The economic crisis and its effect on the modern work environment of bank employees in Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στο σύγχρονο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον στην Ελλάδα
The economic crisis and its effect on the modern work environment of bank employees in Greece

Μπερεδήμα, Αμαλία

Δασίλας, Απόστολος
Μιχιώτης, Αθανάσιος
Βούζας, Φώτης

0
Η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι μια από τις πιο βασικές λειτουργίες σε μία επιχείρηση, καθώς από αυτήν εξαρτώνται η απόδοση και η ευημερία της, μιας και το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να διαθέτει. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον είναι αρκετές (άμεσες και έμμεσες) και επηρεάζουν την απόδοση, ειδικά όταν δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση από το τμήμα της Δ.Α.Δ.. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο, αναφέροντας και αναλύοντας αρχικά το περιεχόμενο και τις βασικές λειτουργίες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού των επιχειρήσεων, να κάνει μια αναφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον, καθώς και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών των επιπτώσεων από το τμήμα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, παρουσιάζοντας και μια ποιοτική έρευνα για την επαλήθευση των θεωριών και για τον τρόπο δράσης του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μία από τις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος. Αρχικά, σημειώνεται ότι οι λειτουργίες της Δ.Α.Δ. περιλαμβάνουν την περιγραφή και ανάλυση της κάθε θέσης εργασίας, τον προγραμματισμό ανθρωπίνου κεφαλαίου, τη στελέχωση προσωπικού, τη διοίκηση της απόδοσης και τα συστήματα αμοιβών. Στη συνέχεια, από τη διπλωματική αυτή εργασία προκύπτει ότι η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια στους εναπομείναντες εργαζομένους των τραπεζών, εξαιτίας της μείωσης του προσωπικού, της μείωσης των μισθών και της αύξησης του φόρτου εργασίας. Οι συνέπειες αυτών των επιπτώσεων είναι η ύπαρξη επιθετικότητας, η έλλειψη συνεργασίας, η μειωμένη απόδοση και η ανάγκη για ενέργειες από την πλευρά της Δ.Α.Δ. προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση της απόδοσης. Η Δ.Α.Δ. έχει σαν τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων την εκπαίδευση, την επικοινωνία και την παροχή διαφόρων ειδών κινήτρων. Όλα με στόχο την εργασιακή ικανοποίηση και το άριστο εργασιακό περιβάλλον. Από την έρευνα που έγινε, επαληθεύτηκε η θεωρητική προσέγγιση των επιπτώσεων και η συστημική τράπεζα όπου έγινε η έρευνα έδειξε να έχει διατηρήσει την ισορροπία στο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον της, μέσα από την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου μέρους του άγχους και της ανασφάλειας του προσωπικού της με την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την ομαλή πορεία μιας επιχείρησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Από την παρούσα εργασία φαίνεται ότι ένα εξαιρετικό εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον, μέσα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, μπορεί να υπάρξει με τη συμβολή της Δ.Α.Δ.. Το καλό εργασιακό περιβάλλον και η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στις τράπεζες συντελούν στη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας που είναι το επόμενο στάδιο του οικονομικού κύκλου. Η μείωση των μισθών, η μείωση των πρόσθετων παροχών, καθώς και η μείωση του προσωπικού των τραπεζών δεν έχουν τόση αρνητική επίδραση στο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον, όσο η κακή ψυχολογία που μπορεί να δημιουργηθεί από έλλειψη εμπιστοσύνης στον εργοδότη, έλλειψη επικοινωνίας, έλλειψη αναγνώρισης της συνεισφοράς και της προσπάθειας που καταβάλλει ο εργαζόμενος. Η εργασιακή ικανοποίηση δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τον μισθό και τις παροχές, αλλά και μέσω των ψυχικών και συναισθηματικών κινήτρων. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η οικονομική κρίση είναι ένα μέρος του οικονομικού κύκλου και δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, αλλά το μόνο που είναι δυνατόν να γίνει είναι να μειωθεί η χρονική της διάρκεια μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες στην οικονομία. Οι έμμεσες επιπτώσεις της (άγχος, ανασφάλεια, κτλ) στο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον είναι και αυτές αναπόφευκτες, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν σε σημαντικό βαθμό μέσα από ενέργειες του τμήματος της Δ.Α.Δ. (ενημέρωση του προσωπικού για τις αλλαγές, επανατροφοδότηση μετά από κάθε αξιολόγηση, συνεχής εκπαίδευση, επικοινωνία, εμπιστοσύνη ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο, κ.ά.). Οι άμεσες επιπτώσεις (μείωση μισθών, μείωση προσωπικού, κτλ) δυστυχώς μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της αποδοχής και της ενσωμάτωσής τους στην εργασιακή ζωή των εργαζομένων. Η ανάκαμψη της οικονομίας θα επαναφέρει τους μισθούς και την απασχόληση στο σωστό επίπεδο και η υπομονή είναι ο μόνος σύμμαχος των εργαζομένων.
Human Resources Management (H.R.M.) is one of the most basic functions in a business, as the performance and prosperity of the business depend on it, since human capital is the main competitive advantage it can have. The impacts of the economic crisis on the working banking environment is numerous (direct and indirect) and affect performance, especially when there is no proper treatment by the H.R.M. department. The aim of this diploma thesis is, by initially reporting and analyzing the content and basic functions of the Human Resources Management Department of businesses, to report on the impacts of the economic crisis on the modern working banking environment, as well as on the ways that Human Resources Management Department used to prevent and deal with these issues, by also presenting a qualitative research to verify the theories and how the Human Resources Management Department acted in one of the systemic banks in Greece. Initially, it is noted that the functions of H.R.M. include job description and analysis, human capital planning, staffing, performance management and payment systems. This diplomatic work then shows that the economic crisis has created anxiety and insecurity for the remaining bank employees, due to staff cuts, wage cuts and increased workload. The consequences of these effects are aggression, lack of cooperation, reduced performance and the need for action on the part of the H.R.M. in order to avoid a reduction in performance. H.R.M. has ways to address these problems with education, communication and the provision of various kinds of incentives. All aiming at job satisfaction and the excellent work environment. From the survey, the theoretical impact approach was verified and the systemic bank where research was conducted showed that it has maintained the balance in its working banking environment by addressing most of the stress and insecurity of its staff with education and communication. The results highlight the importance of the Human Resources Management Department for the smooth running of a business in times of economic crisis. From the present work it appears that an excellent working banking environment during a period of economic crisis can exist with the contribution of H.R.M.. The good working environment and the work satisfaction of the employees in the banks contribute to the rapid recovery of the economy which is the next stage of the economic cycle. Wage cuts, the reduction of additional benefits, as well as the reduction of bank staff do not have such a negative impact on the working banking environment, as poor psychology that can be created by lack of trust in the employer, lack of communication, lack of recognition of the contribution and the effort paid by the employee. Job satisfaction is not only achieved through salary and benefits, but also through mental and emotional motivation. Finally, it is important to be mentioned that the economic crisis is a part of the economic cycle and it is not possible to be avoided, but all that is possible to be done is for its duration to be reduced through appropriate actions in the economy. Its indirect effects (stress, insecurity, etc.) in the working banking environment are also inevitable, but can be addressed to a significant extent through actions of the Human Resources Management Department. (informing staff of changes, feedback after each evaluation, continuous education, communication, trust between employer and employee, etc.). Direct effects (wage reduction, staff reduction etc.) unfortunately can only be addressed by accepting and integrating them into the working life of workers. The recovery of the economy will restore wages and employment to the right level and patience is the only ally of the workers.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οικονομική κρίση
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Human Resource Management
Economic crisis
Εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον
Work environment of bank employees

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-18T08:04:46Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
1
42*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.