δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το mole. Μια διδακτική προσέγγιση

Παπαροϊδάμης, Αθανάσιος

Κολιαδήμα, Αθανασία
Γαβριήλ, Δημήτριος

Περιέχει εικόνες
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία, έχει σκοπό να εισφέρει στο ήδη υπάρχον διδακτικό υλικό, που αφορά την έννοια του mole, την ιστορία εισαγωγής του, την αναγκαιότητα χρήσης του, τα πεδία στα οποία το χρησιμοποιούμε, αλλά και τις διδακτικές προσεγγίσεις του. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, για την εκπόνηση της εργασίας, είναι βιβλιογραφική. Βασίστηκε στην Ελληνική και Διεθνή σχετική βιβλιογραφία, αλλά και σε σχετικό υλικό στο διαδίκτυο. Στο πρώτο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται αρχικά οι τρόποι μέτρησης που αφορούν μια ποσότητα ύλης στην καθημερινότητά μας και μέσα σε αυτούς, ο συγκεκριμένος τρόπος μέτρησης, που σχετίζεται με την έννοια του mole. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η σημασία της εισαγωγής της έννοιας του mole για τα χημικά φαινόμενα, η ιστορία εισαγωγής του, παράλληλα με την εισαγωγή της σχετικής ατομικής μάζας και της μονάδας ατομικής μάζας μέχρι σήμερα. Αναφέρεται επίσης η σχέση του mole με τον αριθμό του Avogadro, καθώς και εκφράσεις που συνδέουν το mole με τη μάζα μιας ποσότητας ύλης και τον όγκο των αερίων. Στο τέλος του κεφαλαίου περιλαμβάνονται χρήσιμες εκφράσεις για περιεκτικότητες διαλυμάτων, βασισμένες στο mole. Το δεύτερο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τα φαινόμενα και τις ιδιότητες εκείνες της ύλης, στα οποία είναι αναγκαία η χρήση του mole, καθώς και οι τρόποι χρήσης του για σχετικούς υπολογισμούς. Στις χημικές αντιδράσεις, το mole συνδέει τις μάζες των αντιδρώντων,με τον αριθμό των μορίων τους σ’ αυτές. Με τη σύνδεση αυτή, μπορούμε να πάρουμε εύκολα με ζύγιση, τις κατάλληλες αναλογίες μαζών των αντιδρώντων, ώστε να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη αναλογία αριθμού μορίων των αντιδρώντων, μέσα σ’ αυτές. Η σύνδεση αυτή, εκφράζει τη γέφυρα μεταξύ της μακροσκοπικής, (αναλογία μαζών αντιδρώντων) και της μικροσκοπικής (αναλογία αριθμού μορίων αντιδρώντων) θεώρησης μιας χημικής αντίδρασης. Οι μεταβολές των αερίων, όπως αυτές τις μελετάμε μέσα από τους νόμους των ιδανικών αερίων και την καταστατική εξίσωση, δεν εξαρτώνται από τη μάζα τους, αλλά από τον αριθμό των σωματιδίων αυτών, δηλαδή τον αριθμό των mole. Το ίδιο συμβαίνει με την εσωτερική ενέργεια των αερίων, αλλά και με τις προσθετικές ιδιότητες των μοριακών διαλυμάτων, (πτώση τάσης των ατμών, ανύψωση του σημείου ζέσεως, ταπείνωση του σημείου πήξεως, ωσμωτική πίεση). Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει ορισμένες διδακτικές προσεγγίσεις για το mole. Αυτές αναφέρονται: • Στην έννοια του mole. • Στη σημασία του mole στα διαλύματα και ειδικά στη συγκέντρωση διαλύματος. • Στους υπολογισμούς με τη χρήση του mole στους νόμους των αερίων και στην καταστατική εξίσωση. • Στην εκτέλεση πειραμάτων για την παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης συγκέντρωσης
This Diploma Thesis aims to contribute into the already existing teaching material, concerning the concept of the mole, the history of its introduction, the necessity of its use, the fields that we use it in, but also its teaching approaches. The methodology used to conduct this dissertationwas bibliographical research. It was based on Greek and International bibliography, but also on relevant material on the Internet. In the first chapter, initially, the ways of measuring the quantity of matter in our daily lives, and among them, the specific way of measurement, associated with the concept of the mole are included. Then, the importance of introduction of the concept of the mole for the chemical phenomena, the history of its introduction, along with the introduction of relative atomic mass and atomic mass unit until today, are presented. Also, the relationship between the mole and the number of Avogadro is mentioned and expressions that link the mole with the mass of a quantity of matter and the volume of gases are mentioned as well. At the end of the chapter, useful expressions for concentrations of solutions, based on the mole are included. The second chapter includes the phenomena and the specific properties of matter, in which it is necessary to use the mole, as well as ways to use it for relevant calculations. In chemical reactions, the mole connects the masses of the reactants to the number of molecules in them. With this connection, we can easily get, by weighing, the appropriate ratios of masses of the reactants, in order to ensure the proper ratio of particle number of the reactants, in them. This connection presents the bridge between the macroscopic (a ratio of the masses of the reactants) and microscopic (particle ratio number of reactants) views of a chemical reaction. Changes in gases, such as those studied through the laws of ideal gases and constitutive equation, do not depend on mass, but on the number of their particles, that is the number of moles. The same happens with the internal energy of gasses, but also with the additive properties of molecular solutions, (voltage drop of vapors, elevation of boiling point, freezing point humiliation, osmotic pressure). The third chapter includes some teaching approaches concerning the mole. These refer to: • The concept of the mole. • The importance of the mole in the solutions, and especially in the concentration of a solution. • The calculations by using the mole, to the laws of gases and the constitutive equation. • The conducting of experiments for the preparation of solutions of a certain concentration.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

στοιχειομετρία
stoichiometry
σωματίδια
συγκέντρωση
solution
concentration
διάλυμα
particles

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-31T06:30:55Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
12
85*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.