Η επίδραση της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εργασιών στην παραγωγικότητα και τις επιδόσεις ενός κέντρου έρευνας & ανάπτυξης και στην εργασιακή ευημερία των υπαλλήλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
The impact of multi-tasking on the performance and productivity of R&D organizations and the employees' well-being
Η επίδραση της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εργασιών στην παραγωγικότητα και τις επιδόσεις ενός κέντρου έρευνας & ανάπτυξης και στην εργασιακή ευημερία των υπαλλήλων

Gerovasili, Maria - Charikleia

Papathanasiou, Iason
Burnetas, Apostolos

Η ανθρώπινη διάθεση για εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι στην πραγματικότητα μια προφανής ανθρώπινη ικανότητα να εκτελεί περισσότερες από μία δραστηριότητες ή εργασίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, το multitasking πολλές φορές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες λόγω της αλλαγής περιεχομένου που προκαλεί περισσότερα σφάλματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν είναι δυνατόν να επικεντρωθούμε σε περισσότερες από μία δραστηριότητες ή καθήκοντα κάθε φορά. Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιος είναι έμπειρος σε μια από τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντα που βρίσκονται στη διάθεσή του, τότε τα καθήκοντα αυτά θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Οι εργαζόμενοι σε ένα κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης πρέπει συχνά να χωρίζουν το χρόνο τους μεταξύ διερευνητικών και εκμεταλλευτικών επιχειρησιακών εργασιών Ε & Α. Σε αυτή τη διατριβή εξετάζεται η θετική ή αρνητική επιρροή της πολυπαραγοντικής εργασίας όσον αφορά στην απόδοση του οργανισμού, την παραγωγικότητα αλλά και την ευημερία των εργαζομένων. Επίσης, αναλύεται το επίπεδο πολλαπλών εργασιών που ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και την εταιρεία και αποδεικνύεται ότι multitasking πάνω από αυτό το επίπεδο, είναι ένας βασικός παράγοντας για την πρόκληση σπατάλης χρόνου και δυσφορίας στην εταιρεία με πολλές αρνητικές συνέπειες. Η ανάλυση βασίζεται σε θεωρητική θεμελίωση, πραγματικές μελέτες περιπτώσεων και, τέλος, στην μεθοδολογία Lean Six Sigma για την απομάκρυνση όσο το δυνατόν περισσότερης σπατάλης χρόνου από την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Όσον αφορά θεωρητική θεμελίωση, στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, βασίζεται σε συστηματική επισκόπηση δημοσιεύσεων και επιστημονικών εργασιών. Όσον αφορά τις πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, συλλέχθηκαν δεδομένα από τις πραγματικές ομάδες έρευνας και ανάπτυξης της Nokia Hellas και τα αποτελέσματα αναλύονται και παρουσιάζονται. Επίσης, από τη πλευρά του Lean Six Sigma, παρουσιάζεται μια πραγματική εφαρμογή, που περιλαμβάνει μεθοδολογίες, βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα. Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία κατανομής των πόρων του οργανισμού και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αναποτελεσματικές πρακτικές πολυλειτουργικότητας.
List of Figures: Figure 3.2. 1 Data collection results per category 21 Figure 4. 1 Data collection results per team 23 Figure 4. 2 Average Latency per team based on the Accepted Latency 24 Figure 4. 3Latency Results based on the Accepted latency 25 Figure 4.1. 1Frequency Distribution of Latency per engineer 27 Figure 4.2.1. 1 Scatter Diagram and Regression Line: Switching tasks per Latency Cost 31 Figure 4.2.2. 1 Scatter Diagram and Regression Line: Communication per Latency Cost 34 Figure 4.2.3. 1 Scatter Diagram and Regression Line: Meetings per Latency Cost 37 Figure 4.4. 1 Frequency Distribution of Latency Loss per engineer 40 Figure 5. 1 Lean Six Sigma Aspects 41 Figure 5. 2 Lean Six Sigma Phases 42 Figure 5.2. 1 Lean Six Sigma Belts 47 List of Tables Table 3.1. 1 Research Questions 15 Table 3.2. 1 Data collection based on the category “Latency due to participation in different activities” 18 Table 3.2. 2 Data collection based on the category “Latency due to communication” 20 Table 3.2. 3 Data collection based on the category “Latency due to meetings” 21 Table 4. 1 Data collection results per engineer and per category 23 Table 4.1. 1 Latency results per person 26 Table 4.1. 2 Frequency Distribution of Latency per engineer 26 Table 4.2.1. 1 Latency Cost results per person given the number of switches between the different activities within a day 29 Table 4.2.1. 2 Regression Analysis Table Latency Cost results per person given the number of switches between the different activities within a day 29 Table 4.2.2. 1 Latency Cost results per person given the number of the communication activities within a day 32 Table 4.2.2. 2 Regression Analysis Table Latency Cost results per person given the number of the communication activities within a day 33 Table 4.2.3. 1 Latency cost results per person given the number of the meetings within a day 35 Table 4.2.3. 2 Regression Analysis Table Latency cost results per person given the number of the meetings within a day 36 Table 4.4. 1 Latency Loss results per person 38 Table 4.4. 2 Frequency Distribution of Latency Loss per engineer 39
Multitasking is a natural human ability to execute more than one activities, or tasks, over a short period. However, multitasking often may result in time wasted because of context switching, causing more defects or errors. Studies have presented that it is not possible to concentrate on more than one activities or tasks at a time. Despite this, if someone is experienced at one of the activities or tasks at hand, those tasks can then be accomplished. R&D employees often must split their time between explorative and exploitative R&D operative tasks. In this dissertation, we will explore the influence of multitasking on R&D performance, productivity and employees’ well-being. We will also examine the level of multitasking that is both beneficial for the employees and the company and how multitasking beyond this level may result in introducing waste and discomfort to the company with many negative effects. The analysis will be based on theoretical methodology, real case studies and last but not least completed lean six sigma projects that removed waste from multitasking as much as possible. The theoretical analysis is based on a systematic review of publications and other academic papers. Regarding real case studies, data were collected from actual Nokia Hellas R&D teams and the results are analyzed and presented. Finally, for the lean six sigma aspects, actual work, methodologies, best practices and lessons learned are presented and discussed. Based on all the above, the target of this thesis is to obtain safe conclusions regarding the R&D’s resource allocation process and how to utilize them in an efficient way as well as avoid inefficient practices of multitasking.

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

Productivity
Απόδοση
Multitasking
Εναλλαγή εργασιών
Πολλαπλές εργασίες
Switching tasks
Performance
Παραγωγικότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-05-20
2018-05-20T13:30:58Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
62

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.