ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
OPTIMIZATION OF CONCRETING CARRYING OUT DECISIONS USING GENETIC ALGORITHMS (GA) AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΣΙΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΒΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

The present thesis deals with the systematic approach for solving the problem of choosing the optimal time period for concreting with reference to a specific case study (model project), and based on the results obtained, a critical evaluation of the optimization model was performed.
Η παρούσα εργασία αφορά στη συστηματικοποίηση της επίλυσης του προβλήματος σχετικά με την επιλογή της βέλτιστης χρονικής περιόδου προκειμένου για την εκτέλεση σκυροδέτησης με αναφορά σε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (έργο μοντέλο), ενώ με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, πραγματοποιήθηκε κριτική αξιολόγηση του μοντέλου βελτιστοποίησης.
Στην εργασία περιέχονται: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες & Σχήματα σε όλα τα κεφάλαια. Στον πίνακα περιεχομένων υπάρχει λεπτομερής καταγραφή όλων των παραπάνω καθώς και αντιστοίχιση των σελίδων που βρίσκονται.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Concreting, Technical Neural Networks, Genetic Algorithms, Optimization, Neural Tools, Evolver, Meteorological Conditions
Σκυροδέτηση, Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Βελτιστοποίηση, Neural Tools, Evolver, Μετεωρολογικές Συνθήκες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-22T08:48:41Z
2017-06-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
156
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.