Η προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα

Τσιάμα, Παναγιώτα

Δασίλας, Απόστολος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην προστασία του τραπεζικού καταναλωτή κατά τις συναλλαγές του με τα τραπεζικά ιδρύματα. Οι τραπεζικές συναλλαγές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας όλων. Η πλειοψηφία του πληθυσμού προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές σε αρκετά τακτά χρονικά διαστήματα για κάλυψη είτε προσωπικών είτε επαγγελματικών αναγκών. Κατά την εκτέλεση αυτών των συναλλαγών ενίοτε προκύπτουν ζητήματα και προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τους συναλλασσόμενους. Στα πλαίσια των παραπάνω περιπτώσεων, αναπτύχθηκε η ανάγκη για την παρούσα διπλωματική. Αρχικά, μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές σε ακαδημαϊκά συγγράμματα, νομικά άρθρα και περιοδικά γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν το πρόσωπο του καταναλωτή, τα είδη των συναλλαγών που χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ τράπεζας και πελάτη. Επιπλέον, γίνεται σημαντική αναφορά στους νομικούς κανόνες (εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου) που περικλείουν τις εν λόγω σχέσεις, καθώς και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν εξ’ αυτών για τις τράπεζες έναντι των πελατών τους. Αναπόσπαστο κομμάτι των παραπάνω αποτελεί η μνεία της δικαστηριακής νομολογίας, η οποία έχει πολλάκις στο παρελθόν αλλά και συνεχίζει μέχρι σήμερα, να ασχολείται με διάφορα ζητήματα του τραπεζικού δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας, εντάσσεται μια έρευνα που διενεργήθηκε με τη μορφή του ερωτηματολογίου. Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να καταδείξει σημεία που διερευνήθηκαν στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας, όπως η πλεονεκτική θέση της τράπεζας και η αδύναμη θέση του καταναλωτή. Η διερεύνηση των θιγομένων ζητημάτων αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας, καθώς η εξαπάτηση και η εκμετάλλευση από το τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια συναλλαγών και τραπεζικών συμβάσεων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία έτη. Εξίσου συχνό φαινόμενο αποτελεί η προσφυγή συναλλασσομένων με τράπεζες σε θεσμούς και νομικό πλαίσιο αξιοποιώντας καταχρηστικά και καθ’ υπέρβαση των νομικών ορίων τις επιλογές αυτές. Επομένως, αναδεικνύεται συνεχώς η επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης νέου προστατευτικού πλαισίου για τον καταναλωτή καθώς και η αποσαφήνιση των προϋποθέσεων εφαρμογής προστατευτικών διατάξεων και θεσμών.
This thesis focuses on the protection of the banking consumer in his dealings with banking institutions. Banking is now an integral part of everyday life. The majority of the population carries out banking transactions very frequently to cover either personal or business needs. While performing these transactions, sometimes issues and problems arise that make it difficult for traders. In this frame, there was developed the need for this thesis. Initially, through bibliographic references to academic writings, legal articles and journals, some attempts are made to identify fundamental issues concerning the consumer, the types of transactions that are mostly used and the particular characteristics of the relationship between the bank and the client. In addition to this, some references are made to the legal rules (of national and European law) embodying these relationships as well as to the obligations the banks have towards their clients. An integral part of this is the reference to the case law, which has many times in the past dealt with various issues of banking law and consumer protection, and continues even today. The second part of the thesis includes a survey conducted through a questionnaire. The purpose of this questionnaire is to illustrate points analysed in the first part of the thesis, such as the advantageous position of the bank and the weaker position of the consumer. Exploring the issues at stake is a crucial issue, as fraud and exploitation by the banking system in the context of transactions and banking contracts has taken enormous proportions in recent years. Equally frequent is the recourse of bankers to institutions and legal frameworks, making abusive and excessive use of these options. Therefore, the urgent need to create a new consumer protection framework and the clarification of the conditions for the application of protective provisions and institutions are constantly highlighted.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

CONSUMER PROTECTION
BANK
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
BANKING CLIENT
ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
BANKING LAW
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
BANKING RESPONSIBILITY

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-15T11:15:00Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
79
19*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.