δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το άλλο Ντουμπάι: Κρυμμένοι Αστικοί Χώροι
The other Dubai: Hidden Urban Spaces

Γρηγορίου, Εύα Νικολέτα

Σερράος , Κωνσταντίνος
Πάγκας , Νικόλαος

Η παρούσα εργασία αποτελείται από Δύο Μέρη. Το Πρώτο-Θεωρητικό Πλαίσιο και το Δεύτερο-Μελέτη Περίπτωσης. Στο Πρώτο Μέρος, Κεφάλαιο 1ο, γίνεται μια αναφορά στα περιβαλλοντικά κριτήρια με τα οποία χτίστηκαν οι παραδοσιακοί οικισμοί, αλλά και τα κριτήρια σχεδιασμού των σύγχρονων πόλεων και τους τομείς παρέμβασης περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Τέλος αναλύονται οι βασικές αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των πόλεων και των ανοικτών χώρων. Στο 2ο Κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά σημεία της ¨Χάρτας των Αθηνών¨, αποτέλεσμα του συνεδρίου αρχιτεκτονικής του 1933, η οποία επηρέασε τις αρχές του πολεοδομικού σχεδιασμού κατά την Μεταπολεμική περίοδο στην Ευρώπη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή της Χάρτας στις μέρες μας μέσω της παρουσίας της δεύτερης χάρτας πιο εμπεριστατωμένης το 1952. Τέλος παρουσιάζονται τα προβλήματα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών πόλεων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Αστικοποίησης στην περίπτωση της Αθήνας και του Λονδίνου. Στο 3ο Κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της Παγκοσμιοποίησης, οι αλλαγές που υπέστησαν οι Αραβικές πόλεις από τις επιρροές των Δυτικών χωρών. Στο Δεύτερο Μέρος, Κεφάλαιο 4ο γίνεται ανάλυση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ειδικά του Ντουμπάι. Αναλύονται τα χωρικά στοιχεία, το πολίτευμα, τα κλιματολογικά στοιχεία και αυτά του φυσικού περιβάλλοντος. Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύεται η Ιστορική εξέλιξη της πόλης του Ντουμπάι από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα και Πολεοδομική εξέλιξη της πόλης του Ντουμπάι από τις αρχές του περασμένου αιώνα έως σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού της πόλης του Ντουμπάι, τα δίκτυα υποδομών και οι τομείς δραστηριοτήτων. Στο 6ο Κεφάλαιο αναλύεται ο μετασχηματισμός του Ντουμπαί από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε σύγχρονη πόλη, χωρισμένος σε διακριτές περιόδους. Στη συνέχεια στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πολεοδομικά σχέδια που εκπονήθηκαν αλλά και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος από τη μαζική αστική ανάπτυξη της πόλης του Ντουμπάι. Στο 8ο Κεφάλαιο αναλύεται η περιοχή μελέτης με όλα τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά της στοιχεία από το 1896 έως σήμερα. Στο 9o Κεφάλαιο αναλύεται η περιοχή μελέτης στα επιμέρους στοιχεία της περιοχής μελέτης σε όλα τα επίπεδα, όπως χωρικά, πληθυσμιακά κλπ. και γίνεται η Περιβαλλοντική αξιολόγηση της περιοχής μελέτης με όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Στη συνέχεια κατασκευάζεται μια ανάλυση SWOT, όπου παρουσιάζονται όλα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της περιοχής μελέτης. Τέλος αναπτύσσονται 3 διαφορετικά σενάρια. Στο 10ο Κεφάλαιο αναπτύσσονται τα μεθοδολογικά εργαλεία και οι πρακτικές περιβαλλοντικού σχεδιασμού της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού των υπαίθριων χώρων της περιοχής μελέτης. Τέλος αναλύεται σε συνολικό επίπεδο η παροχή ενέργειας της πόλης του Ντουμπάι και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Στο 11ο Κεφάλαιο αναπτύσσονται οι προτάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης τόσο σε επίπεδο κτιρίων, όσο και σε επίπεδο υπαίθριων χώρων αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο. Τέλος παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά φιλικά υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες, χάρτες.
The present Project consists of Two Parts. The First-Theoretical Framework and the Second-Case Study. At Part One, Chapter 1, it is made a reference to the environmental criteria of the way of the traditional settlements were built, the criteria of the design of the modern cities and areas of environmental design intervention. In the end, are analyzed the basic principles of environmental planning of cities and open spaces. The 2nd Chapter analyzes the key points of the "Athens Charta", which is a result of the 1933 architectural congress, that influenced the principles of urban planning in the post-war period in Europe. The application of the Charta nowadays in done through the presentation of the second study, which was more detailed in 1952. In the end are analyzed the problems of the modern European cities and are presented the results of urbanization in the case of Athens and London. The 3rd Chapter analyzes the results of globalization; the changes of Arab cities which are suffering from the influences of the Western countries. In Part Two, Chapter 4 we analyze United Arab Emirates' natural and man-made environment, and especially of the city of Dubai. We analyze the spatial data, the population, the climate and the natural environment. The 5th Chapter we analyze the historical development of the city of Dubai from the prehistoric times to the present day and the urban development of the city of Dubai from the beginning of the last century until today. Lastly, we present the evolution of the Dubai city population, infrastructure networks and business sectors. Chapter 6 examines the transformation of Dubai from a traditional architecture into a modern city, divided into distinct periods. In Chapter 7 are presented the urban plans that have been drawn up as well as the problems that have arisen and the alteration of the natural environment from the mass urban development of the city of Dubai. In Chapter 8 the case study area is analyzed with all its historical, architectural and cultural elements from 1896 till date. The 9th chapter examines the study area in its individual elements at all levels, such as spatial, population, etc., and the environmental assessment of the study area with all environmental criteria becomes. A SWOT analysis is then made, showing all the positive and negative elements of the area. Lastly, there are developed three different case scenarios. The 10th Chapter analyzes all the methodological tools and practices of the environmental design of the study area. The principles of environmental design of outdoor areas of the study area are presented as well. Finally, are analyzed the energy supply of the city of Dubai and the problems created by conventional forms of energy. In Chapter 11 are developed the proposals for improving the environment of the study area both at the level of buildings, as well as at the level of open spaces and at the cultural level. In the end, we present the environmentally friendly materials that will be used during the practice of the proposal.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέση Ανατολή
Αραβικές Χώρες
Ντουμπάι
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Χάρτα των Αθηνών
Αστικοί Χώροι
Ανοικτοί Χώροι
Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός
Παγκοσμιοποίηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-17T05:36:42Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
18
85*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.