Ανάλυση κύκλου Ζωής τεχνικών έργων υποδομής υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση κύκλου Ζωής τεχνικών έργων υποδομής υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας

Παραμανίδη, Στυλιανή

Χασιακός, Αθανάσιος
Πετρουτσάτου, Κλεοπάτρα

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του προγράμματος Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) του ΕΑΠ. Αντικείμενό της αποτελεί η εκτίμηση του Κύκλου Ζωής των τεχνικών έργων υποδομής με γνώμονα την επίτευξη της βιωσιμότητας. Το αντικείμενο απαιτεί πολύπλευρη μελέτη, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα είναι πολλοί και δεν είναι εύκολη η ποσοτικοποίησή τους. Αρχικά, γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις έννοιες της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εν συνεχεία αποτιμώνται οι τρεις βασικές κατηγορίες επιπτώσεων των έργων: περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές. Γίνεται ανάλυση των βασικών κατηγοριών έργων υποδομής: γέφυρες, φράγματα και έργα οδοποιίας. Εν συνεχεία, προσδιορίζονται τα υλικά που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κατασκευών, τα οποία δεν είναι άλλα από το σκυρόδεμα και το χάλυβα. Αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά τους και οι αιτίες διάβρωσής τους είτε αυτές προκαλούνται από χημικές διεργασίες είτε προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα, όπως ο σεισμός. Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των τεχνικών έργων. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται μέθοδοι χρήσης πόρων για την παράταση του χρόνου ζωής των έργων με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο στόχος για μία αειφορική κοινωνία δεν επιτυγχάνεται όμως μόνο με τεχνικά μέσα. Η σωστή οργάνωση, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η σωστή διαχείριση της ενέργειας και η εκπαίδευση είναι τομείς που συνδέονται άρρηκτα με την επίτευξη της βιωσιμότητας.
In this master thesis, which is held in the frames of completion of postgraduate circle of study of program of Management of Technical Work of EAP, Life Cycle Analysis of technical work of infrastructure is being estimated, taking into consideration the achievement of sustainability. The factors that affect sustainable growth are many and their quantification is not easy. Initially, a concise report of the meanings of Life Cycle Analysis and Sustainability is being mentioned and the three most important factors affecting Sustainable Growth are presented. They are the following: environmental, social and economic impacts. Furthermore, an analysis of the basic categories of work of infrastructure is presented: bridges, dams and work of road construction. In the search of the determination of the Carbon Footprint of those types of construction works, we conclude that concrete and steel are the two basic materials, most responsible for producing CO2 emissions to the air. Their characteristics are developed and so are their causes of erosion because of chemical activities or cause by natural phenomena, such as earthquakes. All the above refer to technical matters as a result of planning and maintaining works of construction. In the aspect of achieving sustainability, methods of use of resources are presented. In conclusion, the objective of a sustainable society is not only achieved by technical means. Correct organization, sensitization of society, correct management of energy and education are crucial factors who need to be taken into consideration in the process of achieving sustainability.
πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Βιωσιμότητα, Επιπτώσεις Έργων υποδομής, Ανθρακικό Αποτύπωμα, Σκυρόδεμα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-09
2017-10-24T09:16:10Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
0
103*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.