Σύγχρονες προκλήσεις σχετικά με την αέρια ρύπανση σε αστικές περιοχές. Η περίπτωση της Αθήνας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Modern challenges on the air pollution in urban areas. The case of Athens.
Σύγχρονες προκλήσεις σχετικά με την αέρια ρύπανση σε αστικές περιοχές. Η περίπτωση της Αθήνας.

Μπόλλας, Δημήτριος

Κασσωμένος, Παύλος
Μαυροειδής, Ηλίας

Nothing remains unchanged in the earth, as in the atmosphere. The chemical and biological effects that formed its composition act continuously while adding amounts of gases and particles, which are due to natural activities. These pollutants (from natural sources) are added to those emitted by human activity. The rapid growth of technology, in the second half of the 20th century, is linked to an extensive ecological disaster on the planet. The burden borne by the atmosphere, by aggravating factors, is steadily rising. There are serious indications that the composition of the atmosphere is altered at rates much faster than the natural rate of change. The most serious consequence of the environmental changes that the earth receives is the erosion of systems that support life. The most serious environmental problem is atmospheric pollution of urban areas with adverse effects on human health. It is estimated that a large number of people are exposed to excessive concentrations of gaseous pollutants, and this is attributable to the premature death of many people. The large increase in the land's population has greatly increased global energy and food production. The unreasonable increase in valuable and limited raw materials, combined with the potential of the planet, lead to disturbances in ecosystem balances. Air pollution control should not be considered and addressed at the local level as other environmental impacts should also be taken into account, including those relating to climate change. The effort to tackle the first generation air pollution problems has highlighted the complex problem of second generation pollutants. The scientific community, as well as public opinion, should be aware of and address the problem of air pollution as a global problem. Environmental problems, such as greenhouse effect, ozone hole, changes in the composition of the lower layers of the atmosphere, deforestation, etc. are issues of the daily press.
Στη γη τίποτε δεν παραμένει αμετάβλητο, όπως και στην ατμόσφαιρά της. Οι χημικές και βιολογικές επιδράσεις, που διαμόρφωσαν τη σύστασή της δρουν συνεχόμενα, ενώ συνεχίζουν να προστίθενται ποσότητες αερίων και σωματιδίων, που οφείλονται σε φυσικές δραστηριότητες. Σε αυτούς τους ρύπους (από φυσικές πηγές) έρχονται να προστεθούν αυτοί που εκπέμπονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, συνδέεται με εκτεταμένη οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Η επιβάρυνση που δέχεται η ατμόσφαιρα, από επιβαρυντικούς παράγοντες, είναι συνεχώς αυξανόμενη. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η σύσταση της ατμόσφαιρας αλλοιώνεται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από το φυσικό ρυθμό αλλαγής. Η σοβαρότερη συνέπεια των περιβαλλοντικών αλλαγών, που δέχεται η γη, είναι η διάβρωση των συστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή. Το σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών περιοχών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Υπολογίζεται πως μεγάλος αριθμός ανθρώπων εκτίθενται σε υπερβολικές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων, ενώ αποδίδεται σ' αυτή την αιτία ο πρώιμος θάνατος πολλών ανθρώπων. Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της γης, αύξησε κατά πολύ την παγκόσμια παραγωγή ενέργειας και τροφίμων. Η αλόγιστη αύξηση των πολύτιμων και περιορισμένων πρώτων υλών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του πλανήτη, οδηγούν σε διαταραχές των ισορροπιών που διέπουν τα οικοσυστήματα. Ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν πρέπει να εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται σε τοπικό επίπεδο καθώς πρέπει να υπολογίζονται και οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές επιδράσεις, υπολογίζοντας και αυτές που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης πρώτης γενιάς, ανέδειξε το περίπλοκο πρόβλημα συγκέντρωσης ρύπων δεύτερης γενιάς. Η επιστημονική κοινότητα, αλλά και η κοινή γνώμη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ως παγκόσμιο πρόβλημα. Περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η μεταβολή της σύστασης των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, η αποψίλωση των δασών κ.ά. αποτελούν θέματα του ημερήσιου τύπου.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φυσικές πηγές ρύπων
αέριοι ρύποι
αστικό περιβάλλον
ανθρώπινη δραστηριότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-16
2017-10-24T05:35:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
73
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.