δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
MONEY LAUNDERING ECONOMIC EFFECTS AND PREVENTION MEASURES

ΤΣΙΛΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ABSTRACT This papers aims to approach and analyze the phenomenon of Money Laundering as well as the economic effects and the prevention measures in Greek economy. It also examines the role of banks over the phenomenon, in particular the role of bank employees in assessing their ability to discern and assess a suspicious transaction. Based on the drawing inference research, was chosen, case study, for which the qualitative and quantitative research method was used. Initially, the research based on the literature and the hitherto findings. Then a questionnaire was created and distributed by the investigator in electronic form. A total of 96 questionnaires were answered and processed via IBM SPSS Statistics 24 statistical program and Microsoft Office 2007. The results show the importance of the bank employees’ role in the development or suppression of the money laundering phenomenon. Therefore, banks’ administrations must develop the skills of employees through not only continuous training but also the recruitment of skilled staff that can help the existing ones. An inhibiting factor in this attempt to subdue the phenomenon was the radical changes made by the banks during the economic crisis (voluntary exit, bank merges etc). These changes affected the bank’s operation to a great extent as the major part of the employees with many years of services was removed. A negative impact on identifying a suspicious transaction, due to this removal, because that is a skill developed through years of experience and cannot be taught.
41
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει αλλά και να αναλύσει το φαινόμενο του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, τα προβλήματα που επιφέρει αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του στην ελληνική οικονομία. Ακόμα εξετάζεται ο ρόλος και η θέση των τραπεζών έναντι του φαινομένου και ειδικότερα των τραπεζικών υπαλλήλων ως προς την αξιολόγηση της ικανότητά τους να διακρίνουν και να αξιολογήσουν μια ύποπτη συναλλαγή. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση από τη διεθνή βιβλιογραφία οργανώθηκε μια έρευνα πεδίου με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και οι απαντήσεις επεξεργάσθηκαν με τη χρήση του IBM SPSS Statistics 24 και το Microsoft office 2007. Συγκεντρώθηκαν 96 απαντήσεις. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο ρόλος του τραπεζικού υπαλλήλου είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη ή την καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος. Επομένως, οι διοικήσεις των τραπεζών οφείλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες των τραπεζικών υπαλλήλων μέσω όχι μόνο της συνεχούς εκπαίδευσης αλλά και τις πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει το ήδη υπάρχων. Ανασταλτικός παράγοντας σε αυτή την προσπάθεια καταστολής του φαινομένου αποτέλεσαν οι ριζικές αλλαγές που προέβησαν οι τράπεζες τα χρόνια της κρίσης (εθελούσια έξοδος, συγχωνεύσεις τραπεζών κ.λπ.). Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν τη λειτουργία της τράπεζας σε μεγάλο βαθμό μιας και το προσωπικό με τα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας απομακρύνθηκε. Η απομάκρυνση αυτή είχε αρνητικό αντίκτυπο στον εντοπισμό μιας ύποπτης συναλλαγής διότι πρόκειται για μια δεξιότητα που αναπτύσσεται με το πέρασμα του χρόνου και δεν μαθαίνεται.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T08:02:25Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
1
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.