The use of basic statistical tools so as to investigate the effect that the flow of tourists has upon the citizens’ quality of life, in the northern coast of the prefecture of Heraklion, on the island of Crete.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση με χρήση βασικών στατιστικών εργαλείων της επίδρασης των τουριστικών ροών στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της βόρειας ακτής του Νομού Ηρακλείου
The use of basic statistical tools so as to investigate the effect that the flow of tourists has upon the citizens’ quality of life, in the northern coast of the prefecture of Heraklion, on the island of Crete.

Μπαριτάκης, Νικόλαος

Πολύζος, Δημοσθένης
Καρυώτη , Βασιλική
Καρυώτη, Βασιλική

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
This dissertation aims at creating reliable forecasting models which could possibly be used by the local or regional people in charge, so as to cover the needs of the local community. The motive which induced the examination of the specific topic was the constant rise of the tour-ists’ flow at the prefecture of Heraklion. It attempts to study, in terms of statistics, several crucial factors as far as the quality of life of local people is concerned. The latter are estimated to be affected by the number of tourists visiting the island of Crete and an effort has been made so as to look into and inspect their correlation. Crete is undoubtedly a world widely acknowledged tourist destination. The prefecture of Heraklion combines a great amount of historical and cultural features which are elaborately in-terwoven with tradition, hospitality, and gastronomy as well as excellent tourist infrastruc-ture. The aforementioned combination attracts the attention on behalf of tourist operators and results in bringing thousands of visitors from all over the universe who visit the island in order to experience exceptional moments of fun, relaxation and rejuvenation. All tourists who visit the city of Heraklion agree that they actually do this so as to enjoy its exquisite beaches with the crystal clear waters and the golden sun. Yet, all these people will eventually return back in their home countries and quite a lot of troublesome and unseen is-sues, which emerged during their visit, will be left open and unsolved for the locals to face. Power, water, waste and pollutants constitute a part of the issue, entailing several other as-pects as well, both directly and indirectly related to the actual visit of the tourists. These will remain to be dealt with and this will become evident at a later point of time. Tons of waste, produced during the peak of the tourist season, is to be processed along with the pollutants accumulated by the operation of vehicles, planes and hotel boilers on the Cretan land. Is there consequently an actual way to relieve the problems caused and confine the damage at the expense of the quality in local people’s lives? The answer and remedy lies on the punctual realization of the magnitude of the emerging issues, as well as on the proper planning of their handling. Local authorities are in need of tools which may reliably predict the extent of the aforementioned issues and likewise offer the valuable knowledge so as to proceed into the right actions. The science of Statistics has provided numerous such forecasting models and it remains to be investigated exactly which one would better fit and possess the necessary feedback to do so. This dissertation has made use of a large amount of data emerging from the tourists’ arrivals in the prefecture of Heraklion. Moreover it has implemented the checks requested by the time series so as to result in a seasonal model SARIMA (1,1,0) (O,1,0)12 and thus predict future tourist arrivals. It has respectively used the arrivals’ data along with the information of the factors which af-fect the quality in local people’s lives such as power supply, water, waste and pollutants with the aspiration to devise a forecasting model through the method of simple linear regression, and consequently estimate, based on the number of arrivals, the requirements of the depend-ent variables. The issues which emerged during the elaboration of this dissertation are estimated to also arise in the attempt to implement its results on behalf of the local authorities. Thus, whoever decides to put all the above into practice should carefully plan and resolve at an early stage, problems such as non-standardization of accumulating and presenting data, their delayed ar-rival or incorrect depiction, the dissimilar way of keeping archives and small samples too. The quality and relevance of data constitute the main factors for the successful accomplish-ment of the whole procedure. The determination of the centers which will serve as the places where the data are to be collected as well as those where they will eventually be processed is the decisive step in order to resolve environmental issues which affect the quality in local people’s lives, in places of great tourist interest. All the above served as the data to be analyzed, in order to reach several forecasting models along with the basis so as to constitute and process suggestions which will attempt to imple-ment them with the hope to be of some kind of service to future researchers who may wish to occupy themselves with this issue either to view it from a totally different perspective or eventually improving it altogether.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων προτύπων πρό-βλεψης τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αρμόδιους τοπικούς ή περιφερεια-κούς φορείς για να καλύψουν ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αφορμή για τη μελέτη του θέ-ματος υπήρξε το ζήτημα της διαρκούς αύξησης του τουρισμού στο νομό Ηρακλείου. Σκοπός της ήταν η στατιστική μελέτη διαφόρων παραγόντων, κρίσιμων για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του νομού, οι οποίες εκτιμάται ότι επηρεάζονται από τις τουριστικές ροές και επιδιώχθηκε η διερεύνηση και ο έλεγχος της σχέσης που έχουν μεταξύ τους. Αρχικά επιχειρήθηκε η παρουσίαση της κατάστασης που αποτέλεσε και την αφορμή της έ-ρευνας. Η Κρήτη αποτελεί ένα πολύ γνωστό τουριστικό προορισμό. Ο νομός Ηρακλείου συ-γκεντρώνει πολλά ιστορικά, πολιτισμικά στοιχεία και έχει συνδυάσει περίτεχνα την παράδο-ση, τη φιλοξενία και τη γαστρονομία με τις άριστα τουριστικές υποδομές. Αυτό το πάντρεμα προκαλεί το ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτόρων και γίνεται η αφορμή πρόσκλησης χι-λιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο για να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, χα-λάρωσης και ανανέωσης. Όλοι οι ταξιδιώτες συμφωνούν ότι επισκέπτονται το Ηράκλειο για τις υπέροχες παραλίες του, τον έντονο ήλιο και τα κρυστάλλινα θαλασσινά νερά του. Αυτός όμως ο κόσμος των διακοπών μετά το πέρας του χρόνου ξεκούρασης, θα επιστρέψει στις πα-τρίδες του και θα αφήσει τους ντόπιους κατοίκους να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα που αθέατα έχουν δημιουργήσει οι πρώτοι στο νομό. Η ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα, οι ρύποι είναι μερικά στοιχεία του προβλήματος. Δεν είναι όμως μόνο τα άμεσα συνδεδεμένα θέματα αλλά και πολλά άλλα έμμεσα, τα οποία μπο-ρεί να απαιτηθεί να αντιμετωπισθούν αρκετό καιρό μετά την αποχώρηση των τουριστών. Στην Κρητική γη θα γίνει η διαχείριση και η εναπόθεση τόνων απορριμμάτων που παρήχθησαν κατά την τουριστική περίοδο. Την ίδια γη θα επηρεάσουν οι ρύποι από τις εκπομπές των οχημάτων, των αεροπλάνων, των μηχανοστασίων των ξενοδοχειακών μονάδων και όλων ε-κείνων που λειτούργησαν για να υποστηρίξουν τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Τι είναι λοιπόν εκείνο που μπορεί να αμβλύνει τα προβλήματα και να περιορίσει τη ζημιά που γίνεται εις βάρος της ποιότητας της ζωής των γηγενών? Η έγκαιρη γνώση των μεγεθών και ο κατάλληλος σχεδιασμός θα περιορίσει το θέμα. Οι τοπικές διοικήσεις χρειάζονται εργαλεία για να μπορούν με αξιόπιστο τρόπο να προβλέπουν τα μεγέθη ώστε με βάση αυτή την πολύτιμη γνώση να χαράσσονται οι άξονες ενεργειών. Η στατιστική επιστήμη έχει δώσει πολλά τέτοια μοντέλα πρόβλεψης και αυτό που μένει είναι να διερευνηθεί ποιο ταιριάζει καλύτερα και για ποιο διατίθενται δεδομένα. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέγεθος δεδομένων από τις αφίξεις των τουριστών στο νομό Ηρακλείου και εφαρμόζοντας τους ελέγχους που απαιτούν οι χρονολογικές σειρές κατέληξε σε ένα εποχιακό μοντέλο SARIMA(1,1,0) (0,1,0)12 για προβλέψεις αφίξεων στο μέλλον. Αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των αφίξεων και τα δεδομένα των στοιχείων ε-κείνων που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, όπως η ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα και οι ρύποι για να σχεδιαστεί ένα μοντέλο πρόβλεψης, με τη μέθοδο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, ώστε με βάση τις αφίξεις να υπολογίζονται οι απαιτήσεις των ε-ξαρτημένων μεταβλητών. Τα ζητήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής ερ-γασίας εκτιμάται ότι θα προκύψουν και κατά την προσπάθεια εφαρμογής των αποτελεσμάτων της από τους τοπικούς φορείς. Η μη τυποποίηση του τρόπου συλλογής και παρουσίασης των δεδομένων, η καθυστερημένη αποστολή τους, η λάθος αποτύπωση των δεδομένων, ο δι-αφορετικός τρόπος διατήρησης αρχείων, τα μικρά δείγματα είναι ζητήματα που αυτός που αποφασίσει να εφαρμόσει τέτοια μοντέλα πρόβλεψης πρέπει να τα έχει επιλύσει από το πρώ-το στάδιο του σχεδιασμού. Η ποιότητα και η συνάφεια των δεδομένων, αποτελούν τα κύρια στοιχεία στην επιτυχία της διαδικασίας. Ο καθορισμός των κέντρων διάθεσης και αποστολής των δεδομένων και του κέντρου συλλογής και επεξεργασίας τους αποτελεί την καρδιά της επίλυσης των περιβαλλο-ντικών θεμάτων που λειτουργούν εις βάρος των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζωής των μόνιμων κατοίκων των τουριστικών προορισμών. Όλα αυτά αποτέλεσαν τα στοιχεία της ανάλυσης, για να φτάσουμε σε κάποια αξιόπιστα μο-ντέλα πρόβλεψης καθώς και τη βάση για τη συγκρότηση και επεξεργασία προτάσεων τόσο προς αυτούς που θα επιχειρήσουν να τα εφαρμόσουν όσο και προς τους μελλοντικούς μελε-τητές που θα θελήσουν να ασχοληθούν με το θέμα είτε τοποθετώντας το σε νέα βάση είτε βελτιώνοντας το.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χρονολογικές σειρές-Time Series
Γραμμική παλινδρόμηση-Linear regression
Περιβαλλοντικά ζητήματα-Environmental issues
Ποιότητα ζωής-Quality of life
Τουρισμός-Tourism
Ρύποι-Pollutants,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-19T09:38:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

35
2
214*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.