ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΔΟΥΣ ΙΛΥΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (LANDFARMING)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Bioremediation of refinery oily sludge with the used of Landfarming method
ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΔΟΥΣ ΙΛΥΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (LANDFARMING)

ΑΡΧΟΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΖΑΚΛΗ, ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη της Αγροκαλλιέργειας (landfarming) ως τεχνικής διαχείρισης της ελαιώδους ιλύος των διυλιστηρίων. Η μέθοδος της Αγροκαλλιέργειας είναι εύκολα εφαρμόσιμη και οικονομικά προσιτή, χωρίς υψηλό κόστος επένδυσης. Η δυνατότητα χρήσης φθηνών πρώτων υλών (ασβέστης, χώμα, πριονίδια) καθιστούν την συγκεκριμένη τεχνική μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές επεξεργασίας ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίων.
Bioremediation of the polluted soils, as an environmental issue, balances the need to prevent the human health and the economic risk of bioremediation in the polluted areas. The pollution of the subsoil in the insatiate zone, along with the research of the way the dirt is being modified, has led to the need of development in various technologies to biomed the soil. Landfarming, as a bioremediation technology of the polluted soil, has been implemented for many years and it has been using biotic methods to limit or erase the existing polluted soil. In this diplomatic paper, is being presented the oil hydrocarbon and the waste of the refineries, focusing on the oil sludge and the bioremediation of the specific polluted ground. You are attempting to classify and describe modern technologies for remediation of contaminated soils. Reference is made to their mechanisms of action, their effectiveness, their cost of implementation and the time required to complete the decontamination Specifically, the technic in Landfarming, which is a method of depollution is extensively reported and has a great fitting around the world. It slightly disturbs the polluted environmental means, during its application and is ranked among the most gentle technologies. We conclude our reference to the technique of Landfarming with the study of the application of the method in the European Union (EU) oil refining industry. This industry was selected, after data from various EU industries were investigated and collected on the basis of available data and the effectiveness of this technique.
Η εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών, ως περιβαλλοντικό ζήτημα, ισορροπεί την ανάγκη για πρόληψη της ανθρώπινης υγείας και του οικονομικού ρίσκου της εξυγίανσης των ρυπασμένων περιοχών. Η ρύπανση του υπεδάφους στην ακόρεστη ζώνη καθώς και η διερεύνηση του τρόπου μετασχηματισμού των ρύπων οδήγησαν στην ανάγκη ανάπτυξης διάφορων τεχνολογιών εξυγίανσης του εδάφους. Η Αγροκαλλιέργεια, ως τεχνολογία εξυγίανσης του ρυπασμένου εδάφους, εφαρμόζεται πολλά χρόνια και χρησιμοποιεί βιοτικές μεθόδους για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της υπάρχουσας ρύπανσης του εδάφους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στους πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες και τα απόβλητα των διυλιστηρίων εστιάζοντας στην ελαιώδη λάσπη και στην βιοεξυγίανση του συγκεκριμένου ρυπασμένου εδάφους. Επιχειρείτε η ταξινόμηση και περιγραφή των σύγχρονων τεχνολογιών αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών. Γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς δράσης τους, την αποτελεσματικότητά τους, το κόστος εφαρμογής τους και τον απαιτούμενο χρόνος για την ολοκλήρωση της απορρύπανσης. Συγκεκριμένα γίνεται εκτενή αναφορά στην τεχνική της Αγροκαλλιέργειας η οποία αποτελεί μέθοδο απορρύπανσης με μεγάλη εφαρμογή ανά τον κόσμο, με ελάχιστη διαταραχή του ρυπασμένου περιβαλλοντικού μέσου κατά την εφαρμογή της και κατατάσσεται στις ήπιες τεχνολογίες. Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στην τεχνική της Αγροκαλλιέργειας με την μελέτη περίπτωσης εφαρμογής της μεθόδου σε βιομηχανία διύλισης πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η συγκεκριμένη βιομηχανία επιλέχθηκε, αφού διερευνήθηκαν και συλλέχθηκαν στοιχεία από διάφορες βιομηχανίες της ΕΕ, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης τεχνικής.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

βιοαποκατάσταση
διάθεση ιλύος
ελαιώδης λάσπη
Αγροκαλλιέργεια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-23T07:31:02Z
2017-09-26


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
16
164*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)