Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων από Μονάδες Κατεργασίας Γουναρικών - Υγρά Απόβλητα Βυρσοδεψείων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Treatment of Industrial Waste from Fur Processing Units - Wastewater of Tanneries
Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων από Μονάδες Κατεργασίας Γουναρικών - Υγρά Απόβλητα Βυρσοδεψείων

Σπέρκος, Χαράλαμπος

Λαμπροπούλου, Δημητρούλα

Disposal of industrial waste in the environment is a source of pollution, which, as the production of products and goods of modern societies grows without the necessary treatment of them, increases the problem they create by expelling them and depositing them in water and non-recipients. This diploma thesis initially describes the quantitative and qualitative characteristics in general for waste water, as well as the description and procedure usually followed during processing. Due to the nature of the waste in question and above all the production process from which it originates, it is adapted accordingly so as to meet in each case the disposal limits set by the relevant legislation. Industrial waste should be in line with international and local decisions taken by the competent authorities as regards their disposal to surface water bodies or their subsequent treatment. Then reference is made to the fur industry and more particularly to tanning. Indicate the steps and procedures followed in the production and processing of the skins and the type of waste generated by each process. Describe and analyze both the waste produced by a tannery and the process followed during the treatment. The various stages of a processing plant, the physicochemical and biological processes carried out, as well as the mechanical equipment used for each occasion are analyzed in detail. Finally, reference is made to the situation in the region of Western Macedonia around the fur industry, followed by the description of the waste treatment plant of one of Europe's most modern tanneries. A step by step is the course of the waste from its production to the final outlet and sludge production. Tables with the expected values that were designed during the study are attached and compared with actual values from the measurements made in the last few years by the processing unit.
Η απόρριψη των βιομηχανικών αποβλήτων στον περιβάλλον, είναι μια πηγή ρύπανσης η οποία όσο αυξάνεται η παραγωγή προϊόντων και αγαθών των σύγχρονων κοινωνιών χωρίς να πραγματοποιείται η απαιτούμενη κάθε φόρα επεξεργασία τους, τόσο αυξάνεται και το πρόβλημα που δημιουργούν με την εκβολή τους και την εναπόθεση τους σε υδάτινους και μη αποδέκτες. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά η περιγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών γενικά για τα υγρά απόβλητα, καθώς και η περιγραφή και η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως κατά την επεξεργασία τους. Λόγω της φύσης των συγκεκριμένων αποβλήτων και κυρίως της παραγωγικής διαδικασίας από την οποία προέρχονται, προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να τηρούνται σε κάθε περίπτωση τα όρια διάθεσης της εξόδου που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Τα βιομηχανικά απόβλητα πρέπει να εναρμονίζονται με τις διεθνείς και τοπικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσον αφορά την διάθεση τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες ή για την μετέπειτα επεξεργασία τους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στον κλάδο της γουνοποιίας και κυριότερα σ’ αυτόν της βυρσοδεψίας. Αναφέρονται τα στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την παραγωγή και την επεξεργασία των δερμάτων καθώς και το είδος των αποβλήτων που παράγεται από την κάθε διαδικασία. Γίνεται περιγραφή και ανάλυση τόσο των αποβλήτων που παράγονται από ένα βυρσοδεψείο όσο και της διαδικασίας που ακολουθείται κατά την επεξεργασία αυτών. Αναλύονται τμηματικά τα διάφορα στάδια που περιλαμβάνει μια εγκατάσταση επεξεργασίας, οι φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες που πραγματοποιούνται, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την κάθε περίσταση. Τέλος γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας γύρω από την βιομηχανία της γούνας και ακολουθεί η περιγραφή της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων ενός από τα πιο σύγχρονα βυρσοδεψεία της Ευρώπης. Ακολουθείται βήμα βήμα η πορεία των αποβλήτων από την παραγωγή τους ως την τελική έξοδο και την παραγωγή ιλύος. Επισυνάπτονται πίνακες με τις αναμενόμενες τιμές που είχαν σχεδιαστεί κατά την μελέτη και συγκρίνονται με πραγματικές τιμές από μετρήσεις των τελευταίων ετών που έγιναν από την μονάδα επεξεργασίας.
Περιέχει πίνακες. διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βυρσοδεψεία
Βιομηχανικά απόβλητα
Υγρά απόβλητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-20T15:22:25Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
101
16

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.