Υποδοχή, ένταξη και υποκίνηση του νεοεισερχόμενου στο επάγγελμα εκπαιδευτικού· η συμβολή της ηγεσίας στην επαγγελματική ενδυνάμωση, ανάπτυξη και ικανοποίηση του εκπαιδευτικού: διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Χίου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υποδοχή, ένταξη και υποκίνηση του νεοεισερχόμενου στο επάγγελμα εκπαιδευτικού· η συμβολή της ηγεσίας στην επαγγελματική ενδυνάμωση, ανάπτυξη και ικανοποίηση του εκπαιδευτικού: διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Χίου.

Σταυρινούδης, Σταύρος

Χαλκιώτης, Δημήτριος
Χατζηπαναγιώτου, Παρασκευή

Περιέχει: πίνακες & διαγράμματα
The school welcomes every new member and acts like a bridge between university (or any other professional area) and school. School acts as a major pylon in his occupational socialization (Gotovos & Mavrogiorgos, 2000: 105). The process of teacher’s integration and inclusion into school provide circumstances that influence teacher’s professional conscience. The period of teacher’s adaption determines his satisfaction, influences his effectiveness but first and for most confirms or contradicts his expectations about his professional life (Kadas & Chatzi, 1991: 113). Headmaster’s contribution is considered to be necessary in order to achieve smooth adaptation and avoid professional alienation. The professional motives shape and feedback professional satisfaction. They determine his professional effectiveness (Papakonstantinou & Anastasiou, 2013: 157). His professional strength and development, as a bidirectional process is a major issue in order to maintain and improve quality in his professional work. It should also be the headmaster’s primary consideration ( Day, 2003: 24-25). The aim of this survey is to investigate teacher’s points of view about how should a headteacher act in order to achieve professional strength, development and satisfaction. The survey in these questions was supported by a quantitative research and the usage af a no-name guestionaire of 76 teachers out of 414 target-group teachers. All of them belong to secondary education in Chios. The target group has to do with teacher who came to schools from 2000 to 2017, were newcomers in schools in Cios and till now work in secondary schools.
Η υποδοχή που επιφυλάσσει ο σχολικός οργανισμός σε κάθε νέο μέλος του, αποτελεί τη γέφυρα μετάβασής του από το πανεπιστήμιο ή από έναν άλλο επαγγελματικό χώρο στο χώρο του σχολείου και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της επαγγελματικής του κοινωνικοποίησης (Γκότοβος & Μαυρογιώργος, 2000:105). Η διαδικασία της ένταξης καθώς και αυτή της ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική κοινότητα της σχολικής μονάδας, δημιουργούν συνθήκες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την επαγγελματική συνείδηση του νέου εργαζόμενου. Η φάση της προσαρμογής που διανύει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός καθορίζει την ικανοποίησή του, επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του και κυρίως έρχεται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όνειρα και προσδοκίες που έχει για τον επαγγελματικό του βίο ( Κάντας & Χατζή, 1991: 113). Κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του διευθυντή-ηγέτη και η λειτουργία υποστηρικτικής δομής με σκοπό τη διασφάλιση ομαλής προσαρμογής και την αποφυγή της επαγγελματικής αλλοτρίωσης. Η εργασιακή παρώθηση και τα κίνητρα, ως μέρος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό όπως η σχολική μονάδα, διαμορφώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση, ανατροφοδοτούνται από αυτήν και καθορίζουν την εργασιακή αποδοτικότητα (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013: 157). Η επαγγελματική ενδυνάμωση-ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, ως ενεργητική και αμφίδρομη διαδικασία, αποτελεί μια σοβαρή και καίρια υπόθεση για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου από αυτόν έργου καθώς και πρωτεύον μέλημα του ηγετικού ρόλου του διευθυντή (Day, 2003: 24-25). Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρόλο που διαδραμάτισε καθώς και με αυτόν που θα ήθελαν να είχε διαδραματίσει ο διευθυντής-ηγέτης της σχολικής μονάδας στους κομβικούς τομείς της υποδοχής, της ένταξης της ενσωμάτωσης καθώς και της υποκίνησης προς την επίτευξη της επαγγελματικής τους ενδυνάμωσης, ανάπτυξης και ικανοποίησης. Η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων υποστηρίχθηκε με την ανάπτυξη ποσοτικής έρευνας και τη χρήση ενός ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα 76 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου που προέκυψε από πληθυσμό-στόχο 414 εκπαιδευτικών. Ο πληθυσμός-στόχος αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί την περίοδο 2000-2017, υπηρέτησαν ως νεοδιόριστοι σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Χίου και κατά το τρέχον σχολικό έτος εποπτεύονται διοικητικά από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επαγγελματική Ικανοποίηση
Επαγγελματική Ενδυνάμωση
Ένταξη
Ηγεσία
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Νεοδιόριστος Εκπαιδευτικός
Υποδοχή
Παρακίνηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-20T06:40:08Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
2
168*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.