Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και η ανακύκλωση υφασμάτων στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και η ανακύκλωση υφασμάτων στην Ελλάδα

Δρατζίδη, Χριστίνα

Λυμπεράτος, Γεράσιμος

In the current thesis, the alternative options of textile solid waste management are described. Initially, the types and properties of textile are mentioned in order to define their origin. Their in-depth study favors in the most environment-friendly and accurate waste disposal. In the same chapter follows a description of the textile production chain, including the produced gas and liquid pollutants and their sub-products. In a different section, the textile solid waste issue and the parameters that intense their production are referred. In addition, ways of reduction, reuse, recycle, incineration and disposal are also evaluated. Recycling is the main point, as it is the most viable and efficient way of textile management (environment-wise and money-wise). Recycling is a 100% applicable on the textile industry no matter the quantity, type and status, providing a longer life-cycle compared to other practices. A description of the theoretical recycling methods, of their industrial processes and of their applications in the same and in a different production cycle is analyzed as well. 5 Recycling is a field that needs to be developed globally, but mainly in Greece, where for the time being there are insufficient business plans. Each country has a different approach regarding the subject. Studying the development plans of pioneer recycling companies, as SOEX group in Germany, recycling applicability can be more approachable for other countries. Lastly, aiming to the probe of customers’ habits and based on the results of a questionnaire that was provided to 150 adults of both sexes, of different ages, educational level and residency, the lack of information and infrastructure of recycling in Greece is commented. The choice of the subject of this thesis aims at finding solutions and proposing adaptable proposals in the Greek market and in the temperament of Greek consumers in order to mobilize the necessary and promising sector of the recycling of textile products.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται και αναλύονται οι εναλλακτικές διαχείρισης και διάθεσης των στερεών αποβλήτων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις κατηγορίες και τις ιδιότητες των διαφόρων κλωστοϋφαντουργικών ειδών με σκοπό την κατανόηση της φύσεως τους. Η εις βάθους μελέτη τους διευκολύνει την εύρεση ευνοϊκών για το περιβάλλον λύσεων για την απόρριψή τους. Παράλληλα, περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες της παραγωγικής αλυσίδας του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και παραθέτονται τα αέρια και υγρά ρυπογόνα παράγωγα και τα παραπροϊόντα αυτής. Σε ξεχωριστή ενότητα γίνεται η παρουσίαση του προβλήματος των στερεών αποβλήτων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των παραμέτρων που εντείνουν την παραγωγή τους. Έπειτα, αναπτύσσονται οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να μειωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν, να αξιοποιηθούν ενεργειακά και τελικά να διατεθούν προς υγειονομική ταφή τα υλικά αυτά. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ανακύκλωση, καθότι ο συγκεκριμένος τρόπος αποδεδειγμένα προσφέρει από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης την πιο βιώσιμη λύση διαχείρισης του σχεδόν 100% των κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ανεξάρτητα από την ποσότητα, τον τύπο και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, χαρίζοντάς τους τον μεγαλύτερο κύκλο ζωής σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πρακτική διαχείρισης. Στην ίδια ενότητα γίνεται περιγραφή των διεργασιών και των θεωρητικών προσεγγίσεων της ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και οι εφαρμογές στον ίδιο και σε διαφορετικό κύκλο παραγωγής. Η ανακύκλωση είναι ο κλάδος που πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο τόσο παγκοσμίως αλλά κυρίως στην Ελλάδα, όπου για την ώρα οι ελλείψεις είναι τεράστιες και τα επιχειρηματικά σχέδια ανεπαρκή. Κάθε χώρα διατηρεί τη δική της προσέγγιση σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μέσα από τη μελέτη αναπτυξιακών σχεδίων άλλων μονάδων-υπόδειγμα, όπως είναι ο όμιλος SOEX στη Γερμανία, δείχνεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και σε άλλες χώρες. 4 Τέλος, με στόχο τη διερεύνηση των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων και με αφορμή τις απαντήσεις 150 ενηλίκων ατόμων και των δύο φύλων, διαφόρων ηλικιών, τόπων κατοικίας και μορφωτικών επιπέδων σε ένα απλό ερωτηματολόγιο σχολιάζεται η ανεπάρκεια, τόσο από πλευράς ενημέρωσης καταναλωτικού κοινού και επιχειρήσεων, όσο από πλευράς έλλειψης εγκαταστάσεων ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών ειδών στην Ελλάδα. Η επιλογή του θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε με απώτερο σκοπό την αναζήτηση λύσεων και την παράθεση προτάσεων ευπροσάρμοστων στην ελληνική αγορά και στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων καταναλωτών, ώστε να κινητοποιηθεί ο απαραίτητος και πολλά στο μέλλον υποσχόμενος κλάδος της ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Εικόνες, Σχήματα, Γραφήματα, Πίνακας

Διπλωματική Εργασία / Thesis

κλωστοϋφαντουργία
στερεά απόβλητα
ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-16
2017-10-20T09:14:34Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
4
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.