Αξιολόγηση Μεθόδων Διαδικασίας Λήψης Απόφασης: Η περίπτωση των Επιχειρήσεων του Στρατού Ξηράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Evaluation of Decision Making Process methods: The case of Army Field Operations
Αξιολόγηση Μεθόδων Διαδικασίας Λήψης Απόφασης: Η περίπτωση των Επιχειρήσεων του Στρατού Ξηράς

Kainourgios, Konstantinos

Lagoudis, Ioannis
Koufopoulos, Dimitrios

LIST OF FIGURES Figure 3-1: Army Field Operations…………………......................................................23 Figure 3-2: Decision Making Process Methods............................................................24 Figure 3-3: AHP Hierarchy Tree...................................................................................29 Figure 4-1: 'Leadership Effectiveness' criterion............................................................37 Figure 4-2: 'Development of Alternatives' criterion ......................................................38 Figure 4-3: 'Structure of the Method ' criterion.............................................................39 Figure 4-4: 'Breadth and Depth of Analysis' criterion.................................................. 40 Figure 4-5: 'Fairness' criterion......................................................................................40 Figure 4-6: 'Being free of Risk' criterion........................................................................41 Figure 4-7: 'Being free of Error' criterion.......................................................................42 Figure 4-8: 'Army Field Operations' scenario...............................................................44 Figure 4-9: 'Equal Weight' scenario...............................................................................45 Figure 4-10: 'Leadership Effectiveness' scenario .........................................................46 Figure 4-11: 'Development of Alternatives' scenario......................................................46 Figure 4-12: 'Structure of the Method' scenario ............................................................47 Figure 4-13: 'Breadth and Depth of Analysis' scenario................................................. 48 Figure 4-14: 'Fairness' scenario ....................................................................................48 Figure 4-15: ‘Being free of Risk’ scenario .................................................................... 49 Figure 4-16: ‘Being free of Error’ scenario ....................................................................50 Figure 4-17: Flow chart for the selection of the best method per scenario .................. 53 Figure 4-18: Comparative evaluation of “Boundary Examination” method ..................54 Figure 4-19: Comparative evaluation of “Morphological Connection” method.............. 55 Figure 4-20: Comparative evaluation of “Matrix Evaluation” method............................ 56 Figure 4-21: Comparative evaluation of “Goal Programming” method..........................57 Figure 4-22: Comparative evaluation of “AHP” method................................................ 58 Figure 4-23: Comparative evaluation of “BARS” method............................................. 59 LIST OF TABLES Table 2-1: Matadory criterion evaluation......................................................................12 Table 2-2: Prioritized criterion evaluation ....................................................................12 Table 3-1: Description of the Decision Making Methods..............................................25 Table 3-2: Assessment Criteria……………..................................................................26 Table 3-3: Intensity of importance ...............................................................................30 Table 3-4: Cross Matrix of pairwise comparison. ........................................................ 31 Table 3-5: Consistency indices ....................................................................................33 Table 3-6: Data statistics............................................................................................. 34 Table 3-7: Weights of criteria per scenario.................................................................. 36 Table 4-1: Percentage evaluations per criterion.......................................................... 43 Table 4-2: Percentage evaluations per scenario..........................................................51
The analysis and evaluation of the various decision-making methods is a complex and multidimensional project. This is readily perceived by the volume of literature and the different approaches to this issue. Therefore, it is necessary to define an evaluation framework, based on the possibility of multi-criterion and scenario compilation. The oxymoron in this case is the choice of the most appropriate decision-making method as a tool for assessing the different decision-making methods. Thus, the Analytic Hierarchy Process was used in this study as an evaluation tool, in order to evaluate the boundary examination method, morphological connection method, matrix evaluation methods, goal programming method, analytical hierarchy process (AHP), MAUT / MAVT method, by using seven criteria and nine different scenarios. As a result, the analytical hierarchy process (AHP) and MAUT/MAVT method collects the highest scores, and they are particularly applicable to the military environment where accuracy and efficiency are imperative priorities. It is also seen that the evaluation tool outlines itself as a prevailing method. Then a flow chart is drawn, demonstrating the most appropriate method for the respective scenario under consideration. The specific work takes into account the specificities of the army field operations, and the selection of the participant in the respective questionnaires was based on the knowledge and the professional experience.
Η ανάλυση και η αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων διαδικασίας λήψης απόφασης αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο εγχείρημα. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον όγκο της βιβλιογραφίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε απαιτείται ο καθορισμός ενός πλαισίου αξιολόγησης, ο οποίος θα βασίζεται στην δυνατότητα συνεξέτασης πολλαπλών κριτηρίων και σεναρίων. Το οξύμωρο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου λήψης απόφασης, ως εργαλείου για την αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων λήψης απόφασης. Έτσι στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy Process), ώστε να αξιολογηθούν η μέθοδος εξέτασης ορίων, μορφολογικής σύνδεσης, αξιολόγησης matrix, προγραμματισμού στόχων, αναλυτικής ιεράρχησης (AHP), πολλαπλών χαρακτηριστικών (MAUT/MAVT), χρησιμοποιώντας επτά κριτήρια και εννιά διαφορετικά σενάρια. Όπως προκύπτει η μέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης (AHP) και πολλαπλών χαρακτηριστικών (MAUT/MAVT), συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες, και βρίσκουν εφαρμογή ιδιαίτερα στο στρατιωτικό περιβάλλον όπου η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν επιτακτικές προτεραιότητες. Διαπιστώνουμε επίσης ότι το εργαλείο αξιολόγησης αναδεικνύει τον ίδιο τον εαυτό του ως μία επικρατούσα μέθοδο. Κατόπιν καταρτίζεται ένα διάγραμμα ροής το οποίο καταδεικνύει την καταλληλότερη μέθοδο για το αντίστοιχο εξεταζόμενο σενάριο. Στη συγκεκριμένη εργασία ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων πεδίου του στρατού ξηράς, και η επιλογή του συμμετέχοντος στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια προσωπικού έγινε με γνώμονα τις γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία αυτού.

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

Decision Making
Military Environment
Evaluation of Methods

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-05-20
2018-05-20T10:57:16Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
84

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.