Η εκπαίδευση στις τουριστικές επιχειρήσεις ως φορέας που προάγει την τουριστική ανάπτυξη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The education in tourism firms as a tourism growth factor.
Η εκπαίδευση στις τουριστικές επιχειρήσεις ως φορέας που προάγει την τουριστική ανάπτυξη

Χριστακοπούλου, Κωνσταντίνα

Σταυρινούδης, Θεόδωρος
Λύτρας, Περικλής

Tourism is one of the most important economic activities in Greece. It becomes even more important if we consider that it acts as a catalyst for the regional development and it leads to further employment. The current situation, a difficult period both from economic and social point of view, demonstrated the structural weaknesses of our economy. Approaching the difficult situation of our country as an opportunity to acknowledge our mistakes and the outdated way of thinking, on which its course depends and as well as the tourism, especially, the last decades, is a challenge worth accepting. Looking forward to a new approach for the development of the greek tourism, this paper aims to draw the attention of the competent bodies, so that tourism is approached as dominant pylon for the economic and social restoration of the country. In this way, tourism by having a more leading role will lead the economy to new prospects of development, developing the necessary synergies with other parts of the country. On the following pages, a series of facts and suggestions is presented on which they were based to the update course of the tourism, as we wish to secure a wider consent as to the directions for the tourism policy. Given this wider consent, we hope to turn our proposals into substantive actions, with specific results. This means development of the economy and prosperity of the country for the tourist enterprises, the employees and society.
Ο τουρισμός είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες της Ελλάδας. Γίνεται ακόμη πιο σημαντική αν θεωρήσουμε ότι λειτουργεί ως καταλύτης για την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργεί επιπλέον απασχόληση. Η φάση που βρισκόμαστε σήμερα, μια περίοδο που είναι δύσκολη από οικονομική και κοινωνική άποψη, κατέδειξε έντονα τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας. Το να προσεγγίσουμε τη δύσκολη κατάσταση που διανύει η χώρα ως μία ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και τους ξεπερασμένους συλλογισμούς από τους οποίους εξαρτάται η πορεία αυτής, αλλά και του τουρισμού ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί πρόκληση που αξίζει να αποδεχτούμε. Προσβλέποντας σε μία νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, η παρούσα εργασία στοχεύει στο να επιστήσει την προσοχή των αρμόδιων φορέων, προκειμένου ο τουρισμός να προσεγγιστεί ως κυρίαρχος πυλώνας στην οικονομική και κοινωνική «αναστήλωση» της χώρας. Κατά τον τρόπο αυτό, ο τουρισμός κατέχοντας έναν πιο ηγετικό ρόλο θα κατευθύνει την οικονομία προς νέες προοπτικές ανάπτυξης, δημιουργώντας παράλληλα τις απαραίτητες συνέργειες με άλλους τομείς της χώρας. Στις επόμενες σελίδες υποβάλλουμε μια σειρά από γεγονότα και προτάσεις που βασίστηκαν στην έως τώρα πορεία του τουρισμού, καθώς επιθυμούμε να διασφαλίσουμε μια ευρύτερη συναίνεση σχετικά με τις κατευθύνσεις της πολιτικής τουρισμού. Δεδομένης της ευρύτερης αυτής συναίνεσης ελπίζουμε στο να μετατρέψουμε τις προτάσεις μας σε ουσιαστικές ενέργειες, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη της οικονομίας και ευημερίας της χώρας για τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κατάρτιση
Τουρισμός
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-19T06:43:02Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
57
117*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)