Η Διαχείριση των μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων από τις ελληνικές τράπεζες: η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος Α.Ε.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Non Performing Loans (NPLs) Management by the Greek Banking System: Reorganization Agreement of Marinopoulos S.A.
Η Διαχείριση των μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων από τις ελληνικές τράπεζες: η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος Α.Ε.

Κάτσικα, Όλγα Χριστίνα

Λοΐζος, Κωνσταντίνος
Μανουβέλος, Ευάγγελος

0
Η κατακόρυφη άνοδος των ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, και η αδυναμία αποπληρωμής αυτών των δανείων, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την μεγάλη και παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό οι τράπεζες προσπαθούν να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, εφαρμόζοντας διάφορες στρατηγικές όπως η επαναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης με τους δανειολήπτες ή η εισαγωγή νομικών μεταρρυθμίσεων για να προσπαθήσουν να ανακτήσουν μέρος των χρημάτων τους καθώς η πλήρης διαγραφή προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Οδηγός για αυτή την προσπάθεια, αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που με έγγραφο της, έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπόκεινται σε αυτήν. Το έγγραφο πραγματεύεται την στρατηγική, τη διαχείριση και το λειτουργικό πλαίσιο για τη πετυχημένη διευθέτηση των ΜΕΔ. Τα ελληνικά Επιχειρηματικά Δάνεια στη συντριπτική τους πλειοψηφία εντάχθηκαν στην κατηγορία των Μη Εξυπηρετούμενων, καθώς στην ελληνική οικονομική κρίση οι πρώτες που επλήγησαν ήταν οι επιχειρήσεις. Έχοντας παράλληλα σαν δεδομένο τα σοβαρά προβλήματα των Ελληνικών Τραπεζών που διαχέονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας και που κατά κύριο λόγο οφείλονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η διαχείρισή τους είναι θέμα μείζονος σημασίας. Για τους λόγους αυτούς η Τράπεζα της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια έχει παρέμβει με Πράξεις Εκτελεστικής επιτροπής προκειμένου να καθορίσει το πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων των τραπεζών για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, προκειμένου να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο σύγκλιση με τις οδηγίες της ΕΚΤ. Στα πλαίσια μελέτης της εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης των ΜΕΔ, επιχειρείται να εξεταστεί η πρόσφατη περίπτωση της εξυγίανσης της Μαρινόπουλος, η οποία έχει, μέχρι στιγμής, αποτελέσει εμβληματική περίπτωση διαχείρισης των ΜΕΔ, λόγω του μεγέθους της έκθεσης της εταιρίας αλλά και των νομικών επιπλοκών. Η εξέταση της περίπτωσης της Μαρινόπουλος, θα βοηθήσει προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές που εμφανίζονται στη Διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων.
The steep rise in NPLs, mainly due to the financial crisis that began in 2008, and the inability to repay these loans, is a very important factor in the long and protracted recession of the economy years. For this reason, banks are trying to take precautionary measures to address the issue by implementing various strategies such as renegotiating the terms of the loan agreement with borrowers or introducing legal reforms to try to recover part of their money as full erasure causes even more damage. A guide to this effort was the European Central Bank, which, in its implementing regulation, gave the guidelines to all credit institutions subject to it. The paper addresses the strategy, management and operational framework for the successful NPL arrangement. The Greek Business Loans in the vast majority were included in the category of Non-Performing Exposures, as in the enterprises were the first in line to be affected. Bearing in mind the serious problems of the Greek banks that spread throughout the economy and are mainly due to non-performing loans, their management is a matter of major importance. For these reasons, the Bank of Greece has intervened with Executive Committee Acts in order to set up the supervisory framework for banks to manage default and non-performing exposures in order to have a convergence at national level with the ECB's instructions. In the context of the study of the implementation of the planned NPL management measures, it is attempted to examine the recent case of the reorganization of Marinopoulos, which has so far been an emblematic case of NPL management due to the size of the company's exposure and legal complications. The examination of the Marinopoulos case will help to highlight the problems and prospects that appear in the Management of Non-performing Business Loans.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Στρατηγική ΜΕΑ
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα
Εξυγίανση Μαρινόπουλος
Ρύθμιση οφειλών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-18T08:00:06Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

145
5
21

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.