ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα επωφελήθηκε σε αξιόλογο βαθμό από τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και την άποψη που αποκομίζουν αυτοί τόσο για την φροντίδα που δέχονται μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και για το βαθμό της ποιότητας ζωής τους μετά την θεραπεία. Η συσχέτιση αυτή της ποιότητας ζωής με την ικανοποίηση των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας είναι ένα πεδίο έρευνας που απασχολεί κατά καιρούς την επιστημονική κοινότητα στον χώρο της υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση της ποιότητας ζωής και της ικανοποίησης των ασθενών έπειτα από την νοσηλεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ¨Ο Αγ. Γεώργιος¨ ώστε να διερευνηθούν πιθανές αδυναμίες στη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών και να συσχετιστούν με τη ποιότητα ζωής αυτών. Επιπλέον, να αναζητηθούν οι απαραίτητες προτάσεις –βελτιώσεις για την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών που πιθανώς θα επηρεάσουν θετικά την ποιότητα της υγείας τους μετά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο Χανίων. Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ¨Ο Άγιος Γεώργιος¨ και συγκεκριμένα στο γραφείο κίνησης ασθενών από το οποίο διανέμονταν τα ερωτηματολόγια κατά την έξοδο των ατόμων από την νοσηλεία τους. Η έρευνα διεξήχθη από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Απριλίου 2017. Ο αριθμός του δείγματος αποτελείτο από 211 νοσηλευθέντες ασθενείς και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η απλή τυχαία δειγματοληψία. Η εκτίμηση της ικανοποίησης έγινε με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ISS (Inpatient Satisfaction Survey) ενώ η εκτίμηση της ποιότητα ζωής με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου SF-36. Επιπλέον με τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν βασικά δημογραφικά, επαγγελματικά και οικονομικά στοιχεία. Η καταχώριση των δεδομένων έγινε σε τροποποιημένο λογιστικό φύλο EXCEL 2007 για Windows. Η στατιστική ανάλυση έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS20.0 και περιέχει βασικές στατιστικές μεθόδους όπως έλεγχο stundent’s Τ test, έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2, ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA) και το μη παραμετρικό ανάλογο του Kruskal-Wallis test, έλεγχο συσχέτισης Pearson’s και το μη παραμετρικό ανάλογο του Spearman’s Rho. Αποτελέσματα: Από τους 211 ερωτώμενους, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευθέντων ασθενών με ποσοστό 92,89% αξιολόγησε την νοσηλεία του στο Γ.Ν. Χανίων ως καλή (45,5%) και πολύ καλή (47,39%). Ποσοστό 5,69% αξιολόγησε την νοσηλεία του ως μέτρια, ενώ ποσοστό μόλις του 1,42% αξιολόγησε την νοσηλεία του ως κακή (0,47%) και πολύ κακή (0,95%). Στις επιμέρους ενότητες του ερωτηματολόγιου ISS, οι νοσηλευθέντες ασθενείς έμειναν περισσότερο ικανοποιημένοι στην ενότητα «Ζ. Ιατρικό Προσωπικό» και έπειτα στις ενότητες «Δ. Νοσηλευτικό Προσωπικό», «Α. Εισαγωγή», «Η. Έξοδος από το νοσοκομείο», «ΣΤ. Επισκέπτες και οικογένειες», «Θ. Προσωπικά θέματα», «Ε. Εξετάσεις και Θεραπείες» , «Ι. Συνολική Ικανοποίηση» και λιγότερο ικανοποιημένοι στις ενότητες «Γ. Φαγητό» και «Β. Δωμάτια». Όλες όμως οι ενότητες αξιολογήθηκαν πάνω από το μέσο όρο. Το επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας (βάση των δύο συνοπτικών κλιμάκων υγείας) κρίθηκε μέτρια καθώς η «Συνοπτική κλίμακα σωματικής υγείας» σημείωσε μέση τιμή 56,46 ± 26,86 και η «Συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας» μέση τιμή 58,28 ± 22,37. Στις επιμέρους κλίμακες του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής SF-36, οι ερωτώμενοι ασθενείς είχαν την καλύτερη υγεία άρα και ποιότητα ζωής στην κλίμακα «Σωματική λειτουργικότητα» και έπειτα στις κλίμακες «Ψυχικής υγείας, «Συναισθηματικός ρόλος», «Γενική Υγεία», «Κοινωνική Λειτουργικότητα», «Σωματικός ρόλος» ,«Ζωτικότητα» ενώ χειρότερη υγεία είχαν στην κλίμακα «Σωματικός πόνος». Όλες οι κλίμακες κυμάνθηκαν πάνω από το μέσο όρο με εξαίρεση του σωματικού πόνου. Συμπεράσματα: Η συνολική ικανοποίηση των νοσηλευθέντων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ¨Ο Άγιος Γεώργιος¨ κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα παρόλο που το επίπεδο ποιότητας ζωής κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Από τους εξεταζόμενους παράγοντες το φύλο, η περιοχή, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, τυχόν επαναεισαγωγή τους στο νοσοκομείο ή προηγούμενη νοσηλεία τους στο Γ. Ν. Χανίων, το αν ακολούθησαν ειδική ή περιορισμένη δίαιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής τους, το αν πληροφορήθηκαν για τη δωρεά οργάνων και για τα δικαιώματα του ασθενή κατά την παραμονή τους, το αν κατείχαν ασφάλεια που τους περιόριζε στην επιλογή γιατρού ή του νοσηλευτικού ιδρύματος και το εάν είχαν διαφορετικές κύριες πηγές πληρωμής για την παραμονή τους στο νοσοκομείο, δεν βρέθηκαν ότι επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση των νοσηλευθέντων ασθενών. Αντίθετα, η συνολική ικανοποίηση φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικιακή ομάδα, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, το τομέα και τη κλινική όπου εισήχθησαν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, το αν εισήχθησαν από το τμήμα των επειγόντων περιστατικών, το αν είχαν προγραμματίσει την εισαγωγή τους, το αν υπήρχε άλλος ασθενής στο ίδιο θάλαμο με αυτούς και το πώς θεωρούσαν οι ασθενείς πως είναι η υγεία τους σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών, φάνηκε να μην διαφέρει στα δύο φύλα και στα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης των νοσηλευόμενων ασθενών αλλά να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, την οικογενειακή κατάσταση, την περιοχή κατοικίας καθώς και στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Η συσχέτιση μεταξύ της συνολικής ικανοποίησης των νοσηλευθέντων ασθενών και των επιμέρους ενοτήτων του ερωτηματολογίου ISS (Α-Ι) αναδεικνύει την μέτρια έως ισχυρή στατιστικά συσχέτιση (σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01), ενώ δεν βρέθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των νοσηλευθέντων ασθενών και του ερωτηματολόγιου ποιότητας ζωής.
Introduction: In the past decades, the improvements on the quality of services which are provided by nursing institutions have benefited in a remarkable grade by the measurement of the patients' satisfaction and by the opinion they form not only about the care they experience in nursing institutions but also about the grade of their life quality after the treatment. The correlation between the quality of life and the patients' satisfaction after their hospitalization in one of the country's nursing institutions is a field of research which troubles the scientific community in the medical field from time to time. Aim: The aim of the present research is to correlate the quality of life and the patients' satisfaction after having been hospitalized in the General Hospital of Chania ''Saint George'', in order to examine likely weaknesses in nursing care and correlate them with patients' quality of life. Also to search for the necessary proposals – improvements for inpatients satisfaction which could influence positive their quality of life after the hospitalization from hospital . Material and Method: The present research was conducted in the General Hospital of Chania ''Saint George'' and particularly in the Patient Mobility Office from where certain questionnaires were distributed during the exit of the patients after their hospitalization. The research was conducted from 15 January until 15 April 2017. The number of the samples included 211 hospitalized patients and the method which was used was the simple, random sampling. The satisfaction assessment of inpatients was measured using the Greek version of ''ISS'' questionnaire, while quality of life using the Greek version of ''SF-36'' questionnaire. Additional to these two questionnaires, information concerning basic demographic, professional and financial data was collected. The entry of the data was in modified spreadsheet for Windows EXCEL 2007. Statistical analysis was performed using the statistical package IBM SPSS20.0 and contains standard statistical methods such as student’s Τ test, independence check X2, analysis of variance of an agent (one way ANOVA) and nonparametric analogue of Kruskal-Wallis test, correlation index of Pearson and nonparametric analogue of Spearman’s Rho. Results: The overwhelming majority of 211 inpatients (92,89%) evaluated their hospitalisation in the General Hospital of Chania ''Saint George'' as good (45,5%) and very good (47,39%). A percentage of 5,69% evaluated their hospitalisation as mediocre, while only the 1,42% evaluated the hospitalisation bad (0,47%) and very bad (0,95%). In the individual units of the ISS questionnaire, the inpatients stayed more satisfied in unit “G. Medical Stuff”, then in units “D. Nursing Stuff”, “A. Admission”, “H. Department from hospital”, “H. Discharge”, “F. Visitors and families”, “I. Personal issues”, “E. Medical tests and Treatments”, “J. Total Satisfaction” and less satisfied in units “C. Food” and “B. Rooms”. Nevertheless, all the units were evaluated above the average The level of physical and mental health (based on two ‘Total subscales of health’) was evaluated mediocrely, while the “Total subscale of physical health” recorded an average value of 56,46 ± 26,86 and the “Total subscale of mental health” recorded an average value of 58,28 ± 22,37. In the individual scales of the questionnaire of quality of life SF-36, the asked patients had better health thus quality of life, in “Physical functionality” and then in scales “Mental health, “Sentimental role”, “General Health”, “Social Functionality”, “Physical role”, “Vitality” while they the worst health in “Physical pain” scale. All scales were evaluated above the average apart from “Physical pain”. Conclusions: The overall satisfaction of the inpatients hospitalised in the General Hospital of Chania ''Saint George'' ranged at very high levels even thought the quality of life level ranged at mediocre levels. Examined factors like sex, region, monthly family income, whether they had nursing before in the General Hospital of Chania, whether they followed special or limited diet for the most part of their stay, whether they were informed about organ donation and patient rights, whether they held medical insurance that limited their choice of doctor or nursing institution and whether they had different main sources of payment for their stay, were not found to influence the overall satisfaction of the inpatients. On the contrary the overall satisfaction appeared to be influenced by age group, marital status, education level, the sector and the clinic where inpatients were admitted, whether they were admitted from the department of urgent incidents, whether they had programmed their admission, whether there where another patient in the same room with them and how they evaluated their health compared to people of same age. Concerning the quality of life of inpatients, it appears not to differ in both sexes and among the different levels of education but it differs considerably depending on the age group, the marital status, the region of residence as well as in the monthly family income. The cross-correlation between the overall satisfaction of inpatients and the individual units of ISS seems to be strong and occasionally very strong (in level of importance 0,01), while no correlation was found between the questionnaire of satisfaction and the questionnaire of quality of life.
ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-20T06:27:30Z
2017-09-17


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
28
230*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)