Ιατρική μετανάστευση στο νοσοκομειακό σύστημα της Δανίας. Πρακτικές ενσωμάτωσης, προκλήσεις και δυσκολίες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Medical migration and the Danish hospital system. Integration challenges and difficulties.
Ιατρική μετανάστευση στο νοσοκομειακό σύστημα της Δανίας. Πρακτικές ενσωμάτωσης, προκλήσεις και δυσκολίες.

Γιαννουλάκος, Νικόλαος

Γκανάς, Αντώνιος
Βλάσσης, Ιωάννης

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η συνοπτική εξέταση του φαινομένου της μαζικής μετανάστευσης επιστημόνων, ειδικότερα επαγγελματιών υγείας / ιατρών, που λαμβάνει χώρα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης από την Ελλάδα, μέσα από την παρουσίαση της μετανάστευσης προς τη Δανία. Η χώρα αυτή χωρίς να αποτελεί παραδοσιακό προορισμό μετανάστευσης ούτε και τον πιο μαζικό, δέχεται όπως και οι λοιπές χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης ολοένα και αυξανόμενο αριθμό Ελλήνων «νέο-μεταναστών». Η μεθοδολογία υλοποίησης της παρούσας εργασίας βασίστηκε κυρίως στη μελέτη της ολοένα εμπλουτιζόμενης βιβλιογραφίας επάνω στο θέμα, σε έρευνα στο διαδίκτυο και σε άρθρα, σε μελέτες και εκθέσεις οργανισμών που ασχολούνται με τη μετανάστευση, καθώς και στην προσωπική εμπειρία. Η εργασία διαιρείται σε τέσσερα μέρη: Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής και κοινωνικής γεωγραφίας της Δανίας, των οικονομικών μεγεθών και του δημοσίου συστήματος υγείας. Το σύστημα υγείας εξετάζεται ως μέρος ενός ευρύτερου, ιδιαιτέρου «σκανδιναβικού» κοινωνικού μοντέλου κράτους πρόνοιας, εν πολλοίς εξιδανικευμένου στο «θυμικό» του δημοσίου διαλόγου στην Ελλάδα. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στη διερεύνηση του φαινομένου της μετανάστευσης των ιατρών διεθνώς, αλλά και ειδικότερα των Ελλήνων ιατρών σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον γίνεται αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική και στις πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης της Δανίας. Συνοπτικά σκιαγραφείται η δανέζικη εργασιακή και κοινωνική κουλτούρα, οι διαφορές της από την αντίστοιχη ελληνική, καθώς και οι προκλήσεις και δυσκολίες προσαρμογής που αυτές οι διαφορές νοοτροπίας δημιουργούν. Το τρίτο μέρος αφορά σε πρακτικά θέματα μετάβασης, εγκατάστασης και ενσωμάτωσης στη Δανία. Στο τελευταίο μέρος, αντί επιλόγου, προτείνεται η χάραξη κατάλληλων πολιτικών ώστε να επανασυνδεθούν οργανικά οι «νεο-μετανάστες» με την ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, προκειμένου να μετριαστούν οι δεδομένες αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα από την απώλεια αυτού του υψηλά καταρτισμένου και δυναμικού πληθυσμού της.
0
The objective of this study is to attempt to explore the phenomenon of massive immigration of scientists, particularly of the health professionals / doctors, taking place over the years of economic crisis from Greece, through the presentation of immigration to Denmark. Although this country is nor a traditional migration destination either the most massive one, it receives as well as the rest northwest European countries a growing number of "new immigrant" Greeks. The implementation methodology of this study is mainly based on the study of the increasingly enriched literature, through research on the internet and articles, studies and reports from institutions specialized in immigration, and through the personal experience. The essay is divided into four parts: The first part attempts an overview of the political and social geography of Denmark, of the public financial parameters and the public health system. The health system is examined as an aspect of a wider "Nordic" welfare state model, largely idealized in the public dialogue in Greece. The second part focuses on the migration of physicians internationally, but especially of the Greek doctors caused by the economic crisis. Further reference is made in the immigration and integration policies of Denmark. Briefly is outlined the Danish labor and social culture and a comparison is made with the Greek attitude, focusing on the challenges and difficulties that this cultural diversity creates. The third part deals with some practical issues concerning moving, installation and integration into Denmark. In the last part, explores the idea of developing appropriate policies to reconnect the "new-immigrants" with the economic and social reality of homeland, in order to palliate the given negative consequences for Greece, from the loss of this highly skilled human capital.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μετανάστευση ιατρών
Οικονομική κρίση
Συστήματα υγείας
Ελλάδα
Νοσοκομεία
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Δανία
Brain drain

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-20T06:26:53Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
91*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.