Η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετώπισαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετώπισαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα

Μιμηγιάννης, Ιωάννης

Τσιριτάκης, Εμμανουήλ
Λόης, Πέτρος
Σώρρος, Ιωάννης

34
Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η διεθνής οικονομία ήρθαν αντιμέτωπες με την μεγαλύτερη ύφεση, χειρότερη ίσως και από την ύφεση του 1929. Τα πρώτα σημάδια της εν λόγω κρίσης είχαν κάνει την εμφάνιση τους από το 2006, ωστόσο δεν είχε δοθεί η απαραίτητη προσοχή. Η εξελισσόμενη αυτή σοβαρή κρίση, την οποία βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, παρόλο που δυναμίτισε αρχικά μόνο τις αγορές των ΗΠΑ, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε καταφέρει να εξαπλωθεί και να μολύνει όλες τις παγκόσμιες οικονομίες, τις οποίες συμπαρέσυρε λόγω ακριβώς της αλληλεξάρτησης και του αλληλένδετου χαρακτήρα των οικονομικών συστημάτων των κρατών αυτών. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, το τραπεζικό σύστημα δεν έμεινε αποστασιοποιημένο και ανεπηρέαστο, καθώς οι βασικές διαδικασίες και λειτουργίες του αποδείχτηκαν ευάλωτες στις ακραίες καταστάσεις που εμφανίστηκαν μετά την κρίση. Επιπλέον, απέτυχαν όλοι οι έλεγχοι αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που είχαν θεσπιστεί από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Μέσα στα πλαίσια του όλου προβληματισμού για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κρίθηκε απαραίτητο να τονιστεί η σημασία τριών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι η άσκηση στενής τραπεζικής εποπτείας από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι η άσκηση της τραπεζικής εποπτείας θα πρέπει να διέπεται από ορθολογιστικά και τεχνοκρατικά κριτήρια, απόλυτα απαλλαγμένα και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόσκαιρες πολιτικές σκοπιμότητες και παρεμβάσεις. Τέλος, ο τρίτος παράγοντας αφορά την θέσπιση νέων διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα τραπεζικά ιδρύματα. Κρίσιμο και σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση του τρίτου παράγοντα είναι η μεθοδολογία CAMELS. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank). Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι οικονομικές εξελίξεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από την απαρχή της οικονομικής κρίσης και εν συνεχεία ο αντίκτυπός τους και οι επιπτώσεις τους στην Ελληνική οικονομία και στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας και στις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζικών ιδρυμάτων (Βασιλεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων του τραπεζικού συστήματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία της αξιολόγησης των κινδύνων (CAMELS) και οι αριθμοδείκτες στους οποίους βασίζεται η ανάλυση. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά η αξιολόγηση του κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά και στη συνέχεια παρουσιάζεται μία συγκριτική ανάλυση μεταξύ των τραπεζών. Στη συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία κάθε τράπεζας για όλα τα έτη από το 2007 έως το 2016 και γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, στο έβδομο και στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη των ποσοτικών ευρημάτων και των βασικών συμπερασμάτων.
The global financial system and the global economy were confronted with the biggest economic downturn which might have been worse than the respective downturn of 1929. The first signs of this crisis had made their appearance by 2006, however insufficient attention was given to them. This evolving serious crisis, that the global economic system experienced and continues to experience, despite the fact that in the beginning it affected only the market of USA, in a short period of time has managed to spread and contaminate all the global economies, that were affected precisely because of the interdependence and the linked character of the economic systems of these countries. In the unfavorable environment, the banking system did not remain distant and unaffected as its basic procedures and operations proved to be fragile in the adverse market circumstances that have emerged after the crisis. In addition, the Banks did not manage to pass any of the assessment test conducted by the competent regulatory and supervisory authorities. In the context of the overall concern for the future of the financial system, it was deemed necessary to emphasize the importance of three factors. The first factor is the exercise of close banking supervision by central banks in order to restore the balance of the financial system. The second factor is that the exercise of banking supervision should be conducted by rational and technocratic criteria, absolutely free and independent from any temporary political expediencies and interventions. Finally, the third factor related to the establishment of new control and assessment procedures that should take into account all of the risks to which the banks are exposed to. A critical and important tool for the implementation of the third factor is the CAMELS methodology. The objective of this paper is to assess the effectiveness and the efficiency of the four systematic banks in Greece (NBG, Piraeus Bank, Alpha Bank, Eurobank). In chapter 1 an analysis is provided on the economic developments in the global financial system since the beginning of the financial crisis and, subsequently of their effect on the Greek economy and the Greek banking system. In chapter 2 the institutional framework of supervision and the banking supervisory authorities (Basel I, II, III) are analyzed. In chapter 3, a short overview of the financial risks faced by the banking system is provided. In chapter 4 the methodology of risk assessment (CAMELS) and the ratios on which the analysis is based are presented in detail. In chapter 5 each ration is assessed separately and then a comparative analysis of banks is presented. Subsequently, in chapter 6 the aggregate rating of each bank for the years 2007 – 2016 is calculated and an analysis of the results is presented. Finally, in chapters 7 and 8 a summary of the quantitative findings and the main conclusions are presented.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

CAMELS
Οικονομική κρίση
Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-16T05:40:27Z
2018-04-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
27*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.