δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
MARKETING STRATEGIES FOR BANKS DURING FINANCIAL CRISIS PERIOD

ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιέχει: πίνακες, εικόνες
Abstract This paper was made in the frames of the diploma thesis. The subject of this paper is the use of marketing in the banking system during financial crisis. Over the last five years there has been a rapid increase in bank competition in the financial services sector. The global financial crisis has led to the search for solutions in the marketing of services as a great emphasis is placed on innovations. It is therefore necessary for banks to find a new basis for differentiation. Moreover, the products that the bank's customer is choosing today are multiples of those of the past and their choice is based on quality and the best price. The client attaches great importance to the bank's staff as his needs are numerous and varied. These needs are required to cover modern banking marketing, through the great technological development, inventions and change of customer culture. The results of the analysis of the literature are that banks, in order to be competitive, use their marketing and tools to introduce new products and services into the marketplace. In times when the economy is in crisis, marketing using technology can provide solutions to bank administrations. The conclusions of the survey are that the Greek banking system is lagging behind in widespread use of technology, but banks have understood that it is the marketing function that will help them meet their goals by implementing the appropriate strategy.
Περίληψη Η εργασία έγινε στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η χρήση του μάρκετινγκ στο τραπεζικό σύστημα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση του ανταγωνισμού των τραπεζών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε στην αναζήτηση λύσεων στο μάρκετινγκ υπηρεσιών μιας και δίνεται μεγάλη έμφαση στις καινοτομίες. Είναι λοιπόν αναγκαίο, οι τράπεζες να βρουν μία καινούρια βάση διαφοροποίησης. Επιπλέον, τα προϊόντα που καλείται να επιλέξει ο πελάτης της τράπεζας, σήμερα, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά του παρελθόντος και η επιλογή τους γίνεται με βάση την ποιότητα και την καλύτερη τιμή. Ο πελάτης δίνει μεγάλη σημασία στο στέλεχος της τράπεζας καθώς οι ανάγκες του είναι πολλές και ποικίλες. Αυτές τις ανάγκες υποχρεούται να καλύψει το σύγχρονο τραπεζικό Μάρκετινγκ, μέσα από την μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, τις εφευρέσεις και την αλλαγή της νοοτροπίας του πελάτη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της βιβλιογραφίας είναι ότι οι τράπεζες για να είναι ανταγωνιστικές χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ και τα εργαλεία που διαθέτει για να εισάγουν καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Σε περιόδους όπου η οικονομία υφίσταται κρίση, το μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις στις διοικήσεις των τραπεζών. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα είναι ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υστερεί στην ευρεία χρήση της τεχνολογίας όμως οι τράπεζες έχουν κατανοήσει ότι η λειτουργία του μάρκετινγκ είναι αυτή που θα τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει εφαρμόζοντας την κατάλληλη στρατηγική.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BANKS
MARKETING
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-16T05:47:06Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
28
86*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.