ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΠΟΔΟΧΗ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΠΟΔΟΧΗ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

This study aims to determine the parameters of energy recovery, optimal location and social acceptance in the design of each modern solid urban waste management (MSW) unit. By studying the relevant literature, we found that there is limited mate-rial about the parameters of spatial planning and their acceptance by the community and their combination, as well as for their correlation with the use of waste for ener-gy production. The main objective of this study is to record the current situation and to identify the points that required to analyze in order to understand the dynamics and other parameters beyond the reasonable cost estimation, according to which most decisions are taken so far. In order to improve the meaning of the dynamic properties of each factor, a separate examination was made on basis of planning and utilization of each modern MSW management unit. These factors were also examined in the case of the Peloponnese Region, for which the required data were collected in order to identify basic parameters in a first theoretical baseline approach. From the data exam-ined for the study area have emerged the results that were expected, based on the lit-erature that was studied, and we can argue that these parameters have been correlat-ed to each other without precise the identification of the interaction between them. Then was studied the case of Peloponnese. In particular, was developed a theoretical methodology based on the linear programming tools for determining the location of modern MSW management units in the area, from which were derived the future op-timal site locations in the region, according to the European standards applied. Then, was made a comparison between those points and those that already have been se-lected by the contractor to build the units in order to demonstrate their convergence and to justify the choice. From the results of the social research that we conducted, we emerged the basic directions according to which a complete program of proper in-formation, continuous monitoring and social awareness could be designed and com-bined this one with the creation of incentives, financial and non, that it could be the way to maximize their social acceptance at all stages resulting from the manufacture to the operation of modern municipal waste management units.
Πινάκες 5, Εικόνες 4, Διαγράμματα 0
Η διατριβή ειδίκευσης αυτή έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των παραμέτρων της ε-νεργειακής αξιοποίησης, της βέλτιστης χωροθέτησης, καθώς και της κοινωνικής απο-δοχής κατά τον σχεδιασμό κάθε σύγχρονης μονάδας διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώσαμε ότι υπάρ-χει περιορισμένο υλικό για τις παραμέτρους της χωροθέτησης και της αποδοχής των μονάδων αυτών από το κοινωνικό σύνολο, καθώς και για τον συνδυασμό τους, όπως και για την ύπαρξη συσχέτισης αυτών με την αξιοποίηση των απορριμμάτων για παρα-γωγή ενέργειας. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η καταγραφή της υφιστάμε-νης κατάστασης και η ανίχνευση των σημείων που χρήζουν ανάλυσης προκειμένου να κατανοηθεί η δυναμική και άλλων παραμέτρων πέραν της λογικής εκτίμησης κόστους, σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται μέχρι σήμερα οι περισσότερες αποφάσεις. Για τη βελτίωση της κατανόησης των δυναμικών ιδιοτήτων του κάθε παράγοντα, έγινε δια-κριτή εξέταση του καθενός, που εντάχθηκε κάθε φορά στη βάση της βελτίωσης του σχεδιασμού και της αξιοποίησης κάθε σύγχρονης μονάδας διαχείρισης Α.Σ.Α. Οι πα-ράγοντες αυτοί εξετάστηκαν και στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την οποία συλλέχθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να προβούμε στον προσδιορισμό βασικών παραμέτρων σε μία πρώτη, θεωρητική κατά βάση, προσέγγι-ση. Από τα δεδομένα που εξετάστηκαν για την περιοχή μελέτης τα αποτελέσματα ή-ταν τα αναμενόμενα βάσει της βιβλιογραφίας που είχε μελετηθεί και μπορούμε να ι-σχυριστούμε ότι προέκυψε συσχέτιση των παραμέτρων αυτών μεταξύ τους, χωρίς τον ακριβή προσδιορισμό της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα, σχεδιάστηκε μία θεωρητική με-θοδολογία προσδιορισμού της χωροθέτησης σύγχρονων μονάδων διαχείρισης ΑΣΑ στην περιοχή στηριζόμενη στα εργαλεία του γραμμικού προγραμματισμού, από την οποία προέκυψαν τα μελλοντικά σημεία βέλτιστης χωροθέτησης στην περιοχή, κατά τα Ευρωπαϊκά εφαρμοζόμενα πρότυπα. Κατόπιν, έγινε σύγκριση μεταξύ των σημείων αυτών και εκείνων που έχουν ήδη επιλεχθεί από τον ανάδοχο προς κατασκευή των μονάδων προκειμένου να αποτυπωθεί η σύγκλιση αυτών και να αιτιολογηθεί η επιλο-γή. Από τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήσαμε, προέκυψαν οι βασικές κατευθύνσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ορθής διαχείρισης μέσω κατάλληλου σχεδιασμού που σε συνδυασμό με τη σωστή ενημέρωση των πολιτών και τη δημιουργία κινήτρων, οικονομικών και μη, θα μπορούσε να στοχεύσει στην εύρυθμη λειτουργία τους, στη βελτίωση των επικρα-τουσών συνθηκών ως προς τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων και τη μεγιστο-ποίηση της κοινωνικής αποδοχής των σχετικών μονάδων για όλα τα στάδια που θα προκύψουν, από την κατασκευή μέχρι τη λειτουργία των σύγχρονων μονάδων διαχεί-ρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΣΑ, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, στερεά απόβλητα, τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας, κοινωνική αποδοχή, βέλτιστη χωροθέτηση
MSW, solid waste management units, solid wastes, heat treatment technologies, so-cial acceptance, optimal location

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-15
2017-10-25T11:21:28Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
15
150*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.