ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Bank and non-performing loans in hospitality industry and their effect on the Greek financial advancement.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11 ΠΙΝΑΚΕΣ 23 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
It is a fact that tourism in this difficult period of the economic crisis is the main export industry in Greece with significant effects on the whole economy. Hotel business, in fact, is on the rise and the competition is intense and multilevel. On the contrary, the non-performing loans of the sector did not experience the expected decrease and according to the bankers the number of respondents was limited, so that a solution could be found for the economic restructuring of their hotel business. This research aims at analyzing the levels of non-performing loans in hotel businesses in Greece in the recent years of the financial crisis. Its parallel objective is to record the management and the views of bank employees who work in the business sector and deal directly with bank lending. The necessary data collection took place in two phases due to the nature of the data; statistics were collected by the Bank of Greece and ICAP Group and analyzed through secondary research while the answers of bank employees were gathered through the interviews conducted with the aim of our primary research and analysis of our research issues. A major limitation on this research is the small number of published related data as it is banking secrecy that prevents further information from being processed in research. As a result of the survey, it was found that from 2016 onwards there is a downward trend in the level of nonperforming loans in the hotel sector and that, moreover, bankers follow mostly the guidelines of the European Union and the Bank of Greece for the management of non-performing clients exposures of hotel businesses. The interviewees also believe that there are well-founded hopes for a further reduction in non-performing loans in this sector, given the continuing growth in tourism in Greece in recent years.
Είναι γεγονός πως ο τουρισμός αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης αποτελεί την κυριότερη εξαγωγική βιομηχανία στην Ελλάδα με σημαντικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μάλιστα, ακολουθούν ανοδική πορεία με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι έντονος και πολυεπίπεδος. Στον αντίποδα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του κλάδου δεν γνώρισαν την αναμενόμενη μείωση και σύμφωνα με τους τραπεζικούς ήταν περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που ανταποκρίθηκαν ώστε να βρεθεί λύση για την οικονομική αναδιάρθρωση της ξενοδοχειακής τους επιχείρησης. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάλυση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας στα πρόσφατα έτη της οικονομικής κρίσης. Παράλληλος στόχος της αποτελεί η καταγραφή του τρόπου διαχείρισης αλλά και των απόψεων των τραπεζικών υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των επιχειρήσεων και ασχολούνται άμεσα με τον τραπεζικό δανεισμό. Η απαραίτητη συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα σε δύο φάσεις, λόγω της φύσης των στοιχείων· στατιστικά στοιχεία συλλέχθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ICAP Group και αναλύθηκαν μέσω της δευτερογενούς έρευνας ενώ συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των τραπεζικών υπαλλήλων μέσω των συνεντεύξεων που επιτελέστηκαν με στόχο την πρωτογενή μας έρευνα και την ανάλυση των υπό έρευνα ζητημάτων μας. Βασικός περιορισμός στην συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται ο μικρός αριθμός δημοσιευμένων σχετικών στοιχείων καθώς έγκειται το τραπεζικό απόρρητο που δεν επιτρέπει περαιτέρω πληροφορίες να επεξεργαστούν ερευνητικά. Ως αποτέλεσμα της έρευνας βρέθηκε ότι από το 2016 κι έπειτα υπάρχει καθοδική πορεία στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ξενοδοχειακού κλάδου και ότι επιπλέον οι τραπεζοϋπάλληλοι ακολουθούν ως επί το πλείστον τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Οι συνεντευξιαζόμενοι, επίσης, θεωρούν πως υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο συγκεκριμένο κλάδο, δεδομένης της συνεχούς ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός
μη εξυπηρετούμενα δάνεια
οικονομική κρίση
Ελλάδα
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-16T05:22:27Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
1
118

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.