Αναπαραστάσεις των έμφυλων και κοινωνικών διαστάσεων του σχολείου σε σύγχρονες ελληνικές ταινίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Representations of gendered and social dimentions of school in contemporary greek movies
Αναπαραστάσεις των έμφυλων και κοινωνικών διαστάσεων του σχολείου σε σύγχρονες ελληνικές ταινίες

Ιωσηφίδη, Χαρίκλεια

Κούρτη , Ευαγγελία
Πλεξουσάκη , Ευφροσύνη
Ανδρούσου, Αλεξάνδρα

0
Στην παρούσα εργασία διερευνούμε πώς αναπαριστώνται οι έμφυλες και κοινωνικές διαστάσεις του σχολείου σε σύγχρονες ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας. Στα πλαίσια της έρευνας αναλύσαμε 6 ταινίες (1 μεγάλου μήκους και 5 μικρού μήκους), το θέμα των οποίων σχετίζεται με το σχολείο και οι οποίες έχουν παραχθεί στο διάστημα 2002-2014. Τα ερωτήματα που θέσαμε ήταν: Ποιό από τα δύο φύλα παρουσιάζεται συχνότερα; Ποιά στερεότυπα των φύλων παρουσιάζονται; Πώς αναπαριστώνται οι σχέσεις των μαθητών/τριών(ίδιου ή διαφορετικού φύλου); Πώς οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τα δύο φύλα; Πώς αναπαριστώνται οι κοινωνικές διαφορές και πώς αναπαριστάνονται να τις αντιμετωπίζουν παιδιά και εκπαιδευτικοί; Αρχικά πραγματοποιήσαμε σκηνοθετική ανάλυση (χωρισμό σε σκηνές και πλάνα κι εντοπισμό στοιχείων της οπτικοακουστικής γλώσσας). Έπειτα προχωρήσαμε σε σημειωτική ανάλυση των νοημάτων που σχετίζονται με το φύλο και τις κοινωνικές διαφορές στο σχολείο, καθώς και σε θεματική ανάλυση. Ως προς το φύλο, διαπιστώσαμε ότι στις αναπαραστάσεις του σχολείου υπερισχύει ελαφρώς η ανδρική παρουσία κι ακόμα ότι εμφανίζονται στερεότυπα των φύλων, με λίγο μεγαλύτερη συχνότητα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί παριστάνονται να αλληλεπιδρούν περισσότερο με παιδιά του ίδιου με αυτούς φύλου. Ακόμα, ότι οι μαθητές του δημοτικού παριστάνονται να σχηματίζουν ομόφυλες παρέες, ενώ οι έφηβοι συχνότερα να συμμετέχουν σε μεικτές παρέες. Ως προς τις κοινωνικές διαφορές, βρέθηκε πως -με εξαίρεση μία ταινία που θίγει το θέμα της παρενόχλησης μαθητών από συμμαθητές τους- οι μαθητές/τριες δεν παριστάνονται να αντιμετωπίζουν αρνητικά την κοινωνική διαφορά. Τέλος, ότι όπου οι εκπαιδευτικοί και το σχολικό πλαίσιο απεικονίζονται ως αυστηρά και εθνοκεντρικά –τέτοια που να μη λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές διαφορές των μαθητών(σχολεία Β’βάθμιας), οι μαθητές/τριες παρουσιάζονται να αντιδρούν στο σχολείο -συχνά βίαια. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να αντιμετωπίζουν την κοινωνική διαφορά με σεβασμό και υποστηρικτική διάθεση (σχολεία Α’βάθμιας), τα παιδιά απεικονίζονται να έχουν προθυμία για μάθηση και θετική σχέση με το σχολείο.
This paper looks into how gendered and social dimensios of school are represented in contemporary greek fiction films. In the framework of the research, we analyzed 6 films with school related topic (1 feature film and 5 short films) of the years 2002-2014. The questions we asked were: Which of the two sexes is most often presented? Which gender stereotypes are presented? How is the relationship between students of the same or different gender represented? How do the teachers approach the two sexes? How are social differences represented? How are children and teachers depicted to deal with social differences? Initially, we made a film analysis (splitting into scenes and shots and identifying elements of the audio-visual language). Then we made a semiotic analysis of the concepts of gender and social differences in school. We also made a thematic analysis. Concerning gender, we have found that male representations predominate slightly in school representations and that gender stereotypes appear, slightly more often in the case of teachers. We also found that the teachers are depicted to interact more often with children of the same with them sex and that primary school students are presented to form homosexual groups, while adolescents are quiet often represented to participate in mixed groups. As far as social differences are concerned, we found that - with the exception of one film that raises the issue of student harassment in school- students are not presented to adress social differences in a negative way. Finally, we found that in cases that teachers and school contexts are portrayed as rigorous and ethnocentric - not taking into account the students’ social differences (cases of secondary schools), students are depicted to object to school - often violently. On the other hand, in cases that teachers are presented to address social differences with respect and in a supportive way (cases of primary schools), children are portrayed as willing to learn and as being positive towards school.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

films
gender
contemporary Greek cinema
ταινίες
representations
social dimentions
φύλο
σχέσεις συνομηλίκων
school
αναπαραστάσεις,
σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος
teachers
learners
interrelations between peers
εκπαιδευτικοί
κοινωνικές διαστάσεις
μαθητές
σχολείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-17T10:22:44Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
70
293*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.