Τέχνη και πολιτισμός: Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και την άρση των προκαταλήψεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Art and Culture: The contribution of Local Government to combating exclusion and prejudice
Τέχνη και πολιτισμός: Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και την άρση των προκαταλήψεων

Καλουδοπούλου, Αικατερίνη

Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
Καγιαδάκη, Μαρία

Πίνακας 1: Αριθμός ατόμων ευάλωτων - ειδικών ομάδων που δέχθηκαν κοινωνική στήριξη το 2014
Art and culture, as human formations, are born and grow within a specific social frame. They make up the composition of a dynamic close relation between human creation and society and make a positive contribution οn a personal and social level. Both art and culture gain value and meaning when connected to social values, which they owe to serve to the benefit of people’s lives. Local government as an authority operator and representing civil society has a duty to exploit the properties and possibilities of art and culture targeting the improvement of its citizens life. Through a cultural – social policy focusing on humanity, local government is indepted to form conditions of democracy, equality and justice regarding citizens’ access to cultural products. In this way it is expected to contribute to the reduction of social exclusion and prejudice, two human constructed phenomena with inseparable limits inherited from social inequalities. The examination of the case of the municipality of Pavlos Melas in Thessaloniki offers the opportunity for gathering data, for local investigative study and for drawing conclusions from which suggestions can be made on how to deal with the aforementioned social matters. While previous research has suggested that art and culture do have the ability to contribute in the desired direction, what is demanded is strategic cultural planning with a clear aim and vision, which should both include and embrace socially vulnerable populations, which are endangered or have already reached the state of social exclusion. A policy which is specifically targeted and addressed to this kind of population.
Η τέχνη και ο πολιτισμός ως ανθρώπινοι σχηματισμοί γεννιούνται και αναπτύσσονται εντός συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου. Αποτελούν τη σύνθεση μιας δυναμικής και στενής σχέσης μεταξύ ανθρώπινης δημιουργίας και κοινωνίας και συμβάλλουν θετικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Αποκτούν αξία και νόημα όταν συνδέονται με τις αξίες της κοινωνίας και τις υπηρετούν προς όφελος της ζωής των ανθρώπων. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας εξουσίας και εκφραστής της κοινωνίας των πολιτών δύναται και οφείλει να αξιοποιήσει τις ιδιότητες και δυνατότητες της τέχνης και του πολιτισμού με σκοπό τη βελτίωση της ζωής του συνόλου των πολιτών. Μέσα από μια πολιτιστική – κοινωνική πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο, να διαμορφώσει συνθήκες δημοκρατίας, ισότητας και δικαιοσύνης στην πρόσβαση των πολιτών στα πολιτιστικά αγαθά. Με τον τρόπο αυτό προσδοκάται να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικού αποκλεισμού και των προκαταλήψεων, δύο φαινομένων ανθρώπινα κατασκευασμένων με αδιαχώριστα όρια, απότοκων των κοινωνικών ανισοτήτων. Η εξέταση του δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης δίνει την αφορμή για συγκέντρωση δεδομένων, για μελέτη και διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο, για συναγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία προτάσεων για την αντιμετώπιση των παραπάνω κοινωνικών φαινομένων. Η έρευνα που διεξήχθη δείχνει ότι ο πολιτισμός και η τέχνη διαθέτουν την ικανότητα να συμβάλουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Απαιτείται όμως ένας στρατηγικός πολιτιστικός σχεδιασμός με στόχους και όραμα που να περιέχει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που κινδυνεύουν ή έχουν περιέλθει σε κατάσταση αποκλεισμού και να απευθύνεται στοχευμένα σ’ αυτές.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

κοινωνικός αποκλεισμός
τέχνη
art
πολιτισμός
πολιτιστική πολιτική
προκαταλήψεις
culture
social exclusion
local government
prejudice
cultural policy
τοπική ατυτοδιοίκηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-23T07:27:56Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
90
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.