ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
INVESTIGATION OF THE MODEL OF ADMINISTRATION AND JOB SATISFACTION IN A PUBLIC GENERAL HOSPITAL
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΤΟΥΡΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΛΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΚΟΡΕΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η αυτογνωσία και η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως αλληλένδετες έννοιες, αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία των νέων μοντέλων διοίκησης. Ο βαθμός που οι έννοιες αυτές χαρακτηρίζουν κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα, επιδρά στο βαθμό κινητοποίησης και ικανοποίησης των εργαζομένων στους σύγχρονους οργανισμούς, ειδικά σε αυτούς που παράγουν υγειονομικά αποτελέσματα και χαρακτηρίζονται από ένταση εργασίας όπως είναι τα νοσοκομεία. Σκοπός: Ανάδειξη των χαρακτηριστικών του εφαρμοζόμενου μοντέλου διοίκησης και του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης που απορρέει από αυτό στους υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας και στα στελέχη όλων των διευθύνσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, καθώς και της πιθανής διαφοροποίησης ως προς την αντιληπτικότητα του στυλ ηγεσίας και τον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ των ομάδων αυτών. Μεθοδολογία: Η έρευνα έλαβε χώρα στις συγχωνευμένες νοσοκομειακές μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (Έδεσσας και Γιαννιτσών) τον Φεβρουάριο 2018 και για την διεξαγωγή της επιλέχθηκε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο τριών μερών. Το Α΄ μέρος περιελάμβανε τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, το Β΄ μέρος το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (MLQ) και το Γ΄ το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης (JSS). Η ανάλυση των 127 ερωτηματολογίων του δείγματος έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας SPSS. Αποτελέσματα: Η ηγεσία στο νοσοκομείο Πέλλας εφαρμόζει στοιχεία του μετασχηματιστικού και συναλλακτικού ηγετικού μοντέλου, όχι όμως σε ισχυρή μορφή. Οι ερωτηθέντες φαίνονται ελάχιστα ικανοποιημένοι από την εργασία τους, θεωρούν ελάχιστα ικανοποιητική την αμοιβή τους, ενώ υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τις εργασιακές ικανότητες των προϊσταμένων τους. Η εργασιακή ικανοποίηση δεν διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά μεταξύ στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων, ενώ δεν διαφοροποιείται σημαντικά και η αντίληψη των δύο ομάδων για τα υπό εξέταση μοντέλα διοίκησης, καθώς επίσης δεν στοιχειοθετείται η υποθετική ύπαρξη θετικής ή αρνητικής συσχέτισης των μοντέλων αυτών με την εργασιακή ικανοποίηση. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει στην εργασιακή ικανοποίηση υπαλλήλων διαφορετικών διευθύνσεων, καθώς και διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Συμπεράσματα: Η έλλειψη αρνητικής ή θετικής γραμμικής συσχέτισης ως προς την αντιληπτικότητα για το εφαρμοζόμενο μοντέλο διοίκησης και ως προς την εργασιακή ικανοποίηση και το εφαρμοζόμενο μοντέλο διοίκησης, δεν συνεπάγεται και την απουσία κάποιας μη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ τους. Η αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης προϋποθέτει την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών στις νέες μορφές διοίκησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η παροχή οικονομικών και μη κινήτρων πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς και να αναζητηθούν τρόποι μείωσης του πρόσθετου γραφειοκρατικού βάρους.
Self-awareness and Emotional Intelligence as interrelated concepts are key structural elements of new management models. The extent to which these concepts characterize each of these models affects the degree of mobilization and satisfaction of workers in modern organizations, especially those that produce health outcomes and are labor-intensive, such as hospitals. Objective: To highlight the characteristics of the applied management model and the degree of job satisfaction that results from this to the employees of the Administrative Service and to the executives of all the addresses at the General Hospital of Pella, as well as the possible differentiation in the perceptiveness of the leadership style and the degree of work satisfaction between these groups. Methodology: The survey took place in the merged hospitals of the General Hospital of Pella (Edessa and Giannitsa) in February 2018 and a single three-part questionnaire was selected to carry it out. Part A included demographic and work characteristics, Part B the Multi-Factor Management Leadership Questionnaire (MLQ), and C the Job Satisfaction Questionnaire (JSS). The analysis of the 127 questionnaires in the sample was done using the SPSS statistical processing program. Results: Leadership at Pella Hospital implements elements of the transformative and transactional leadership model, but not in strong form. Respondents seem to be less satisfied with their work, consider their remuneration to be less than satisfactory, while there is a relative satisfaction with the job capabilities of their supervisors. Job satisfaction does not differs significantly between executives and administrators, while the two groups' perceptions of the management models under consideration are not significantly different, as well as the hypothetical existence of a positive or negative correlation between these models and job satisfaction. A statistically significant difference exists in the work satisfaction of employees of different addresses, as well as different educational levels. Conclusions: The lack of a negative or positive linear correlation in perceptuality about the applied management model and in terms of job satisfaction and the applied management model does not imply the absence of any non-linear correlation with each other. Increasing work satisfaction requires supervisors training in new forms of administration, which are characterized by a high degree of Emotional Intelligence. The provision of financial and non-incentive needs to be re-examined, as well as ways to reduce the additional bureaucratic burden.
Περιέχει: 39 πίνακες, 7 Γραφήματα, 3 Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-16T05:43:13Z
2018-04-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
127
10

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)