Η Επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή: Έρευνα και Ανάλυση του Κλάδου του Λιανεμπορίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The Impact of Social Media on Consumer Behavior: A Survey Analysis for the Retail Sector
Η Επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή: Έρευνα και Ανάλυση του Κλάδου του Λιανεμπορίου

Παπαδήμου, Σωτηρία

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Nowadays, the internet is a major part of our lives and has changed our everyday activities and interactions with people. Social Media are part of the internet and users have the ability to communicate and share their interests. During the last 8 years, Greece is facing a huge financial crisis, thus the Greek consumer spends the least possible money - due to the fact that his personal income has decreased significantly - and is constantly looking for offers, as an effort for cost minimization. On the other hand, companies operating in Greece are trying to survive on a daily basis and increase their sales and profits, but they have to decrease their expenses and their available budget to a large degree. In order to succeed, companies started using social media platforms for online marketing, as a low budget and inexpensive mean of communication, so as to attract more customers and exploit new sources. Moreover, this new communication channel strengthens business competitiveness. Despite the importance of the subject, it is considered that the scholarly interest regarding the correlation between consumer behavior and social media in the retail sector is not sufficient enough. Motivated by this gap, this study aims at understanding and obtaining insights of consumer buying behavior in the retail sector, under the context of social media. The research will explain why, when, and how social media has impacted on consumer decision making process (Ackoff, 1967).
πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Στις μέρες μας το internet αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας, καθώς και αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μέρος του internet και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους και τις στιγμές τους. Τα τελευταία 8 χρόνια, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία τεράστια οικονομική κρίση, γεγονός που σημαίνει οι ο έλληνας καταναλωτής ξοδεύει όσο το δυνατό λιγότερα χρήματα – εξαιτίας της μείωσης του ατομικού/οικογενειακού εισοδήματος – αναζητεί διαρκώς προσφορές στην προσπάθειά του για μείωση των εξόδων του. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας προσπαθούν να επιβιώσουν σε καθημερινή βάση, να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, ενώ παράλληλα καλούνται να μειώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τα έξοδα και το διαθέσιμο κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να αξιοποιούν τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για internet μάρκετινγκ, ως ένα μέσο επικοινωνίας χαμηλής επένδυσης με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες και να εκμεταλλευτούν νέες πηγές προσέγγισης με απώτερο σκοπό την επιτυχία της επιχείρησης. Επιπλέον, αυτό το νέο κανάλι επικοινωνίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. Παρά τη σημαντικότητα του θέματος, παρατηρήθηκε ότι το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα του λιανικού εμπορίου δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Υποκινούμενη από αυτό το κενό, η παρούσα εργασία στοχεύει στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, κάτω από το πρίσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η έρευνα θα εξηγήσει το γιατί, το πότε και το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη διαδικασία της λήψης της απόφασης του καταναλωτή.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

retail sector
consumer behavior
impact
social media
retail
consumer

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-23T09:26:40Z
2017-09-02


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
2
90*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.