Κριτήρια Μοριοδότησης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτών σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Criteria of the Adult Educators credit points allocation and assessment in the institutions of the Adult Education in Greece
Κριτήρια Μοριοδότησης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτών σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα

Στέφος, Παναγιώτης

Λευθεριώτου, Πιέρα
Παυλή Κορρέ, Μαρία

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να διερευνήσει τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού σύμφωνα με τις οποίες φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, επιλέγουν τους εκπαιδευτές τους για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων που αναλαμβάνουν. Ειδικότερα, μελετώνται τα κριτήρια μοριοδότησης και αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οποία γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτών σε Φορείς/Οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και κατά πόσο αυτά «εναρμονίζονται» με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του ρόλου του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Διαρθώνεται σε τέσσερα μέρη. Αρχικά επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση της Διά Βίου Μάθησης, της Επαγγελματοποίησης του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης από φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και τα έργα/προγράμματα/δράσεις των οποίων τις προκηρύξεις-προσκλήσεις ενδιαφέροντος αναλύει ερευνητής. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.
Περιέχει : πίνακες
Τhe purpose of the present study is to search the processes of the the staff choice, according to which institutions and organisations of the public and the private sector, which take action in the field of the Adult Education in Greece, choose their educators for the implementation of the programmes and the work they take on. Specifically, the criteria of assessment and the credit points allocation are studied, according to which the choice of the educators in the institutions/organizations of the Adult Education in Greece takes place and how these are "harmonised" with τthe peculiarities and the demands of the role of the Adult Educator. It is divided in four parts. Firstly, a theoretical approach of the Life Long learning, the adult educator professionalisation and the procedures of their choice and hiring by the Adult Education Institutions is analysed. Then the public and the private institutions as well as their works/programmes/actions are described, whose proclamations are analysed by the researcher. At the end, the conclusions of the the study and the suggestions for more research are presented.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Greece
Αξιολόγηση
Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Adult Educators
Credit points allocation
Assessment
Ελλάδα
Μοριοδότηση
Εκπαιδευτές Ενηλίκων
Institutions of Adult Education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-11-06T11:55:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

440
44
1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.