Η έννοια της αμαρτίας κατά τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
the notion of sin according to St. Athanasius of Alexandria
Η έννοια της αμαρτίας κατά τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας

Τσαγκάρης, Κωσταντίνος

Τερέζης, Χρήστος
Αρτέμη, Ειρήνη

0
Περίληψη Η μελέτη αυτή εξετάζει την έννοια της αμαρτίας σε έναν από τους Πατέρες της Εκκλησίας που φέρει το προσωνύμιο Μέγας, τον Αθανάσιο αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας. Ο Πατήρ αυτός σφράγισε την Εκκλησιαστική Ιστορία και τη θεολογία με το έργο του κατά τον 4ο μ.Χ. Αρχικά γίνεται μία συνολική αναφορά της έννοιας αμαρτίας από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στην Παλαιά και μετέπειτα στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Εκκλησία. Μέσα από αυτή την συνοπτική έκθεση της έννοιας της αμαρτίας μέχρι την εποχή του πατρός Αθανασίου γίνεται μία σαφή ερμηνεία του όρου αμαρτία και τι αυτός σήμαινει σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια της μελέτης μας παρουσιάζεται ο βίος του Αθανασίου αριεπισκόπου Αλεξανδρείας και οι συνθήκες που επικρατούσαν στην εποχή του. Συνθήκες που τον έκαναν να αναπτύξει σπουδαία θεολογική διδασκαλία προκειμένου να διαφυλάξει το ποίμνιό του από αιρετικούς που όντες λύκοι με προβιά προβάτων προσπαθούσαν να παραπλανήσουν του χριστιανούς και να τους οδηγήσουν στις διάφορες αιρέσεις της εποχής με κυριότερη εκείνη του Αρειανισμού. Τέλος, γίνεται παρουσίαση και ενδελεχή μελέτη για το πως αντιλαμβάνεται ο Αθανάσιος τον όρο αμαρτία και πως την συνδέει με την ενανθρώπηση του Λόγου. Χάρη στην τελευταία, ο Θεός Λόγος προσέλαβε πλήρη την ανθρώπινη φύση, διατηρώντας πλήρη τη θεία φύση Του. Τέλος γίνεται λόγος για το πώς μέσω της ενανθρωπήσεως του επήλθε η σωτηρία του ανθρώπινου φυράματος.
Abstract Τhis maste dissertation thesis examines the concept of sin in one of the Fathers of the Church bearing the name the Great, the Athanasius archbishop of Alexandria. This Father with his work sealed the ecclesiastical history and theology in the 4th century AD. Initially, a comprehensive account of the concept of sin is made of the ancient Greek world, in the Old and later in the New Testament, but also in the Church. Through this summary it is reported the concept of sin until the time of Father Athanasios. There is a clear interpretation of the term sin and what it means in every case. Following to the study, we present the life of Athanasius the Archbishop of Alexandria and the historic conditions that were prevailing in his time. These conditions that made him develop a great theological teaching in order to preserve his flock from heretics, who were wolves with the mask of the sheep, and tried to mislead Christians and lead them to the various heresies of that era, most notably Arianism. Finally, there is a presentation and a thorough search of how Athanasios understood the term sin and how he connected it with the Incarnation of the Word. Thanks to the Incarnation, God's Logos received the full human nature, keeping His divine nature complete and unmixted. Finally, in this thesis there is a discussion of how the salvation of human race has come because of the means of its incarnation.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Key words: Athanasius of Alexandria, sin, incarnation, Christology, salvation, heresy, arianism.
Λέξεις κλειδιά: Αθανάσιος Αλεξανδρείας, αμαρτία, ενανθρώπηση, χριστολογία, σωτηρία, αίρεση, αρειανισμός.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-17T05:34:42Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
0
150*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.