δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Ισλαμική και Παραδοσιακή Τραπεζική: Δύο διαφορετικοί Χρηματοοικονομικοί κόσμοι
Islamic and traditional banking: Two different financial worlds

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΙΝΤΖΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε σε προβλήματα κυρίως στον Δυτικό κόσμο και απέδειξε ότι η Ισλαμική Τραπεζική μέχρις στιγμής παρουσιάζει σχετική σταθερότητα. Η Ισλαμική Τραπεζική, η οποία έχει «μπει» στις ζωές μας εδώ και σαράντα χρόνια ,στηρίζεται στον νόμο της Σαρία διευρύνεται με εντυπωσιακό ρυθμό ( γύρω στο 15% ετησίως) κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η παραμονή σε Δυτικές χώρες μεταναστών και προσφύγων, «γεννά» την ανάγκη παροχής προϊόντων σύμφωνων με τη Σαρία, προκειμένου οι πληθυσμιακές αυτές ομάδες να μην αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα . Λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών είναι πιθανόν μια επιτυχής συνύπαρξη με το Δυτικό Παραδοσιακό μοντέλο να αποβεί στο μέλλον προς όφελος των χρηστών. Επιπρόσθετα το εν λόγω θέμα αποτελεί ευκαιρία για διεύρυνση της γνώσης σε ένα νέο και ευρύ πεδίο, το οποίο δεν έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, και το οποίο έχει πολλές προοπτικές. Η παρούσα διατριβή καλείται να εντοπίσει και να διερευνήσει τις διαφορές της ισλαμικής και της παραδοσιακής τραπεζικής, τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και ηθικό-κοινωνικό επίπεδο. Οι αναγνώστες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Ισλαμικής τραπεζικής και ποια είναι η διαφορά της με το συμβατικό μοντέλο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Επίσης αναφέρεται και αναλύεται το βασικό σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που παρέχεται από την Ισλαμική τραπεζική. Η μελέτη χρησιμοποιεί μακροοικονομικά μεγέθη για να προσεγγίσει εμπειρικά την αλληλεπίδραση του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία ,με δημοσιευμένα δεδομένα της Μαλαισίας, ώστε να μελετήσουμε την επίδραση του στην οικονομική ανάπτυξη
The global economic crisis has led to problems mainly in the Western world and has shown that Islamic Banking has so far been relatively stable. Islamic Banking, which has been in our lives for forty years, is based on Sharia law, is growing at an impressive rate (around 15% per annum) over the last few years, and this can be attributed to various social and economic factors. Staying in Western countries immigrant and refugees "raises" the need to provide Sharia products, so that these population groups are not excluded from the banking system. Due to increasing competition and difficult economic conditions, it is likely that a successful coexistence with the Western Traditional Model will be in the future for the benefit of users. Additionally, this is an opportunity to expand knowledge into a new and broad field, which has hardly been studied in Greece and which has many prospects. This dissertation is intended to identify and explore the differences between Islamic and traditional banking, both financially and morally-socially. Readers will understand the basic principles of Islamic banking and what is the difference with the conventional financial intermediation model .It also mentions and analyzes the basic set of financial products provided by Islamic Banking. The study uses macroeconomic data to empirically approach the banking system's interaction with the economy, with published Malaysian data, in order to study its impact on the economic growth.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μαλαισία
Riba
Ρίμπα
Σουκούκ
Sharia
Sukuk
Islamic Banking
Malaysia
Σαρία
Ισλαμική Τραπεζική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:43:36Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
4
82

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.