δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Έξυπνος φωτισμός εξωτερικών χώρων και έξυπνες πόλεις. Η περίπτωση φωτισμού μιας πλατείας.
Smart outdoor lighting and smart cities. The case of a public square.

Ματσούκης, Στράτης

ΔΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ

Η παρούσα διπλωματική εργασία δομείται σε δύο μέρη: ένα θεωρητικό και ένα συνθετικό. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά το φαινόμενο των έξυπνων πόλεων καθώς και του έξυπνου φωτισμού εξωτερικών χώρων και αναδεικνύεται η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της τάσης για έξυπνες πόλεις και της υλοποίησης έργων έξυπνου φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης αναγνωρίζεται η έξυπνη πόλη ως εκείνο το όχημα που θα δώσει ώθηση στα έργα έξυπνου φωτισμού εξωτερικών χώρων. Σε αυτό το πλαίσιο μελετώνται και οι σημαντικότερες αλλαγές που προκαλούνται στον τομέα του σχεδιασμού φωτισμού. Με αφορμή τις θεωρητικές παρατηρήσεις, στο συνθετικό μέρος της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης μίας πλατείας καθώς αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία μιας πόλης όπου δύναται να προταθούν λύσεις έξυπνου φωτισμού. Πρωταρχικά, πραγματοποιείται μια εκτενής μελέτη της πλατείας Καρύλλου του Δήμου Νέας Σμύρνης και βάσει αυτής καταγράφονται ανάγκες που χρειάζονται να καλυφθούν αλλά και προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν. Τέλος προτείνεται μια σειρά συγκεκριμένων παρεμβάσεων με χρήση συστημάτων έξυπνου φωτισμού. Μέσω των παρεμβάσεων αυτών επιχειρείται η κάλυψη των καταγεγραμμένων αναγκών και η ανάπτυξη νέων ποιοτικών δυνατοτήτων της πλατείας με στόχο να αποτελέσει λειτουργικό και δημιουργικό κομμάτι μιας μελλοντικής έξυπνης πόλης.
This master's thesis is divided in two parts: one theoretical and one synthetic. Initially, the theoretical part analyzes the phenomenon of smart cities and smart outdoor lighting and highlights the relationship between the trend towards smart cities and the implementation of smart outdoor lighting projects. The smart city is also recognized as the vehicle that will boost the smart outdoor lighting. In this context, the most important changes that are being made to the field of lighting design are being studied. On the basis of the theoretical observations that preceded, the case study of a square is presented in the synthetic part of the thesis, as it is one of the key elements of a city where smart lighting solutions can be proposed. First of all, an extensive study of Karyllou Square in the Municipality of Nea Smyrni is carried out and on the basis of this needs are recorded that need to be covered and prospects that can be developed. . These interventions attempt to meet the recorded needs and develop new qualities on the square in order to become a functional and creative part of a future smart city.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Έξυπνος φωτισμός πλατείας
Σχεδιασμός έξυπνου φωτισμού
Έξυπνες πόλεις
Έξυπνος φωτισμός εξωτερικών χώρων
Έξυπνη πλατεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-19T06:46:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
4
127*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.