δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η Χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής πριν και μετά τα Capital Controls
The Use of e-banking before and after the Capital Controls

Κατούδη, Γεωργία

Καλδής, Παναγιώτης
Χέβας, Δημοσθένης

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα και εικόνες.
Η τεράστια επίδραση που ασκούν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία της χώρας που επιβάλλονται, καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση και ανάλυσή τους και τη μελέτη των επιδράσεών τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας και στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αύξηση των ροών κεφαλαίου μεταξύ των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ως συνέπεια, η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων σε μία χώρα, να μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστες και τις υπόλοιπες. Σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον, μία σημαντική συνιστώσα της τραπεζικής που αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια και τείνει να εξελίσσεται συνεχώς, είναι η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων, σε συνδυασμό με την αυξητική τάση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τόσο των ιδιωτών, όσο και των επιχειρήσεων, δε μπορούν παρά να μεταβάλλουν τα δεδομένα στην ηλεκτρονική τραπεζική. Η νέα εποχή προστάζει ταχείες συναλλαγές και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, κάτι που δε μπορεί να αφήσει ανέγγιχτες και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Η έλλειψη ρευστότητας μετά την επιβολή των capital controls στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, λόγω της χαρακτηριστικού τους σαν τέλεια υποκατάστατα του φυσικού χρήματος. Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει πώς έχει διαμορφωθεί η χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και να γίνει σύγκρισή της με επίπεδα χρήσης τη πριν την επιβολή των capital controls. Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας μελετάται το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών. Γίνεται εκτενής αναφορά στα ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τόσο των πελατών, όσο και των τραπεζών, αναφέρονται τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και εξετάζεται ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών, το ζήτημα της ασφάλειας και αναφέρονται οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, οι στόχοι της και τα ερευνητικά ερωτήματα. Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας, πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εξάγονται τα συμπεράσματα.
The tremendous impact that the capital controls have on the financial system and on the economy of the country that are being forced, makes imperative to investigate and analyze them and to study their impact on various sectors of the economy and everyday life. At the same time, the current changing financial environment, which is characterized by an increase in capital flows among the countries worldwide, has the effect that, the imposing capital controls on one country, cannot leave the rest of the economies unaffected. In this modern environment, an important component of banking that has emerged in recent years and tends to evolve continuously, is the use of e-banking. The continuous evolution of technology and information systems, in conjunction with the increasing trend of the access on the Internet, both for individuals and businesses, can only transform the data in electronic Banking. The new era imparts rapid transactions and direct access to information, which cannot leave the banking services untouched. The luck of liquidity that followed the imposition of capital controls in Greece in the summer of 2015, has resulted in a rapid increase in the use of electronic banking electronic payment methods, due to their characteristics as perfect substitutes to natural money. This study aims to examine how the use of e-banking services in Greece has been modelled and to be compared with the usage levels prior to the imposition of capital controls. The first part of the diploma thesis deals with the theoretical framework for electronic banking services. There is an extensive reference to the electronic products and services available today, are being examined the advantages and disadvantages of both customers and banks, are being mentioned the electronic systems that have been used through the years, and one of the biggest obstacles to the development of e-banking, the issue of security and are being mentioned the risks faced by e-banking users. The second part present the methodology of research, its objectives and its research questions. After the survey is carried out, the data are being processed, the result are being presented and the conclusions are being drawn.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

E-banking
Internet Banking
Κεφαλαιακοί Περιορισμοί
Capital Controls
Ηλεκτρονική Τραπεζική
Έλεγχοι Κεφαλαίων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-15T11:11:44Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
17
94

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.