"Προοπτικές πράσινης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Βόλου"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
"Prospects for Green Municipal Solid Waste Management of Volos Municipality"
"Προοπτικές πράσινης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Βόλου"

Αθανασιάδης, Ιωάννης

Μπαραμπούτη, ΄Ελλη Μαρία
Μάη, Σοφία

In this study, the prospects of green urban solid waste management of the Municipality of Volos were explored. In particular, green waste management was investigated in relation to domestic composting and the creation of green recycling points. The institutional framework regulating the green management of municipal solid waste was recorded and the existing solid waste management situation of the Municipality of Volos is presented. The development of actions for green management of municipal solid waste from the Municipality of Volos was also analyzed. Knowing that waste management is still evolving and requires decisions that take into account a complex set of environmental, social, technological and economic factors, an effort was made to capture the practices and perceptions of the inhabitants of the Municipality of Volos regarding the recycling and alternative management of the urban waste streams, mainly on the basis of separation at source, domestic composting and acceptance of green recycling points. The methodological approach followed for the collection and analysis of data was based on quantitative research, using a questionnaire drawn up and distributed to the residents of the Municipality and followed by the statistical analysis phase. The results of the survey showed that the citizens of the Municipality of Volos have a positive attitude towards recycling, agreeing to separate collection and composting of food waste and are willing to use the green points for separate collection of domestic fermentable and green waste.
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι προοπτικές της πράσινης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βόλου. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε η πράσινη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε σχέση με την οικιακή κομποστοποίηση και τη δημιουργία πράσινων σημείων ανακύκλωσης. Καταγράφηκε το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την πράσινη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βόλου. Επίσης αναλύθηκε η ανάπτυξη δράσεων πράσινης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βόλου. Γνωρίζοντας ότι η διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί να εξελίσσεται και απαιτεί τεκμηριωμένες αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη ένα πολύπλοκο σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών, τεχνολογικών και οικονομικών παραγόντων επιχειρήθηκε να καταγραφούν οι πρακτικές και οι αντιλήψεις των κατοίκων του Δήμου Βόλου σε σχέση με την ανακύκλωση και την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων κυρίως βάσει του διαχωρισμού στην πηγή των βιοαποβλήτων, της οικιακής κομποστοποίησης και της αποδοχής δημιουργίας πράσινων σημείων ανακύκλωσης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε και διανεμήθηκε σε κατοίκους του Δήμου και ακολούθησε η φάση της στατιστικής τους ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι δημότες του Δήμου Βόλου έχουν θετική στάση απέναντι στην ανακύκλωση, συμφωνούν να γίνεται χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση υπολειμμάτων τροφών ενώ είναι διατιθέμενοι να χρησιμοποιήσουν τα πράσινα σημεία για χωριστή συλλογή των οικιακών ζυμώσιμων και των πράσινων αποβλήτων.
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πράσινα σημεία
Municipality of Volos
Solid Waste Management
Οικιακή Κομποστοποίηση
Home composting
Green points
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Δήμος Βόλου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-20T10:45:12Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
146
38

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.