Δωρεές σε πολιτιστικούς οργανισμούς: νομικό πλαίσιο και επικοινωνιακή στρατηγική : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Donations to cultural organizations :legal framework and communication strategies of donations : case studie Library of the Hellenic Parliament
Δωρεές σε πολιτιστικούς οργανισμούς: νομικό πλαίσιο και επικοινωνιακή στρατηγική : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

ΛΩΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΚΟΡΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προβληθεί και ταυτόχρονα να εξεταστεί η έννοια και ο ρόλος της δωρεάς σε συνθήκες οικονομικής κρίσης στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας και της γνώσης. Για την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη χρηματοδότησης. Σε συνθήκες ωστόσο οικονομικής δυστοκίας οι κρατικές επιχορηγήσεις ατονούν και οι πολιτιστικοί οργανισμοί αναγκάζονται να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους οικονομικής ενίσχυσης των δράσεων τους. Οι δωρεές λοιπόν έρχονται να προσθέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον πολιτιστικό οργανισμό που τις προσελκύει επιτυχώς καθώς εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η βιωσιμότητά του. Υπό ένα άλλο πρίσμα ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο κινδύνων καθώς το νομικό πλαίσιο και οι όροι που τυχόν θέτουν οι δωρητές είναι δυνατό να περιορίσουν την ευελιξία και την ελευθερία των οργανισμών ως προς τις δράσεις τους. Η πολιτική που ασκείται από τον εκάστοτε οργανισμό έρχεται να τον θωρακίσει ή σε αντίθετη περίπτωση να τον αφήσει έκθετο ενώπιον αυτών των κινδύνων. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας είναι το πώς εξασφαλίζεται η προσέλκυση και ενισχύεται η αφοσίωση των δωρητών, ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν μία επιτυχημένη επικοινωνιακή στρατηγική που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πώς αξιοποιείται και αναδεικνύεται μία δωρεά και ποιο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που υφίσταται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Τέλος, παρουσιάζονται ενδεικτικά περιπτώσεις δωρεών από την ελληνική και ξένη πραγματικότητα προκειμένου να καταστούν κατανοητά τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την άσκηση πολιτικής προσέλκυσης δωρεών. Προς επίρρωση των παραπάνω αναλυτικά παρουσιάζεται στη μελέτη περίπτωσης η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, ένας φορέας με σημαντική πολιτιστική δράση.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες
The purpose of this thesis is to emphasize and at the same time to examine the concept and the role of donation in conditions of economic crisis in the modern era of information and knowledge. Cultural funding is a prerequisite for the implementation of cultural actions. Given the current condition of economic downturn, however, government subsidies are meager. Consequently cultural organizations are forced to search for alternative ways of financial support. Cultural organizations that achieve to attract donations earn a competitive advantage compared to the others and therefore they manage to ensure their sustainability. Nevertheless, attention should be paid to potential risks, mainly the legal framework and the restrictions imposed by a potential donor, which can limit considerably the flexibility and freedom of organizations. Sometimes this “disorientation” related to financial weakness can create serious malfunctions. As a result, the policy that an organization adopts is significant, in order to anticipate and guard against the above-mentioned risks. Some of the issues that the present project attempts to respond are the following: the examination of ways to attract donors and empower their commitment, the ingredients of a successful communication strategy towards that end, the process through which a donation is made and promoted, the existing institutional and legal framework in the context of modern digital environment, the ethics of copyright as a result. Finally, certain examples of donations from domestic as well as foreign environment are presented, in order to clarify the advantages and disadvantages of donation policy. To corroborate the above, the Hellenic Parliament Library, an institution with significant cultural contribution, is presented as a case study.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βουλή των Ελλήνων και Hellenic Parliament
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και Library of the Hellenic Parliament
πνευματικά δικαιώματα και copyright
αξιοποίηση συλλογών και collection harvest
Δωρεά και donation
επικοινωνιακή στρατηγική και communication strategy

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-23T07:28:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
81
32*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.