δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη Εφαρμογής “Προσωπικού Βοηθού” με χρήση της μεθοδολογίας ICONIX
Personal Assistant Application Development with ICONIX methodology

Θεολόγος Μπατσιούλας

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΙΤΣΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Περιέχει 84 εικόνες
Η χρήση εφαρμογών για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής έχει γνωρίσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η εξάπλωση των smartphones σε όλο το κοινωνικό φάσμα και η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών από μεμονωμένους χρήστες συνέτειναν στην δημιουργία εφαρμογών που καλύπτουν μεγάλο αριθμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή αλληλεπιδράσεων. Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει όλα τα στάδια για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής προσωπικού βοηθού, με χρήση της μεθοδολογίας ICONIX, από την ανάλυση των απαιτήσεων μέχρι το τελικό προϊόν, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη. Μέσα από τη χρήση διαγραμμάτων της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (UML), λεκτικών περιγραφών και συγγραφής κώδικα υλοποιούνται όλα τα στάδια της Τεχνολογίας Λογισμικού και έχουμε ένα προϊόν προς αξιοποίηση. Η ανάπτυξη λογισμικού σαν μία δυναμική διαδικασία απαιτεί συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ανάπτυξη ενός προϊόντος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις. Η διόρθωση σφαλμάτων είναι συνεχής, και οδηγεί σε συνεχή αναθεώρηση των απαιτήσεων και του σχεδιασμού. Αυτό παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, αφού η σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας επιβάλλει αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό. Η εφαρμογή προσωπικού βοηθού επιχειρεί όπως αναφέρει και το όνομα της να εξυπηρετεί τις ανάγκες του χρήστη. Σκοπός της είναι να παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον που ο χρήστης θα μπορεί να οργανώνει την σκέψη του, το πρόγραμμα του και τις ανάγκες του και να έχει μία αντίστοιχη γραφική απεικόνιση. Δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες εφαρμογές του Android αλλά τις χρησιμοποιεί αποδοτικά προς όφελος του χρήστη. Από ηλικιωμένα άτομα, μέχρι άτομα με προβλήματα μνήμης ή οργανωτικότητας, που αντί να πρέπει να μάθουν την χρήση πολλών διαφορετικών εφαρμογών ή δυνατοτήτων του τηλεφώνου τους, χρειάζεται να αναθέσουν την εργασία στον βοηθό τους, όπως θα έκαναν και στην πραγματικότητα αν είχαν την δυνατότητα. Κατευθύνσεις είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, η απλότητα της εφαρμογής, η ταχύτητα υλοποίησης των δραστηριοτήτων, η δυνατότητα επεκτασιμότητας με προσθήκη επιπρόσθετων δυνατοτήτων στο μέλλον. Η διαφορά σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές προσωπικού βοηθού είναι η απλότητα. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να είναι απλή για να μπορεί να χρησιμοποιείται από χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, και δεν έχει στόχο να εντυπωσιάσει με τα γραφικά της και τις περιττές λειτουργίες που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ.
In the recent years the use of software applications in order to perform many of our daily activities has increased rapidly. The wide diffusion of smartphones in the whole spectrum of society and the capability of a single user to develop applications contributed to the development of applications that cover a wide variety of human activities and interactions. This dissertation includes all the necessary steps in order to develop a personal assistant application with the use of the ICONIX methodology, from the requirement analysis to the final product. With the use of UML diagrams, use case texts and unit coding all the stages of software engineering are implemented and the final product is ready for use. Software development is a dynamic process that requires constant control and evaluation in order to follow the time schedule and the development of a product that will cover the defined requirements. Error correction is constant which leads to the revision of the initial requirements and design. Error control is part of this paper because depicts that the correct implementation of the methodology has an impact to the requirements and the design at an early stage and without any substantial cost. The personal assistant application aims to facilitate the user in his daily activities. The goal is to provide an environment where the user will be able to organize his thoughts, his program and his needs through a friendly Graphic User Interface (GUI). It does not replace other Android applications but instead, uses them efficiently for the benefit of the user. Target users are elderly people, people with lack in mnemonic or organizational skills that instead of having to learn and use a variety of applications or smartphone capabilities, they would proxy their activities in their personal assistant if they could afford one. Main guidelines are the human factor, application simplicity, rapid activity implementation, expansion potentiality with future addition of enhanced capabilities. The main difference with the existing applications is simplicity. The application was designed o be simple in order to be used from people that are not familiar with technology and does not aim to impress with graphics or redundant functions that would not be used.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προσωπικός Βοηθός
Τεχνολογία Λογισμικού
Personal Assistant
Android Applications
Java Προγραμματισμός
Software Engineering
Εφαρμογές Android
Java Programming
Application development
ICONIX methodology
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Μεθοδολογία ICONIX

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-19T06:31:05Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
8
230*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.