Η επικοινωνιακή πολιτική των κινηματογραφικών φεστιβάλ για παιδιά και νέους. Η περίπτωση του «Olympia International Film Festival for children and young people» και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The communicative strategy of film festivals for children and young people. The case of «Olympia International Film Festival for children and young people» and the European Meeting of Youth Audiovisual Creation - «Camera zizanio»
Η επικοινωνιακή πολιτική των κινηματογραφικών φεστιβάλ για παιδιά και νέους. Η περίπτωση του «Olympia International Film Festival for children and young people» και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio

Γαβριλιάδη, Αγαθή

Μάσχα, Εύχαρις
Πούλιος, Ιωάννης

The issue discussed in the present assignment is the communicative strategy of the ‘Olympia International Film Festival for children and young people’, unique of its kind in Greece. The festivals constitute a cultural event that attach value to the city they take place in, yielding significant financial, social and cultural benefits to the whole community. However, because of its transient character, special attention needs to be paid during the policymaking and especially when they are addressed to children. Since the film festivals that are aimed at children and the youth face some peculiarities in their communication with the public, the purpose of this assignment is to show these specific characteristics and study the communicative strategy so that proposals for improvement will arise. Due to this fact, the communicative strategy of ‘Olympia International Film Festival for children and young people’ and the ‘European Meeting of Youth Audiovisual Creation (Camera zizanio)’ are constantly analyzed, as both institutions function interdependently, while a comparative study with ‘Zlin Film Festival’, which is one of the best film festivals for children in Europe, was carried out. Along with the interviews of the organizational members of both festivals, a sampling survey was conducted during the ‘Olympia International Film Festival’ in Pyrgos Ilias, where 100 questionnaires, addressed to the audience and participants of the festival, were distributed and processed. From the data processing, it was clear that the festival maintains a successful and constant communication with the children and youth audience employing not only the traditional ways but also new technologies, while the active involvement of kids consists a unique advantage for this film event which has been well established. The findings of the research prove the significance of the communicative strategies for the children’s film festivals concerning the attendance of the young and the local, regional and global response to the institution as well. From their analysis, the means and practices employed for this purpose are shown and proposals for the reinforcement of the communicative strategy of ‘Olympia International Film Festival’ and other similar cultural institutions are submitted.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Στην παρούσα εργασία μελετάται η επικοινωνιακή πολιτική του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, μοναδικού στο είδος του στη χώρα μας. Τα φεστιβάλ αποτελούν ένα πολιτιστικό γεγονός που προσδίδει αξία στην πόλη που λαμβάνουν χώρα, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη σε όλη την κοινότητα. Ωστόσο λόγω του εφήμερου χαρακτήρα τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την χάραξη της επικοινωνιακής τους πολιτικής και ειδικότερα όταν απευθύνονται σε παιδιά. Καθώς τα φεστιβάλ κινηματογράφου που απευθύνονται σε παιδιά και νέους αντιμετωπίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία με το κοινό τους, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταδειχθούν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να μελετηθεί η ακολουθούμενη επικοινωνιακή πολιτική και να προκύψουν προτάσεις βελτίωσης. Για το λόγο αυτό αναλύεται η επικοινωνιακή πολιτική του ΔΦΚΟ αλλά και της «Ευρωπαϊκής Συνάντησης Οπτικοακουστικής Δημιουργίας (camera zizanio)» καθώς οι δύο θεσμοί λειτουργούν αλληλένδετα, ενώ πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση με το Zlin Film Festival, το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα παιδικά κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Παράλληλα με τις συνεντεύξεις από οργανωτικά μέλη και των δύο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε και δειγματοληπτική έρευνα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ΔΦΚΟ στον Πύργο Ηλείας, όπου διανεμήθηκαν και επεξεργάστηκαν 100 ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους θεατές και συμμετέχοντες του φεστιβάλ. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το φεστιβάλ διατηρεί μια επιτυχημένη και συνεχή επικοινωνία με το παιδικό και νεανικό κοινό χρησιμοποιώντας πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους και τις νέες τεχνολογίες, ενώ η ενεργή εμπλοκή των παιδιών αποτελεί ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για αυτό το κινηματογραφικό γεγονός που έγινε θεσμός. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν την σημασία της επικοινωνιακής πολιτικής για τα φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά τόσο ως προς την προσέλκυση του νεανικού κοινού, όσο και στην τοπική, περιφερειακή αλλά και παγκόσμια απήχηση του θεσμού. Από την ανάλυση τους καταδεικνύονται τα μέσα και οι πρακτικές που βοηθούν σε αυτόν το σκοπό και παρατίθενται προτάσεις για ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής του ΔΦΚΟ, αλλά και άλλων παρόμοιων πολιτιστικών θεσμών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επικοινωνιακή πολιτική
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους
Camera Zizanio
Zlin Film Festival
Φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και νέους

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-22T08:45:40Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
26
97*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)