Βελτιστοποίηση του φωτισμού των οδών του αστικού ιστού ως προς τις ανάγκες και αντιδράσεις των χρηστών, την ασφάλεια της οδήγησης και την επίδραση στο περιβάλλον

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Urban network road lighting optimization as regards to the needs and reactions of users, driving safety and the environmental impact
Βελτιστοποίηση του φωτισμού των οδών του αστικού ιστού ως προς τις ανάγκες και αντιδράσεις των χρηστών, την ασφάλεια της οδήγησης και την επίδραση στο περιβάλλον

Λαμπίρη, Υολάνδα - Σοφία

Σκανδάλη, Χριστίνα
Σιγάλα, Χαρά

Ο εξωτερικός φωτισμός αποτελεί απαραίτητο κομμάτι για τις νυχτερινές δραστηριότητες του ανθρώπου στις σύγχρονες πόλεις. Ωστόσο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές την ολοένα αυξανόμενη και αλόγιστη χρήση του, επιδρώντας στους χρήστες των δημόσιων χώρων, στο περιβάλλον αλλά και στην ασφάλεια της οδήγησης, ειδικότερα. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν, να δοθούν απαντήσεις και να προταθούν τρόποι βελτιστοποίησης των υπαρχουσών συνθηκών στον οδοφωτισμό ενός αστικού περιβάλλοντος, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ευφυών συστημάτων διαχείρισης φωτισμού για την επίτευξη μιας ομαλής σχέσης μεταξύ των αναγκών του χρήστη, της ασφάλειας, της βιωσιμότητας, της ποιότητας ζωής αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη βελτιστοποίηση, εστιάζει κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στη σύνδεση των σταθμών φωτισμού με τα όρια. Υπάρχουν όμως και άλλα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης όπως: - Πως μπορούμε ιδανικότερα να διαχειριστούμε το σύστημα φωτισμού ενός αστικού περιβάλλοντος και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή; - Πως επηρεάζει ο οδοφωτισμός την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου; - Πότε και πως επωφελούνται περισσότερο οι χρήστες - οδηγοί από τον οδοφωτισμό και τι προβλήματα ανακύπτουν; - Ποια η επίπτωση στο αστικό περιβάλλον αλλά και στο χρήστη μιας παρέμβασης εκσυγχρονισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας;
The outdoor lighting constitutes a significant part of the night activities of people in contemporary cities. Nevertheless, in many cases, this may result in the increasing and irrational use of it, affecting the users of public areas, the environment, and driving safety. The subject of this thesis is to extend the discussion on the subject, to provide answers and to suggest methods for the improvement of the existing conditions in street lighting of the urban environment through the use of new technologies and smart systems of lighting management, with the aim of achieving a smooth relationship between the user’s needs, safety, sustainability, quality of life and energy saving. The greatest interest mainly focuses in connecting the lighting levels with the permissible limits, but there are also other important queries that need research such as: - Which is the best way to deal with the street lighting of urban areas and which are the main factors that affect our choices? - How does the street lighting affect drivers’ safety? - When and how do more street users (drivers) benefit from the street lighting and what are the problems that may arise? - What is the effect in both the user and the urban environment; the case of the renovating urban street lighting in the sake of energy saving? Within this framework, a research and collection of data has been conducted through Greek and international bibliography, based on scientific articles and primary sources relevant to the subject. A critical composition of the findings will lead to conclusions, as well as in methods of improvement of the existing street lighting conditions, on the basis of the street users’ safety, the energy saving possibilities, and also the creation of fair, in terms of lighting, urban areas, in connection with the least possible environmental impact. The research of completed projects, but also a pilot analysis of a lighting system installation for a main street in Corfu Island, shall verify the benefits of the outdoor street lighting by creating a “smart city” of the future. The case study is located in the urban road network of the island and combines aspects of improvement of the existing situation and the use of adoptive lighting. By summarizing the main points and conducting the comments of the research on the new lighting technologies and the perspectives of adoptive lighting, solutions may be proposed based on improving the conditions of the urban road network as regards to the needs and reactions of users.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φωτισμός αστικού ιστού
light pollution
insurance
European streetlightng Standards
πρότυπα οδοφωτισμού
ασφάλεια
θερμοκρασία χρώματος
new technologies lighting systems
καινοτόμες τεχνολογίες συστημάτων φωτισμού
energy saving
case study
φωτορύπανση
color temperature
εξοικονόμηση ενέργειας
μελέτη περίπτωσης
urban network road lighting

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-17T05:29:57Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
261
21*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)