Τεχνολογικές Προκλήσεις στη Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών. Προβολή και Μεταφορά της Επιστημονικής Γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τεχνολογικές Προκλήσεις στη Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών. Προβολή και Μεταφορά της Επιστημονικής Γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.

Ανδρομιδάς, Πέτρος

Λέϊσος, Αντώνιος

Σκοπός αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιάσει τον ανιχνευτή ATLAS στον επιταχυντή LHC (Large Hadron Collider) εστιάζοντας κυρίως στο Μιονικό Φασματόμετρο, και στους υποανιχνευτές του. Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή στα Στοιχειώδη Σωμάτια και στη θεωρία των Θεμελιωδών Αλληλεπιδράσεων. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τη τεχνολογία των επιταχυντών και των ανιχνευτών σωματιδίων ενώ το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στον επιταχυντή LHC και στα πειράματα του CERN. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ανιχνευτής ATLAS και τα υποσυστήματά του ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το Μιονικό Φασματόμετρο, οι τεχνολογίες ανιχνευτών στο Μιονικό Φασματόμετρο, οι θάλαμοι ΜDTs και οι Cathode Strip Chambers ( CSC).
The purpose of this Diploma Thesis is to present the ATLAS detector to the Large Hadron Collider (LHC), focusing mainly on the Muni spectrometer and its subdetectors. The first chapter is an introduction to Elementary Bodies and the Theory of Fundamental Interactions. The second chapter presents the technology of accelerators and particle detectors while the third chapter is devoted to the LHC accelerator and the CERN experiments. The fourth chapter describes the ATLAS detector and its subsystems while the fifth chapter presents analytically the Muni spectrometer, the Muni spectrometer detector technologies, the MDTs and the Cathode Strip Chambers (CSC).
Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ανιχνευτής ATLAS
MDTs drift tube
Cathode Strip Chambers ( CSC)
θάλαμοι MDTs
Μιονικό Φασματόμετρο
ATLAS detector
Muon Spectrometer

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-19T06:45:16Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
117
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.