Εxploitation of the Open Educational Resources (OER) and the Open Educational Practices (OEP) in Higher Education

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιοποίηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και Πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Εxploitation of the Open Educational Resources (OER) and the Open Educational Practices (OEP) in Higher Education

Κουτσιλέου, Σταματίνα

Γιαννακοπούλου, Ελένη
Κουλαουζίδης, Γεώργιος

Περιέχει : 4 διαγράμματα.
Open Educational Resources and Open Educational Practices are innovative educational applications that have been used, for a number of years, worldwide, in the fields of Open Education, Adult Education and Lifelong Learning; during the last years, they have been exploited by relevant initiatives in the Greek Higher Education as well. The purpose of the educational research that has been conducted within the limits of this Dissertation is to explore and write down the beliefs of faculty staff that has participated in the Action “Hellenic Academic Electronic Textbooks / Kallipos” (implemented by the Hellenic Academic Libraries Link and co-funded by the National Strategic Reference Framework, 2007–2013) about the barriers and the teaching and learning benefits of the adoption/use of Open Educational Resources while teaching in the “classroom”. To conduct the research process, the researcher-writer chose the quantitative approach, and, for the requirements of this study, she analyzed the responses given by one hundred (100) educators to the electronic survey questionnaire. The research results are summarized as following: in general, the perceptions of the majority of the research sample’ s faculty are consistent with the international bibliographic references regarding the obstacles/challenges and the teaching and learning benefits derived from the adoption/use of Open Educational Resources while teaching in the “classroom”. At the same time, the differences, among other reasons, are due to the peculiarities of the Greek Higher Education. The findings of the survey can be used by instructors, learners/students, counselors and coordinators of educational policy employing in public and private institutions/organizations, aiming at and in the vision of reinforcing actions of promoting the philosophy and the practices of the Open Educational Resources not only within the Higher Education, but also within other levels of education, either formal or non-formal / informal, with a view to the next decade (2020-2030).
Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και οι Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές είναι σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, εδώ και μερικά χρόνια, στα πεδία της Ανοικτής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης, παγκοσμίως· τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, εκπαιδευτικές δράσεις αξιοποίησης των ως άνω εφαρμογών έχουν υλοποιηθεί και στον χώρο της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σκοπός της εκπαιδευτικής έρευνας που έχει διεξαχθεί εντός των ορίων της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση και καταγραφή/αποτύπωση των απόψεων διδασκόντων/-ουσών στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση - συμμετεχόντων/-ουσών στη Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα / Κάλλιπος» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (συγχρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, 2007-2013) για εμπόδια και διδακτικά/μαθησιακά οφέλη από την υιοθέτηση/χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και Πρακτικών στη διδασκαλία στην «τάξη». Για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας η ερευνήτρια επέλεξε την ποσοτική προσέγγιση, και, για τις ανάγκες της Διπλωματικής, αξιοποίησε τις απαντήσεις εκατό (100) διδασκόντων στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας. Τα αποτελέσματά της συνοψίζονται στα εξής: σε γενικές γραμμές, οι αντιλήψεις της πλειονότητας των διδασκόντων του δείγματος για τις δυσχέρειες/προκλήσεις και τα θετικά -διδακτικά και μαθησιακά- αποτελέσματα από την υιοθέτηση/χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων κατά τη διδασκαλία στην «τάξη», συνάδουν με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, ενώ οι όποιες αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις αιτιολογούνται, εκτός των άλλων, και από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από διδάσκοντες, διδασκομένους, συμβούλους, διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς/οργανισμούς, με απώτερο στόχο και όραμα την ενδυνάμωση/ενίσχυση δράσεων προώθησης της φιλοσοφίας και των πρακτικών των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων όχι μόνο στην Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και στις λοιπές βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε συμβατικής/τυπικής είτε μη τυπικής / άτυπης, την επόμενη δεκαετία (2020-2030).

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διδάσκοντες στην Ανώτατη Εκπαίδευση και faculty staff
εμπόδια και barriers
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι/Πρακτικές και Open Educational Resources/Practices (OER/OEP)
υιοθέτηση/χρήση και adoption/use
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Academic Libraries
διδακτικά/μαθησιακά αποτελέσματα και teaching/learning efficacy

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-11-02T07:46:21Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
3
107*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.