ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
FRP REINFORCEMENT ANALYSIS BY ΚΑΝ.ΕΠΕ.
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΤΣΙΒΟΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Περιέχει εισαγωγή, φύλλα υπολογισμών excel, εφαρμογή σε κώδικα VBA
This dissertation will analyse in depth the use of Fibre Reinforced Plastic (FRP) in order to reinforce parts of reinforced concrete, according to ΚΑΝ.ΕΠΕ. Different cases of FRP applications will be studied, in order to find out if the desired improvement of the structure is due to the ductility or the resistance of the current sections and parts of reinforced concrete. More specifically the following cases of application will be analysed: • Ductility • Improvement of the lapping length of the lapping bars. • Reinforcement of the tension zone against normal stress • Increase compression struts resistance • Inadequacy of shear stress. Additionally, the equations of the ΚΑΝ.ΕΠΕ. will be solved by changing the parameters which are inserted to the calculations (can also be altered by the users) so their influence to the result can be examined. The analysis will study typical cross-section examples using FRP which have similar properties to materials from the market. It is expected from this dissertation to evaluate the efficiency of the application of FRP and to document the relationship between the variables and the results. This dissertation is divided in two parts: The first part includes: • The relevant results of the ΚΑΝ.ΕΠΕ. • The solution the specific case studies • The presentation of the results in diagrams The second part consists of an application; the user can insert specific parameters to generate results for particular cases. In order for the application to run, the macros should be switched on. Both parts of the dissertations are flexible in order to allow the user to insert specific parameters and receive the desired comparisons.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμβάθυνση στο ζήτημα της ενίσχυσης μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση σύνθετων υλικών (ΙΟΠ) σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Θα εξεταστούν διαφορετικές μεταξύ τους επεμβάσεις με ΙΟΠ, ανάλογα με το αν η επιθυμητή βελτίωση αφορά στην πλαστιμότητα ή την αντοχή υφιστάμενων διατομών και μελών οπλισμένου σκυροδέματος. Αναλυτικότερα θα διερευνηθούν οι παρακάτω περιπτώσεις επέμβασης: • Περίσφιγξη – Πλαστιμότητα • Αποκατάσταση ανεπαρκών μηκών παράθεσης ράβδων οπλισμού • Ενίσχυση εφελκυόμενης ζώνης έναντι ορθής έντασης • Ανεπάρκεια λοξής θλίψης • Ανεπάρκεια οπλισμού διάτμησης Στη συνέχεια θα επιλυθούν οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξισώσεις μεταβάλλοντας τους παράγοντες που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς (και ταυτόχρονα μπορεί να τροποποιήσει ο εκάστοτε μελετητής) ώστε να εξεταστεί η επιρροή τους στο αποτέλεσμα. Η διερεύνηση θα γίνει για τυπικά παραδείγματα διατομών χρησιμοποιώντας σύνθετα υλικά με παρόμοιες ιδιότητες με εκείνες του εμπορίου. Από την εργασία που ακολουθεί, προσδοκάται να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των επεμβάσεων με σύνθετα υλικά και να τεκμηριωθεί η σχέση μεταξύ μεταβλητών και αποτελέσματος. Η εργασία έχει δομηθεί σε δύο ανεξάρτητα μέρη: Το πρώτο μέρος (φύλλα εργασίας) περιέχει: • τα αντίστοιχα αποσπάσματα από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. • επίλυση τυπικών παραδειγμάτων • παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μια εφαρμογή με την οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις δικές του παραμέτρους και να πάρει έτοιμες τις επιλύσεις. Για να «τρέξει» η εφαρμογή, πρέπει κατά την εκκίνηση του αρχείου, να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές. Και στα δύο μέρη έχει γίνει προσπάθεια να είναι όσο πιο ευέλικτα γίνεται ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει τις δικές του παραμέτρους και να πάρει τις συγκρίσεις που επιθυμεί.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΚΑΝ.ΕΠΕ.
FRP
REINFORCEMENT
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-17T10:15:42Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
2*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)