"Η αναγκαιότητα του Πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνικοοικονονομική περίοδο κρίσης και ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μελέτη Περίπτωσης το Ίδρυμα Ωνάση"

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
"Η αναγκαιότητα του Πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνικοοικονονομική περίοδο κρίσης και ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μελέτη Περίπτωσης το Ίδρυμα Ωνάση"

Τρίφτη, Μαργαρίτα

Μπιτσάνη, Ευγενία
Κάβουρα, Ανδρονίκη

Φωτογραφίες: σελ. 28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,45
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να καταδείξει τον τρόπο διαμόρφωσης και ανάπτυξης της πολιτιστικής πολιτικής μιας χώρας και πόσο σημαντική είναι η προβολή του πολιτισμού της τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Μέσα από αυτή την εργασία επιδιώκουμε να καταδείξουμε τον τρόπο που αναπτύσσεται σε περιόδους κρίσης ο πολιτισμός μέσω οργανισμών και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών και αν ο ρόλος που διαδραματίζουν είναι αρκετός στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Επίσης πως αναπτύσσεται ένας ιδιωτικός πολιτιστικός οργανισμός μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής κρίσης. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ως αντικείμενο της μελέτης αυτής το Ίδρυμα Ωνάση. Το υλικό που λήφθηκε υπόψη για τη σύνταξη αυτής της εργασίας ήταν υλικό από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, πηγές από το διαδίκτυο, έντυπο υλικό από άρθρα ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, βάσεις δεδομένων, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με υπευθύνους των ανωτέρω Ιδρυμάτων για την προσφορά τους στον πολιτισμό της χώρας. Η κατανομή του περιεχομένου έγινε σε πέντε κεφάλαια αρχής γενομένης από τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων πολιτισμός, πολιτιστική πολιτική, διαχείριση, προβολή πολιτισμού. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να καταγραφεί η άσκηση πολιτικής της Ελλάδας στον τομέα του Πολιτισμού, ενώ ένα κεφάλαιο αφιερώθηκε στην καταγραφή της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην μελέτη του Ιδρύματος Ωνάση και στην συμβολή του στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κεφάλαιο που θα συνοψίζονται τα συμπεράσματα και ίσως μέσα από εκεί μπορεί να προκύψουν προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς το κομμάτι της αξιοποίησης της πολιτιστικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς, σε σχέση με την παρούσα συνθήκη κρίσης που βιώνουμε ως χώρα.
Τhis paper aims to illustrate how to shape and develop a country's cultural policy and how important it is to promote its culture both at national and international level. Through this work, we seek to show how civilization is growing in times of crisis through public and private organizations and institutions, and whether the role they play is sufficient for the development of society. Also, a private cultural organization is developing within an environment of cultural crisis. For this reason the Onassis Foundation was chosen as the subject of this study. The material taken into account for writing this work was material from the Greek and foreign literature, sources from the Internet, printed material from daily and press articles, databases, as well as personal interviews with those responsible for the above institutions for their offer In the culture of the country. The distribution of the content was made in five chapters starting from the conceptual definition of the terms culture, cultural policy, management, promotion of culture. Then it attempted to record the policy of Greece in the field of Culture, while a chapter was devoted to the recording of the economic crisis at the global and Greek level. In the last chapter, we referred to the study of the Onassis Foundation and its contribution to culture. Particular emphasis will be placed on the chapter that summarizes the conclusions and perhaps through there may be suggestions on how our country will have to deal with various problems that arise as regards the utilization of our cultural identity and heritage and the cultural crisis Which we experience as a country.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-17T05:32:16Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
78
1*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)