Αξιολόγηση των μοντέλων πρόβλεψης του κινδύνου χρεοκοπίας σε περίοδο κρίσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Assessment of credit risk modeling during the financial crisis.
Αξιολόγηση των μοντέλων πρόβλεψης του κινδύνου χρεοκοπίας σε περίοδο κρίσης.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΜΕΛΙΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

The main purpose of this diploma is to evaluate the models of forecasting financial failure by applying them to real data, such as those listed by Greek companies on the Athens Stock Exchange (ASE). Initially we will assess the predictive capacity of three traditional models, which are more closely related in the literature. Subsequently, we will re-calculate the coefficients of one of these models with the help of the SPSS statistical package to reassess its predictive capacity. First, a theoretical approach to the concept of Financial Failure is made by presenting some key elements around it. Then there will be a presentation of the most important techniques and models that have been developed over the years by various scholars and which are more frequently found in the relevant literature. Then we will follow the empirical approach to the subject, in which we will implement the revised Altman Z-score model, Ohlson Probit model and Zmijewski's Logit model. Then, using the current financial data of the Greek listed companies of the ASE. and with the help of the SPSS statistical program we will re-calculate the coefficients of the original Altman model. The purpose of this approach is to verify the reliability of each model in terms of accurately assessing the probability of successful business failure forecasting. A basic prerequisite for achieving the objective is the prior separation of the companies into two groups: healthy / "successful" and unhealthy / "failed" or "bankrupt". As a key criterion for failure, it was the eve of the share of each listed company in the Athens Stock Exchange during the period 2012-2016. Finally, the final results and conclusions of the analysis are presented, as well as the determination of the most efficient model of financial failure forecast for each sample / group separately and for the whole.
Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αξιολόγηση των μοντέλων πρόβλεψης της χρηματoοικονομικής αποτυχίας, μέσω της εφαρμογής τους σε πραγματικά δεδομένα, όπως αυτών των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Αρχικώς θα αξιολογηθεί η προβλεπτική ικανότητα τριών παραδοσιάκων μοντέλων, που συναντόνται περισσότερο στη σχετική βιβλιογραφία. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί ο επαναπολογισμός των συντελεστών του ενός από τα συγκεκριμένα μοντέλα με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, ώστε να επανεκτιμήσουμε την προβλεπτική του ικανότητα. Κατ’ αρχάς, πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας, μέσω της παρουσίασης ορισμένων βασικών στοιχείων γύρω από αυτή. Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνικών και υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχτεί κατά την πάροδο των ετών από διάφορους μελετητές και τα οποία συναντώνται πιο συχνά στη σχετική βιβλιογραφία. Κατόπιν θα ακολουθήσει η εμπειρική προσέγγιση του θέματος, στην οποία θα εφαρμόσουμε το αναθεωρημένο υπόδειγμα Z-score του Altman, το Probit μοντέλο του Ohlson και το Logit μοντέλο του Zmijewski. Ύστερα, χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α.Α. και με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS θα προβούμε στον επαναυπολογισμό των συντελεστών του αρχικού μοντέλου του Altman. Σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας του κάθε μοντέλου ως προς την ακριβή εκτίμηση της πιθανότητας επιτυχούς πρόβλεψης χρηματοοικονομικής αποτυχίας των επιχειρήσεων. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο σκοπός, είναι ο εκ προτέρων διαχωρισμός των εταιρειών σε δύο ομάδες: τις υγιείς/«επιτυχημένες» και τις μη υγιείς/«αποτυχημένες» ή «πτωχευμένες». Ως βασικό κριτήριο αποτυχίας, τέθηκε να είναι η παραμονή της μετοχής της κάθε εταιρείας υπό καθεστώς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 2012-2016. Στο τέλος παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα-συμπεράσματα της ανάλυσης καθώς και ο προσδιορισμός του πιο αποδοτικού μοντέλου πρόβλεψης χρηματοοικονομικής αποτυχίας τόσο για το κάθε δείγμα/ομάδα ξεχωριστά όσο και για το σύνολο τους.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πρόβλεψη
Altman
Πτώχευση
Αποτυχία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T08:04:18Z
2018-04-28


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
6
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.