuve du terrain durant quatre séances. Ce mémoire vise à examiner l’utilité de LAMS et du cours numérique au milieu scolaire et notamment dans l’enseignement primaire public grec. En s’appuyant sur des questionnaires adressés aux élèves, des entrevues des collègues et une observation personnelle, les résultats tirés montrent que LAMS constitue un outil précieux aux mains des enseignants ainsi que le cours numérique aide à la participation des élèves dans la classe de français et favorise donc l’apprentissage du FLE chez les élèves débutants. Le mémoire est composé de deux parties. La première partie, le cadre théorique, se réfère au Programme d’études et au programme analytique pour le FLE, à l’intégration des TIC à l’école et les initiatives du ministère pour leur promotion et bien sûr à la présentation de la plateforme LAMS. La deuxième partie porte sur notre recherche. En particulier, la description du cours numérique, son évaluation et nos conclusions sur l’utilité et l’efficacité de la plateforme quant à son intégration en classe de français.
Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο προωθούν την ανάπτυξη νέων πρακτικών για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο σημερινό σχολείο. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός σεναρίου, ενός ψηφιακού μαθήματος, μέσω του LAMS, ως συμπληρωματικού εργαλείου μάθησης του διδακτικό εγχειρίδιου. Το σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη δημιουργία και διαχείριση μαθησιακών δραστηριοτήτων για τη στήριξη της σύγχρονης διαδικασίας μάθησης. Η θεωρία και οι δραστηριότητες που συνθέτουν αυτό το μάθημα απευθύνονται σε μαθητές της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου. Το ψηφιακό μάθημα που δημιουργήσαμε δοκιμάστηκε στην πράξη, σε τέσσερις συνεδρίες. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη χρησιμότητα του LAMS και του ψηφιακού μαθήματος στο σχολικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στην ελληνική δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους μαθητές, τις συνεντεύξεις των συναδέλφων και την προσωπική παρατήρηση, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το LAMS είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών καθώς και ότι το ψηφιακό μάθημα βοηθά στη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη των γαλλικών, ενθαρρύνοντας λοιπόν την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στους αρχάριους μαθητές. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό πλαίσιο, αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών και στο αναλυτικό πρόγραμμα για τη γαλλική γλώσσα, στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία και στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την προώθησή τους και φυσικά στην παρουσίαση της πλατφόρμας LAMS. Το δεύτερο μέρος αφορά την έρευνά μας. Η περιγραφή του ψηφιακού μαθήματος, η αξιολόγησή του και τα συμπεράσματά μας σχετικά με τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας όσον αφορά την ένταξή της στην τάξη των γαλλικών.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

TIC, LAMS, école primaire, FLE
ΤΠΕ, LAMS, δημοτικό σχολείο, Γαλλικά ως ξένη γλώσσα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-17T05:28:49Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

14
125
4*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)