Επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση και αξιολόγηση ποιότητα ζωής των φαρμακοποιών στην Δωδεκάνησο και στην Κρήτη σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Professional burnout, professional satisfaction and quality of life of pharmacists in the Dodecanese and Crete during a period of economic recession.
Επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση και αξιολόγηση ποιότητα ζωής των φαρμακοποιών στην Δωδεκάνησο και στην Κρήτη σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σπυριδάκης, Εμμανουήλ

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η περιγραφή και η μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης σε περίοδο οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα των φαρμακοποιών στον νομό Δωδεκανήσου . Η είσοδος της χώρας σε περίοδο οικονομικής κρίσης οδήγησε αρκετά επαγγέλματα σε δυσμένεια , οι λόγοι που έγινε αυτό αφορούν κυρίως οικονομικά προβλήματα , μείωση προσωπικού ,απολαβών, συσσώρευση εργασιών σε λιγότερους εργαζομένους. Όλα αυτά διόγκωσαν το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στην παρούσα εργασία πραγματεύεται ο όρος , εκτός από το burn out , το bore out όρος μη επίσημος που εμφανίζεται όμως σε έρευνες και αποτελεί υποκατηγορία του burn out με κοινή καταγωγή. Το φαρμακευτικό επάγγελμα σαν ένα επάγγελμα υγείας με υψηλές απαιτήσεις από θέμα γνώσεων ,ιδιοσυγκρασίας και ωραρίου αποτελεί ένα επάγγελμα που τείνει να είναι ευάλωτο στη εξουθένωση, όπως αυτό αποδεικνύεται και παρακάτω . Η έρευνα διεξήχθη στα Δωδεκάνησα και στη Κρήτη με χρήση των ερωτηματολογίων MBI και SF-12 και έδειξε 66,6% συναισθηματική εξάντληση και πάνω από 95% αποπροσωποποίηση και απουσία επίτευξης προσωπικών επιτευγμάτων καθώς και μέτρια έως κακή ψυχική υγεία κατά 52.5%. Το φαρμακευτικό επάγγελμα ως ένα επάγγελμα υψηλού κύρους και πρότερης οικονομικής ευμάρειας μπορεί να προσφέρει επαγγελματική ικανοποίηση και κοινωνική αναγνώριση.
0
The purpose of this paper is to describe and examine the burnout phenomenon in the profession of pharmacists of the Dodecanese and Crete prefecture during a period of economic crisis. The onset of the economic crisis in the country has caused difficulties in many professions, for reasons that are mainly financial and include reductions in workforce, remuneration, increased workload for fewer employees. All these factors further increased the burnout phenomenon. Apart from the term burnout, this paper also examines the “bore-out” theory, a non-official term which, however, appears in surveys and is classified as a subcategory of burnout, with common origin. The pharmacy profession, as a highly demanding health care profession in terms of knowledge, character and working hours, tends to be susceptible to burnout, this is also proved by the follow. The research was carried out in Dodecanese and Crete with use of questionnaires of MBI and SF-12 , results were 66,6% exhaustion and over than 95% cynicism and inefficacy as well mediocre to bad mental health at 52,5%. Although Pharmacist as high status and former financial prosperity can offer professional satisfaction and social recognition.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επαγγελματική εξουθένωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-16T05:39:08Z
2018-04-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
78
8

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.